Pampedia:Памяркоўная Энцыклапедзія

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск

Еслі пры чценіі данава цекста ў вас вазнікает жэланіе задаць вапрос “На каком языке это написано?” ілі здзелаць замічаніе “Не ведаеце мовы – лепш увогуле не пішыце!”, успакойцесь і выберыце другой язык. Аднака, для таво штобы максімальна пачустваваць каларыт праекта і пранікнуцца ево унікальнай атмасферай, жэстачайшэ рэкамендуем прадолжыць чценіе на трасянке.

беларускаярусский

Ітак, што жэ такое "Пампедзія"?


«Пампедзія есць універсальнае васпітаніе ўсево чэлавечэскава рода. У грэкаў "педзія" азначает абучэніе і васпітаніе, пасрэдствам каторых людзі становяцца культурнымі, а "пам" азнаает усеобшчнасць. Ітак, рэч ідзёт а том, штобы абучалісь ўсе, ўсему, ўсестаронне»

— Ян Амос Каменскій, мысліцель-гуманіст, педагог, абшчэсцвенный дзеяцель

Ну а ішчо "Пампедзія" – абрэвіатура "ПАМяркоўнай энцыклаПЕДЗІІ" – праект Парціі Памяркоўных Цэнтрыстаў (ППЦ), каторый прэдстаўляет із сібя архіў лучшых парційных стацей, а такжэ інтэракціўную энцыклапедзію жызні ў Квітнеючай. Ад Парціі кроме архіва ў этат праект вашла трасянка, сваеабразны сціль, а такжэ памяркоўнасць. Праект не ставіт перэд сабой задачу даць максімальнае калічэства знаній – для этава есць более занудные істочнікі ілі хаця бы Вікіпедзія. Наша задача – ў лёгкай і лаканічнай форме прэпаднесці чытацелям наіболее інцерэсную інфармацыю, імеюшчую непасрэдсцвеннае атнашэніе к жызні ў Квітнеючай. Вазможна, какой-нібудзь праніцацельны вумнік ужэ задаёцца лагічным вапросам:

Нахера ізабрэтаць веласіпед і запалняць інтэрнэты новымі высерамі?

На самам дзеле™ аналагічных праектаў на данны мамент ў інтэрнэце нет. Напрымер, на Вікіпедзіі есць очэнь інфармаціўны, но давольна ўнылы партал “Белоруссия” (тут ужэ само названіе намекает). Такжэ есць ўсячэскіе змагарскіе сайты з кучэй пафаса, ліцьвінства і аднабокай падачэй мацерыала. Хватае і застабільных сайтаў пра Квітнеючую, аўтары каторых, пахожэ, учылі історыю па учэбнікам Карамзіна і савецкіх ідзеолагаў. Карочэ, ўсё херня: ілі слішкам скушна і уныла, ілі аднабока і зааганжыравана, ілі і то і другое сразу. Па саатнашэнію сціль/аб’екціўнасць неплоха смотрыцца група стацей а Квітнеючай на этай вашэй Лурке. Аднака немножэчка ачэвідна, што аснаўную аудзіторыю Луркі састаўляют саўсем не жыцелі Квітнеючай, паэтаму там чуствуецца прэнебрэжыцельна-насмешлівае атнашэніе, харакцернае для імперскіх імбецылаў, шчытаюшчых себя нашымі старшымі брацьямі. Но мы на Лурку не абіжаемся, іба там цексты пра Квітнеючую напісаны не для нас, а для расіян і прочых абітацелей Рунэта. Карочэ, не будзем выкручываць вам яйца: мы рэшылі падсасаць кое-што ад той жэ Луркі і запіліць свой собсцвенны сайт, созданы жыцелямі Квітнеючай для жыцелей Квітнеючай. Ево вы січас і чытаеце.

