Шаблоны

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Шаблонаў у нас пака очэнь мала, данный раздзел будзет запалняцца с цічэніем врэмені. Надзеемся на вашу помашч в этам дзеле. 
Усе сушчэствуюшчые шаблоны на нармальнам чалавечэскам языке можна найці тут

Суць™

Штобы не дзелаць адну і ту жэ работу па 100500 раз, умные і ленівые людзі прыдумалі іспользаваць шаблоны, каторые ўсігда імеют адзінакавую форму, но атлічаюцца между сабой некатарымі перэменнымі. Іспользаваніе шаблонаў эканоміт врэмя пры сазданіі стацей і дзелает іх уніфіцыраванымі, а такжэ ўпрашчает навігацыю для чытацелей.
На развітых вікі-сайтах шаблонаў овердахера, но ў нас іх пака не очэнь многа. Ажыдаецца, што калічэства шаблонаў будзет увелічывацца прапарцыанальна калічэству стацей, но эта не точна.

Более падробную інфу пра шаблоны можна пасматрэць тут і на прочых сайтах а вікі-разметке. С ніх жэ можна (а інагда і нужна) скапіпасціць пару-тройку шаблонаў, штобы лішній раз не ізабрэтаць веласіпед. Пры этам важна імець у віду, што вараваць заімстваваць следует не прэдлагаемые "загатоўкі для капіраванія", а макет шаблонаў (шаблон шаблона), в каторам не далжно быць нікакіх перэменных, т.е. цекста, узятава ў двайные фігурные скобкі ({{}}).

Названіе каждава шаблона абязацельна далжно начынацца с «Шаблон:», т.е. страніца с вашым шаблонам далжна імець адрэс ціпа

 https://pampedia.by/wiki/Шаблон:Названіе_вашэва_шаблона

В стацью шаблон будзет дабаўляцца в двайных фігурных скобках стракой

{{Шаблон:Названіе_вашэва_шаблона}}

Языкавое меню

Пры сазданіі стацьі на нармальнам чалавечэскам языке АБЯЗАЦЕЛЬНА нужна іспользаваць этат шаблон.

{{Шаблон:Макет Языкавое меню 
|Загаловак на беларускам языке=
|Загаловак на рускам языке= 
}}

Он -- едзінственный у сваём родзе, ізменяць ево ілі дзелаць аналагі вродзе как не нада.

Плашкі

Плашкі -- эта такіе палосачкі, каторые дабаўляюцца перад стацьёй (раздзелам) і служат для інфарміраванія чытацелей (в первую очэрэдзь патэнцыальных аўтараў і рэдактаў) а том, што в этай стацье не так ілі проста саапшчают а некатарых асобенасцях мацерыала.

No-image.png Загаловак
цекст плашкі

Штобы сдзелаць новую плашку (прымер сверху), проста
1) саздайце страніцу с названіем ціпа "Шаблон:Названіе плашкі"
2) скапіруйце на эту страніцу следуюшчый цекст і заполніце значэнія после знака раўно:

{{Шаблон:Макет:Плашка 
|цвет левай (шырокай) граніцы =  
|цвет верхней, ніжней і правай граніцы =  
|цвет фона = 
|Ілюстрацыя = [[Файл:укажыце фота і ціп файла|64px]] 
|Загаловак= 
|цекст плашкі= 
}} 

3) штобы новая плашка не пацералась, скапіруйце такжэ страку

<noinclude>[[Категория:Шаблоны:Плашкі]]</noinclude> 

АХТУНГ!
Загаловак будзет полужырным па ўмалчанію.
Цвета прапісываюцца не буквамі, а кодам, табліцу можна пасматрэць тут. Не стоіт асоба драчыцца ўсердстваваць над художэственнам афармленіем плашкі, імейце ў віду, што:

 • Па ўмалчанію цвет левай граніцы аўтамацічэскі назначаецца астальным, паэтаму ў графе "цвет верхней, ніжней і правай граніцы" после знака раўно можна нічэво не пісаць.

Этэнцыя! Есць традзіцыя, па каторай красный цвет граніц іспользуецца для самых радзікальных плашэк (ціпа ўдаліць і т.д.), жолтый -- для плашэк с жэстачайшымі замечаніямі і рэкамендацыямі; сіній -- для нейтральнава інфарміраванія. Нямножэчка ачэвідна, што ілюстрацыі на плашкі нужна падбіраць ужэ ісхадзя із этава, штобы не палучылась слішкам вырвіглазных сачэтаній.

 • Фон па ўмалчанію белый (#FFFFFF), так што саатвецтвуюшчую графу такжэ можна не запалняць. Еслі будзеце дзелаць заліўку, рэкамендуем іспользаваць более мягкій атценак цвета граніц.

Канешна жэ, еслі вы дахера художнік ілі дзізайнер, то мы вам не ўказ.

