Цёткі

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак


Опшчая інфармацыя

Аліцэтварэніем Квітнеючай традзіцыонна яўляецца маладая сімпотная дзеўка са светлымі валасамі, галубымі глазамі і харошэй фігурай. Аднака в рэальнасці ўсё гаразда суровее, іба наіболее харакцерный ціпаж для этай страны -- нізкаватая карэнастая цётка с толстай жопай, наглаватай рожэй і какімі-та торбамі в каждай руке. Вазможна, цёткі размнажаюцца пачкаваніем, і торба -- іх неізменный ізвечный атрыбут -- проста лічынка, із каторай патом паяўляецца новая цётка. В канцэ канцоў, ніхто нікада не відзеў маладых цётак -- пацераннае звяно эвалюцыі дзеградацыі между маладымі дзеўкамі і сопственна цёткамі.

Цёткі ўстрэчаюцца паўсемесна, но асобенна іх многа в прадуктовых магазах, паліклініках, а такжэ в апшчэственнам транспарце. Абажают агромные скапленія людзей, в часнасці очэрэдзі. Вазможна, па саўковай традзіцыі, ані сначала становяцца в очэрэдзь, а ўжэ патом пытаюцца ўзнаць, за чэм, сопственна, эта очэрэдзь стаіт. Асобенна любят распрадажы -- пакупают овер усё, што можна.

Ціпічные цёткі давольна ўшлые, пры каждай вазможнасці стараюцца атхваціць пабольшэ. Тажэ ціпічные цёткі не атлічаюцца дружэлюбіем: любят замуціць срач ілі ўставіць сваі пяць капеек в ужэ праісхадзяшчый. Харакцерная такціка цётак пры этам заключаецца ў том, штобы гаварыць непрыятные слава для канкрэтнава апанента максімальна громка і какбэ безадрэсна. Ачэвідна, што такім паведзеніем цёткі хацят аднаўрэменна і справацыраваць канфлікт (а ў случае чэво заявіць штота ціпа "а я не с вамі разгаварываю"), і палучыць паддзержку другіх цётак. В местах масавава скапленія людзей (т.е. там, гдзе калічэства цётак на квадратный метар зашкалівает), эта такціка ўпалне работает: стоіт толька адной із ніх нарушыць цішыну, как тут жэ са ўсех старон начынают падпёз*ываць астальные. Есцественна, у 99,99% случаяў падобные варчанія і срачы не імеют канструкціўных цэлей, а нужны ліш для выплёсківанія эмоцый.

Цёткі ўдзівіцельна легко находзят опшчый язык с незнакомымі прэдставіцелямі сваево віда. Есць мненіе, што межцётачнае апшчэніе і есць аснаўная цэль нахаждзенія в местах массавава скапленія людзей. Такое апшчэніе абычна сводзіцца к ныцью і жалабам, апсуждзенію опшчэізвесных навасцей, а такжэ -- пры вазможнасці -- хвастаўством. Некатарые цёткі очэнь любят раздаваць усем саветы і ўчыць другіх жызні, када ніхто іх аб этам не просіт.

Апшчэніе знакомых цётак как правіла сводзіцца к апсуждзенію опшчых, ізвініце за таўталогію, знакомых. Сабраўшысь умесце, знакомые цёткі абразуют генератар разнава рода сплецен і небыліц, а такжэ банальнава абліванія трэцьіх ліц гаўном. Кроме таво, знакомые цёткі нярэдка апсуждают распрадажы і скідкі.
Цёткі на службе Рэжыма

Цёткі -- самая надзёжная апора Рэжыма, нікакіе ўсем рэбятам прымеры і прочые каміцеты добрых дзел і радам не стаялі. Забаўна, што пры этам цёткі, каторые самі служат в госапараце, усігда чэм-та пахожы между сабой унешне. Еслі тачнее, ані напамінают школьную завучыху савецкіх врэмён. Многіе із ніх па таржэственным случаям дзелают устарэўшые прычоскі с начосам (не путаць с мексіканскай едой), што ў савакупнасці с макіяжэм і нарадам саздаёт упечатленіе, будта данные жэншчыны былі атпраўлены в нашэ светлае будушчэе із познева СССР. Эта ваша "Наша Ніва" аднажды дажэ запіліла цэлую стацью с петрасянскім названіем «Салон "Вертыкаль": топ-7 начосаў з’езда "Белай Русі"» [5], пасвішчонную сабжу. Хз, стоіт лі загружаць сюда фоткі, каторые можна пасматрэць па ссылке.

Цем не менее, "рэжымные" цёткі не толька выглядзят па-саўковаму (на што ўсем в опшчэмта памяркоўна), ані зачастую і думают такжэ.


Апсуждзеніе праекта пераіменаванія ўліцы Камсамольскай

в уліцу Слуцкіх паўстанцаў, 2017 г.

Нашумеўшая запісь агітацыі вступленія в БРСМ,

прэдпалажыцельна 2017 г.


https://www.svaboda.org/a/novy-czorny-spis/29011443.html
Лідзія Ярмошына

Лоўкасць рук і нікакова машэннічэства, ага

Глаўная ілюзіяністка страны, а такжэ любицельница баршча.