Атлічыя ад Луркі

Ва-первых, мы чэсна прызналісь, што іспользавалі Лукамор'е ў качэстве абразца, а ва-утарых, сама Лурка яўляецца падсосам западнава аналага і асоба не сцісняецца ў этам прызнаваца. Паэтаму нам памяркоўна, еслі ўдруг хто-та сабраўся абвіняць нас ў плагіаце ілі неарыгінальнасці. Да і вапшчэ, тапорный і палеўных плагіат в Квітнеючай – абычнае дзела. Ключэвым атлічыем нашэва праекта ат аналагаў яўляецца ўзкая цемаціка – садзержаніе стацей далжно быць абезацельна связаным з нашай страной. Ну і вазможнасць выбраць язык: кананічнай яўляецца версія на трасянке, аднака ана дубліруецца на ліцературных рускам і беларускам языках.

Бліжэ к дзелу

“Пампедзія” – энцыклапедзія, созданая з цэлью расказаць а жызні ў Квітнеючай інфармаціўна, но лаканічна, панятна і весела, а самае глаўнае – максімальна аб’екціўна. Следуя заветам Капітана Памяркоўнасць, а такжэ ідзелалам цэнтрызма, праект должэн быць непрэдўзятым і тру-незавісімым. Лічнае мненіе аддзельных таварышчэй, іх суб’екціўные сімпаціі і анціпаціі нам очэнь важны тут нікаму не ўсралісь, садзержаніе стацей далжно апірацца толька на факты і падтверждацца ссылкамі. У случае, еслі ісціна гдзе-та саўсем не радам і цема стацьі яўляецца прадметам ярасных срачэй, нужна прэдаставіць усе сушчэствуюшчые точкі зрэнія, штобы чытацель мог узвесіць усе аргументы і самастаяцельна выбраць, ва што верыць. Кстаці, эта тот рэдкі случай, када жыцелі Квітнеючай смогут што-та выбраць. Іспользаваць юмар і прочые занімацельные элементы, дзелаюшчые чценіе более інцірэсным і вясёлым, нікак не запрэшчаецца, аднака інфармаціўная старана далжна прэваліраваць над разўлекацельнай.

Мінутка агітацыі

Еслі канцэпцыя этава праекта кажэцца вам інцерэснай і перспекціўнай, жэстачайшэ прыглашаем к саўмеснай рабоце. Каждый можэт стаць учаснікам праекта, напісаць і дабавіць сваю стацью, ўнясці праўкі ў чужой мацерыал і канешна жэ устроіць срач ў абсуждзеніях. Саздаваць новы кантэнт можна на адном із трох языкоў.


      

Адна із стацей: БНР


Ахтунг! Садзержаніе этай стацьі чуць менее, чэм полнасцью прадубліравана в трэцьем выпуске "Памяркоўнай Історыі". Паэтаму еслі вы слішкам ленівы, можэце агранічыцца прасмотрам роліка. Аднака жэстачайшэ прэдупрэждаем: ролік сушчэствует толька на трасянке і па есцественым прычынам не падлежыт ізмененіям і дапалненіям!


БНР – Беларуская Народная Рэспубліка, а такжэ “першы крок да дзяржаўнасці” Квітнеючай, Свяшчэная карова змагароў і аб’ект ярасных срачэй между непамяркоўнымі. Па афіцыальнаму мненію – бумажная пародзія на гасударства, созданая калабрацыаністамі, пятай калонай, нацыстамі і прочымі варшаўскімі берлінскімі прасцітуткамі. Па неафіцыальнай – впалне сібе годная папытка запіліць незалежнае™ гасударства с парламентамі і сімволікай, а такжэ аснавной элемент дальнейшай (і сіводняшней в том чысле) гасударственнасці Квітнеючай.

