Ціхары

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак


Суць

Ціхары -- сатруднікі неўстаноўленых сілавых структур, каторые іспалняют неўстаноўленные абязанасці в гражданскай адзеждзе без апазнавацельных знакаў. Как правіла, находзяцца внутры талпы на масавых мерапрыяціях (в аснаўном змагарскіх) і наблюдают за сітуацыей. В бальшынстве случаяў акціўнасць ціхароў сводзіцца к сбору і перадачы інфармацыі, аднака ізвесна немала фактаў, када ціхары ўчаствавалі в задзержаніях усякіх непамяркоўных таварышчэй і случайных прахожых . Такжэ ціхары могут "пасці" атдзельных людзей (змагарскіх лідзераў, блогераў) і ўчастваваць в іх прывінціўнам задзержаніі накануне анансіраваных змагарскіх акцый.

Ціхары выдают сібя налічыем спецыальнава наўшніка і/ілі міні-рацыі, аднака апазнаць іх можна і без эціх дэвайсаў, чыста па ўнешнім данным. Как правіла эта крэпкіе быдлаватые мужчыны с кароткай стрыжкай і тупаватай атожранай мордай, каторые яўна выдзеляюцца на фоне дрышчэватых змагароў-інцілегегнтаў.

Еслі аўтар нічэво не путает (лучшэ бы ўтачніць), с "малчалівых акцый" 2011 года ішчо аднім харакцерным атрыбутам ціхароў сталі міні-камеры.

Історыя

Паявілісь ціхары хер знает када. Адно із первых дакументальных свідзецельств атносіцца ка Дню Волі 2001 года:

«

Ушчыльную да выступоўцаў... стаялі некалькі маўклівых маладых хлопцаў, апранутых у скураныя курткі. Адна ўдзельніца мітынгу спыталася ў іх: “Што вы тут стаіцё? Вы зь якой раённай Рады Фронту?” Яны ня мелі чаго адказаць, відавочна сумеліся ды прамовілі: “Мы проста ўчастнікі мітінга”. Пэўна гэта былі людзі ў цывільным, “ціхары”, як іх называюць дэманстранты.

»
[2]


Інагда ціхарамі ашыбачна называлі людзей, каторые ціхарамі не яўлялісь. Так, ізвесная сваімі жолтымі "сенсацыіямі" глаўрэд Змагарціі аднажды запісала ў ціхары электрыка, старонніка Статкевіча [3], праўда, перваісточнікам стала какая-та там група на ліцокніге. Более таво, велікая "журналістка" не прызнала сваю ашыбку і заявіла, што жэртва паклёпа не прэдаставіў нікакіх даказацельств таво, што он не ціхар, т.е. па такой логіке любой чалавек шчытаецца агентам спецслужб, еслі не даказана абратнае

«

я не атрымлівала ад гэтага чалавека ніводнага доказу таго, што ён не зьяўляецца супрацоўнікам спэцслужбаў.

»
— Ярая барцунка с Рэжымам іспаведует прэзумпцыю віноўнасці [4]


Імейце ў віду!

Харакцерна, што апіздзюліваніе неізвесных в гражданскай адзеждзе можэт абярнуцца вазбуждзеніем угалоўнава дзела па ст. 364 УК Квітнеючай ("Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности"), за што можна схлапатаць да шэсці лет лішэнія свабоды. Мінімум адзін прэцэндзент ужэ быў [5] [6] Пры этам ачэвідный вапрос а том, какім херам апрэдзеліць, што перад табой не бандзіты і не гопнікі, а сатруднікі оранагаў внутрэнніх дзел пры іспалненіі, астаёцца аткрытым. Более таво, фармальна акціўные дзействія ціхароў не яўляюцца законнымі, но вы жэ самі ўсё панімаеце. Такім образам, гасударства прыўчает нас к таму, што стаўшы случайным свідзецельствам кіднэпінга ілі наезда мутных ціпоў, нада не спешыць на помашч, а памяркоўна прайці міма. Кстаці, былі случаі, када на ціхароў пыталісь натравіць усем-рэбятам-прымераў у форме.

