Pampedia:Описание

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Pampedia — опшчэдаступная інтэрнэт-энцыклапедзія са свабодным кантэнтам. Саздаваць і рэдакціраваць стацьі ў ей можэт любой пользавацель інтэрнэтаў. Pampedia пішэцца, паддзержываецца і пачці полнасцью упраўляецца дабравольцамі.


Асобенасці:

  • Pampedia ТОЛЬКА а Квітнеючай;
  • Pampedia саздаёцца для жыцелей Квітнеючай, т.е. нет смысла падробна аб'ясняць некатарые асобенасці, каторые могут быць непанятны інастрацам.
  • Pampedia носіт не толька інфармаціўны, но і развлекацельный харакцер: на сайце прывецтвуецца іспользаваніе юмара, іроніі і сарказма; для дасціжэнія эфекта ваздзействія дапускаецца іспользаваніе ненармаціўнай лексікі. Сціль павестваванія - не наўчный, а публіцысцічэскій ілі дажэ разгаворный.
  • Pampedia саздаёцца па абразцу этай вашэй Луркі, но не яўляецца іё філіалам. "Лурк яз" не прывецтвуецца, но і не вазбраняецца ў разумных прэдзелах.


Неасобенасці:

  • Pampedia далжна быць аб'екціўнай і нейтральнай.
  • Pampedia не далжна прапагандзіраваць што-ліба.
  • Pampedia не далжна дзіскрэдзіціраваць што-ліба.
  • Pampedia не прэцендует на даставернасць.

Паскольку праект яўляецца аткрытым, адміністрацыя не нясёт атвецтвеннасці за публікуемый мацерыал. Кантэнт, нарушаюшчый правіла сайта, а такжэ какіе-ліба законы (у т.ч. Аб аўтарскім праве), будзет рэдакціравацца ліба ўдаляцца па мерэ абнаружэнія.