Історыя

Первые зафіксіраваные ідзеі пра незалежнасць Квітнеючай атносяцца ішчо к 1915 году (шкалаце не паняць). Тагда, в бардаке Первай Міравой, эта ідзея прышла в светлые голавы рабочых сацыал-дземакратаў (а не нацыалістаў, как шчытает овэр 95 % сіводняшніх змагароў). Аднака в начале планіравалась вазрадзіць ВКЛ в відзе канфедзірацыі с брацкай Літвой. Как ізвесна, этат план как абычна прагарэў, но патом ево в какой-та сцепені падсасалі бальшэвікі…

После таво, как доблесные дзермакраты развалілі велікую Імперыю і скінулі цара-бацюшку, на церыторыі бывшэй Расіі начаўся полный бардак (лішній раз свідзецельствует аб апаснасці прыхода к власці дзермакратаў). Пад шумок двух рэвалюцый нацыанальные акраіны імперыі началі адгаражывацца ат Расіі і запіліваць в сваіх крайніх хатках элементы гасударственасці. Несматра на то, што Врэменае правіцельства праяўляла рэдкае дажэ в расійскіх мерках раздалбайства, а Саветы ішчо пад сібя стол хадзілі, оба расійскіх правіцельства сматрэлі на тагдашнюю Квітнеючую как на гаўно: первые не хацелі выпускаць іё із састава Расіі дажэ на правах аўтаноміі, а втарые вапшчэ таргавалісь нашымі землямі с немцамі. Есцественна, такое атнашэніе абідзела тагдашніх змагароў і ані запілілі в Свядомам свой С’езд (кстаці, в зданіі этава вашэва Купалаўскава цеатра), на каторам сір’ёзна началі апсуждаць планы па незавісімасці. Па традзіцыі, з’езд быў разагнаны, но эта толька ўсіліла акцівнасць змагароў.

Карочэ, в январэ 1918 года в этай вашэй Вільні беларускіе змагары ўстроілі давольна сір’ёзную тусоўку, на каторай ані саздалі Раду і напрынімалі всякіх вешчэств указаў. Ідзея ВКЛ-2 была ішчо в сіле, но нужна была помашч капіталістаў.

Цем врэменем небезызвесный таварышч Троцкій штота псіхануў і зафэйліў перагаворы с немцамі. Паследніе началі наступленіе, а брацкіе расіяне доблесна і мужэствена ўбіжалі в Смаленск, прыхваців с сабой савецкіе органы власці Квітнеючай. А в сьвядомам Мінске із цюрмы павыпускалі олдскульных змагароў, каторые прадолжылі свае змагарскіе дзела. В канцэ февраля как бы была создана первае Правіцельства Квітнеючай – Народный Секрытарыят. Как ні страна, эта казалась бы змагарскае правіцельства выступала за автаномію Квітнеючай в саставе Расіі, а не за тру-незалежнасць.

Цем врэменем тот жэ Троцкій і сатаварышчы-бальшэвікі нагла кінулі беларусаў: ані абішчалі, што не будут рэшаць судзьбу Квітнеючай без іё прэдставіцелей, но такі падпісалі этат ваш Брэсцкій мір, каторый нам быў, есцественна, капец как невыгадны. Змагары абідзелісь і 9 марта прынялі Втарую грамату (не такую, как в школе дают), в каторай аб’являлі Севера-Западный Край іменна Беларускай Народнай Рэспублікай. Кроме таво, змагары муцілі і другіе незалежніцкіе дзела. Аднака эта памагло слаба, і нашых змагароў такі дзержалі за яйца. Паэтаму 25 марта 1918 года БНР была аб’яўлена Незалежнай™. Кстаці, інцірэсна, што нашы змагары падсасалі для сваей страны немала із дасціжэній Февральскай і Акцябарскай рэвалюцый.

Кароткая, но дастаўляюшчая жызнь БНР

После правазглашэнія незавісімасці немецкіе акупанты забраламі не шчолкамі і... (прадалжэніе)


Падзялiцца ВК.png ВКантакцік ФБ.png Facebook


УСІВО СТАЦЕЙ: 122, із ніх
на трасяначке — 74 на беларускай мове — 20 на русском языке — 25