Гатовые плашкі

Інфабоксы

Прымер інфабокса для самых смышлёных

Інфабокс -- табліца, каторая абычна размешчаецца в верхнем правам углу страніцы. Яўляецца сваеабразнай інфармацыоннай картачкай, в каторай садзержацца аснаўные сведзенія пра аб'ект стацьі.
Жэстачайшэ рэкамендуецца іспользаваць інфабокс, еслі вы пішыце цекст а войнах і баевых дзействіях, геаграфічэскіх аб'ектах, персаналіях і прочых інцірэснасцях, каторые імеют рад ціпічных харакцерысцік і/ілі паддаюцца ачэвіднай класіфікацыі.

ВНІМАНІЕ!

Шаблоны інфабоксаў нужна браць із падкацегорыі гатовые -- іх іспользаваніе максімальна прастое і далжно быць панятна дажэ міліцыанерам. Но еслі жэ вдруг ні адзін із шаблонаў этай кацегорыі не падходзіт -- нужна саздаваць ілі рэдакціраваць макет інфабокса, што нескалька слажнее. Паэтаму ўсякім нубам без асобай неабхадзімасці падкацегорыю с макетамі лучшэ вапшчэ не трогаць. І ішчо: еслі каму-та паказалась, што макеты вапшчэ не іспользуюцца, то вы очэнь глубако заблуждаецесь, іба іменна ані лежат в аснове гатовых шаблонаў.
Гатовые інфабоксы


Шаблон дабаўленія відзео

Штобы дабавіць на страніцу відзео с ютуба, васпользуйцесь эцім шаблонам.


Цыціраваніе

Для дабаўленія лаканічнай цытаты ўстаўце ў нужнам месце следуюшчый цекст, дапісаўшы нужную інфармацыю после знака раўно.

{{Шаблон:Макет:Цытата 
|Цекст цытаты = 
|Подпісь = 
}} 

Ахтунг! Цекст цытаты па ўмалчанію набран курсівам!

Прымер:

«

Беларусы будут жыць плоха, но недолга

»
Самізнаецехто


Для цыціраванія сціхоў можна такжэ іспользаваць следуюшчую канструкцыю:

<poem align="center" style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;"> 
ЦЕКСТ ЦЫТАТЫ
</poem> 

Еслі заліўка і рамка вам нафіг не ўсралісь (вазможна, так дажэ лучшэ), первую строчку пішыце так:

<poem align="center" style="border: 0px solid #d6d2c5; background-color: #ffffff; padding: 1em;">

Вапшчэ, не вазбраняецца эксперэменціраваць.

Всплываюшчый цекст

На сайце есць вазможнасць снабжаць атдзельные фрагменты цекста вспылваюшчымі каментарыямі. Ачэвіднае прымененіе: перавод інастранных слоў, расшыфроўка абрэвіатур, аб'ясненіе тэрмінаў, ну і канешна жэ смяхуечкі.

Канструкцыя шаблона імеет следуюшчый від

{{Шаблон:Всплываюшчый цекст|цекст, каторый будзет напісан|всплываюшчый цекст}}

А рэзультат будзет выглядзець так (наведзіце курсар цекст ніжэ):

цекст, каторый будзет напісан 


Скрытый цест

У нас імеецца расшырэніе, каторае пазваляет дзелаць спойлеры ў відзе скрытава цекста, каторые раскрываюцца толька пры нажаціі на саатвецтвуюшчую ссылку. Канструкцыя імеет следуюшчый від:

цекст цекст цекст цекст <spoiler> бла-бла-бла </spoiler>цекст цекст цекст цекст

Рэзультат будзет выглядзець так:

цекст цекст цекст цекст паказаць:
цекст цекст цекст цекст

Абраціце ўніманіе, што цекст после спойлера пачэмута начынаецца с новай стракі, што нескалька херова. Учытывайце эта пры іспользаваніі спойлераў в стацьях.

Навігацыонные шаблоны

Навігацыонные шаблоны размешчаюцца внізу страніцы і служат для ўдобнай навігацыі, пазваляя быстра перайці на стацью, чэм-ліба связаную с аткрытай стацьёй.

Штобы сдзелаць новый навігацыонный шаблон нада: 1) саздаць страніцу с названіем віда "Шаблон:Названіе шаблона"; 2) нарысаваць там табліцу. Абычна табліца навігацыоннава шаблона састаіт із двух сталбцоў: в левам - раздзелы, а в правам - канкрэтные стацьі, каторые к эцім раздзелам атносяцца.

Штобы шаблон не пацераўся, в самам нізу страніцы шаблона дабаўце цекст

<noinclude>[[Категория:Шаблоны:Навігацыонные шаблоны]]</noinclude> 

Гатовые навігацыонные шаблоны