Pampedia:Учаснікам

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский

Таварышч! Еслі ты саздаў учотную запісь -- паздраўляем: ты прыабшчыўся к велікаму дзелу і стаў часцью праекта Pampedia! Ціпер Памяркоўная Энцыклапедзія -- і твой сайт тожэ. Ты можаш не толька пантавацца эцім фактам перад сваімі таварышчамі, но такжэ правіць сушчэствуюшчые стацьі і саздаваць сопственные.

ПРАЎКА

Еслі ты чытаеш кантэнт на трасянке, можэш смела правіць пунктуацыю (еслі ўверэн, што іспраўляеш неправільнае на правільнае, а не наабарот), а такжэ апічаткі і прочые касякі, дапушчэные па неўнімацельнасці. С грамацікай слажнее, паскольку трасянка не імеет кадзіфікацыі. Мы пользуемся такім прынцыпам: руская лексіка + беларуская фанэціка. Груба гавара, как слышу, так і пішу. Паэтаму для трасянкі правільным будзет слова жэншчына, а не жанчына, прыключэнія, а не прыгоды і т.д. Важнае ўтачнініе: слава, аканчываюшчыеся на "га" на трасянке аканчываюцца на "ва" (новава, старава, харошэва, плахова, дзесятава і т.д.).

Факталагічэскій мацерыал можна правіць, еслі толька праўка адназначная. Еслі сушчэствует нескалька версій -- іх нужна атразіць в самой стацье. В любой непанятнай сітуацыі лучшэ пісаць в апсуждзеніе.

Такжэ агіціруем перавадзіць сушчэствуюшчые стацьі на другой язык. Перавод не абязацельна должэн быць падстрочным, глаўнае - суць.

САЗДАНІЕ СТАЦЬІ

Для начала ўбедзісь, што стацьі, каторую ты хочэш напісаць, нет на сайце. Спісак усех стацей на нармальнам чалавечэскам языке можна пасматрэць тут

Штобы саздаць новую стацью, набярыце ў адрэснай страке адрэс ціпа

 https://pampedia.by/wiki/Названіе_вашэй_стацьі

і нажміце Enter. После этава вы далжны папасць на страніцу, гдзе будзет напісана

В настоящий момент текст на данной странице отсутствует. Вы можете найти упоминание данного названия в других статьях, найти соответствующие записи журналов или создать страницу с таким названием.

Нажміце на

создать страницу с таким названием

Трэбаванія к сазданію новых стацей:

1) Стацья далжна імець атнашэніе к Квітнеючай.
2) Стацья далжна быць інцірэсна шырокаму кругу чытацелей.

Напрымер, аўдзіторыя стацьі пра твой радной Мухасранск патэнцыальна можэт састаўляць тысячы чалавек, пра тваю школу - сотні, пра клас - пару дзясяткаў. Паэтаму пра Мухасранск пісаць можна і нужна, а пра школу і прочые местачковые аб'екты/сабыція/персанажы - нет.

3) Стацья далжна асновывацца на фактах.

Жэлацельна дзелаць ссылачкі на істочнікі інфармацыі.

4) Стацья далжна быць аб'екціўнай.

Дзержы сваі сімпаціі/анціпаціі пры себе, старайся быць непрэдузятым. Нельзя налева-направа вешаць ярлыкі, называць людзей підарасамі, а сабыція - гаўном проста патаму, што цібе так хочэцца. У мірэ нет нічэво адназначнава, паэтаму пастарайся найці как атрыцацельные, так і палажыцельные харакцерысцікі.

5) Пішы інцірэсна.

Не нужна дубліраваць Вікіпедзію ілі занудные кніжкі. Іронія і сарказм у савакупнасці с харошым сцілем пазволят трансфарміраваць самый скучный цекст в інцірэснае чціва. В крайнем случае прэдстаў, што ты перасказываеш інфу сваім таварышчам.

СПІСАК НУЖНЫХ СТАЦЕЙ

НЕКАТАРЫЕ ЎТАЧНЕНІЯ

  • В настаяшчый мамент (пака сайт пустой) лучшэ ўсіво пісаць стацьі на істарычэскую цемаціку. Груба гавара, аткрываеш учэбнік па історыі і перапісываеш сюда ў харакцернам фармаце.
  • Іспользаваніе мата не вазбраняецца, но жэстачайшэ прызываем ізбегаць - в языке пално і другіх інцірэсных слоў.
  • Еслі цібе лень асваіваць вікі-разметку, можэш напісаць стацью ў сібя на кампе, а патом скінуць на почту admin@pampedia.by, мы самі размясцім іё как нада і гдзе нада.
  • Еслі ты начаў пісаць стацью на сайце но ВНЕЗАПНА поняў, што пераацэніў сваі вазможнасці - не ўдаляй. Набросак ілі загатоўка лучшэ, чэм нічэво.

Када ты рэдакціруеш ілі саздаёш стацью, в левам верхнем углу атабражаюцца аснаўные інструменты. Но саветуем пасматрэць эту і сапутствуюшчые страніцы.


Ахтунг! Для ўдобства в стацьях іспользуюцца шаблоны, каторые нельзя проста так узяць і скапіраваць с Вікіпедзіі і прочых вікі-сайтаў. Усе шаблоны на нармальнам чэлавечэскам языке, а такжэ інструкцыі, как сдзелаць новые, находзяцца тут.


В каждую стацью на нармальнам чалавечэскам языке абязацельна нужна дабаўляць вот эта языкавое меню, а такжэ следуюшчый цекст:

 [[Категория:Стацьі на нармальнам чалавечэскам языке]] 


Сноскі дзелаюцца пры помашчы расшырэній <ref> </ref> <references /> . Напрымер:

Первая цытата <ref> первый істочнік </ref> Втарая цытата <ref> втарой істочнік </ref>

==Сноскі== <references />

В ітоге будзет выглядзець так:

Первая цытата [1] Втарая цытата [2]

Сноскі

  1. первый істочнік
  2. втарой істочнік


Еслі што-та не панятна -- пішы вапросы в апсуждзеніе этай стацьі ілі па адрэсу admin@pampedia.by