Снімаць ціхара, каторый снімает цібя, можэт быць чрэвата [7]

В нашэй дахера бабскай стране есць не толька ціхары, но і ціхаркі [8]

В Квітнеючай рэшылі запрэціць снімаць людзей без іх сагласія (снімаць -- у смысле не как прасцітутак, а на камеру) [9]. Есцественна, на ціхароў эта правіла распрастраняцца не будзет, но вот за с'ёмку іх саміх ціпер смогут прывлекаць "па закону". І нехер думаць, што связь ціхароў с эцім законапраектам прыцянута за ўшы:

«

Конституционный суд (прэдлагая саатвецтвуюшчый закон) также ссылается на обращение общественного совета при МВД Беларуси, который ссылается "на факты самовольного фотографирования и видеосъемки сотрудников органов и подразделений МВД". В МВД считают, что "при тенденциозных подходах к опубликованию изображения это может влечь негативные последствия, в том числе наносить непоправимый ущерб имиджу системы правопорядка, правам и законным интересам сотрудников органов и подразделений МВД"[10].

»
— Нішто не порціт імідж сісцемы правапарадка так, как с'ёмка сатруднікаў этай сісцемы за работай


Ціхароў не следует путаць с правакатарамі, каторые ілі 1) спецыальна вядут сібя вызываюшчэ і пытаюцца замуціць драку са змагарамі, ілі 2) пад відам змагарскіх акцівістаў пытаюцца савершыць процівазаконные дзействія.

МУСАРОК

26 апрэля 2012 года на традзіцыоннам змагарскам мерапрыяціі "Чарнобыльскі Шлях" некій жыцель Свядомава стаў радам с ціхаром і развярнуў плакат с надпісью "МУСОРОК" і стрэлачкай, напраўленай на ціхара. Перфоманс дліўся нескалька мінут, быў заснят на фота і відзіо, папаў в інтэрнэты і палучыў бальшую папулярнасць і адабрэніе дзіванных змагароў.

Кліп с інцірэснай дакументальнай хронікай

ШСХ, с даннай акцый крэаціўнаму рыжэму тролю ўдалось сваліць без праблем, аднака, как і следавала ажыдаць, усем рэбятам прымеры началі акціўна ім інцірэсавацца, не гнушаясь дажэ бесед с радзіцелямі, якабы пытась вызваць рыжэва для дачы паказаній па дзелу а Плошчэ-2010. В ітоге чэл сам прышоў в міліцыю, аткуда папаў на суд, гдзе ему прапісалі 15 сутак за мелкае хуліганства. Аднака пацан умудрыўся патроліць мусаркоў дажэ на судзе: он заявіў, што ево на плакаце ўсево ліш была напісана па-англійскі "МY СОР ОК", што прымерна азначает "Мая міліцыя харошая". Есцественна, на ісход дзела эта не паўліяла.

Более таво, мсціцельные мусаркі (кстаці, эта іх харакцерная чэрта) сразу жэ после асвабаждзенія рыжэва пасадзілі ево ішчо на дзесяць сутак. Ішчо спусця две недзелі после адбыція втарова арэста он быў задзержан у сібя дома і палучыў ішчо 15 сутак. Такім образам, тры арэста за палтара месяца і 40 дней лішэнія свабоды за безабідную шутку. [11]

Этат ваш Лявон Вольскі у праекце "Саўка і Грышка" напісаў песню "Мусарок", в каторай абраціў вніманіе на то, што МВД на мове -- "МУС", паэтаму сатруднікаў даннай структуры можна называць МУСаркамі.

Такжэ

Ва врэмя Еўрамайдана в Украіне паявіўся мем "цітушкі" -- сабірацельнае названіе наёмнікаў, іспользуемых власцямі для акціўнай барбы са змагарамі [12]


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram