Pampedia:Отказ от ответственности

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Pampedia факцічэскі не саздаёт унікальный кантэнт, а толька ліш генерырует і трансфармірует ужэ сушчэствуюшчый.

Pampedia яўляецца аткрытым дабравольным саопшчэствам, учаснікам каторава можэт стаць любой пользавацель інтэрнэта, паэтаму імейце ў віду, што Pampedia не гаранцірует ісцінасць прэдастаўляемай інфармацыі.

Учытывайце, што на сайце можэт быць неточная, ложная і ввадзяшчая ў заблуждзеніе інфармацыя. Помніце, што аўтарам публікацыі на сайце можэт быць некампецентнае ліцо ілі хуліган, посцяшчый заведама ложную інфармацыю.

Pampedia, а такжэ ўсе ліца, связаные с праектам, не нясут атвецтвеннасць за паяўленіе неточнай ілі ложнай інфармацыі, а такжэ за іспользаваніе такой інфармацыі Вамі.

Уся інфармацыя публікуецца на сайце Pampedia как акт добрай волі, без какіх-ліба дагавораў і дагаваронасцей между публікуюшчым і ліцамі, імеюшчымі какое-ліба атнашэніе к сайту.

Ніхто не нясёт атвецтвеннасці за ізмененіе, рэдакціраваніе і ўдаленіе інфармацыі, апублікованай Вамі на сайце Pampedia.

Садзержымае сайта можэт вызываць у вас працест. На сайце можэт садзержацца нецэнзурная лексіка.