Радзилися у Слуцке. Дочка ваеннага. Закончыла юрфак у Калининградзе. З 1992 года у Цэнтризбиркоме. З 1996 года глава этай арганизацыи и сьлядзит за цем, штоб выбары прахадзили так как паложана.

Надзежда Каткавец

Радзілась у дзярэўне, работала в расіянскіх мухасрансках, была глаўным эканамістам саўхоза "Гарадзец", каторым упраўляў Самізаецехто. В дальнейшэм паследній назначыў Каткавец рукавадзіцелем калхоза "Васток" пад Свядомым. Аттуда папала сразу на должнасць сначала замесціцеля, а патом первава замесціцеля міністра сельскава хазяйства і прадавольствія. Была замесціцелем упраўляюшчэва дзеламі прэзідзента Квітнеючай. Вазглаўляла (ет?) наблюдацельный савет Парыцетбанка. У начале 2018 г. стала замесціцелем генеральнава дзірэктара Беларускай нацыанальнай біацехналагічэскай карпарацыі. [6] [7] [8]

Стала ізвесна благадара эпічным выступленіям на трасянке, каторые паміма формы (сопственна трасянкі) атлічаюцца невераятна інфармаціўным, чоткім і лагічным садзержаніем, напрымер:

«

Я думаю, што как бы нам в этай связі в аб’ясненні этаму вапросу, можэт быць, і кагбы не дажа не этаму вапросу, а как бы нашай пазіцыі, што лі да… — што ўсё-такі мы ішчо далеко па многіх пазіцыях ад міравых цэн і ад цэн… і ад цэн на прадукцыю каторых даходзіць да канечнага пакупацеля ў нашых… у нашых странах… странах нашых… саседзяў...

»
— Масцер рыторыкі і краснарэчыяО хаацічэскі слажыўшыхся цэнах
Как із цёлкі сдзелаць карову?

Наталья Качанава

Сопственна

Первая жэншчына віцэ-прэмьер Квітнеючай. С 2016 г. -- глава Адміністрацыі Прэзідзента Квітнеючай. Ва врэмя ўчобы ў школе занімалась валейболам і дажэ ўчаствавала в рэгіанальных сарэўнаваніях. Благадара спарціўным успехам паступіла ў Наваполацкій паліцех (ныне ПГУ, не путаць с ПТУ, хоць ані і пахожы!). Паступіла на спецыальнасць "водаснабжэніе і каналізацыя", каторую выбрала пракцічэскі непасрэдственна перад паступленіем. Учылась, как і ў школе, так сібе. Ва врэмя ачэрэдных сарэўнаваній пазнакомілась с будушым мужам -- баскетбалістам, каторый в дальнейшэм работаў фізруком. После аканчанія ўніверчыка Качанава папала на работку в светлагорскае "Хімвалакно", но ўскорэ вярнулася ў Полацк, гдзе стала дзіспетчарам на "Водаканале". Патом перашла на должнасць інжынера ў ЖКХ:

«

Когда была в декрете, мне предложили перейти на предприятие ЖКХ. Я и пошла. Ну и к чему я стремилась? Да ни к чему. Для меня никогда не стояла такая цель, достигнуть каких-либо высот в карьере

»
— Неамбіцыозные людзі -- лучшые кандзідаты на высокіе пасты ў рэжымнай верцікалі [9]


Із ЖКХ Качанава папала ў горіспалком -- сразу на дожнасць замесціцеля прэдседацеля, іба паследній нямножка памог (і вапшчэ быў саседам гераіні).

«

Приход в Полоцкий горисполком был для меня полной случайностью...

»
— Случайнасці случаюцца [10]


ШСХ, этат прэдседацель папаўся на карупцыі. Цем не менее ішчо да эціх сабыцій Качанава пашла на ачэрэдное павышэніе і стала прэдседацелем Наваполацкава райспалкома. Гаварат, іё пратэжэ быў тагдашній віцэпрэмьер А. Косінец, каторый педаліраваў ідзею аб'едзіненія Полацка і Наваполацка ў адну адміністраціўную едзініцу, проціў чэво выступаў прэдшэственнік Качанавай.

«

Грамадская актыўнасць падчас яе кіравання была знішчаная — ніводнай дазволенай акцыі. Качанава даволі агрэсіўна ўспрымала актыўнасць грамадзян

»
— наваполацкі правазашчытнік Зміцер Салаўёў [11]. Стоіт лі ўдзіўляцца таму, што пасіўный і безыніцыаціўный чалавек не любіт акціўнасці?


В канцэ 2014 года Качанава ВНЕЗАПНА палучыла должнасць віцэ-прэм'ера, саатвецтвуюшчэе прэдлажэніе паступіла ат сілавых структур.

«

Даже трудно сказать, что Кочанова понюхала и попробовала, она же шла по ЖКХ.

»
— Самізнаецехто [12].


Нескалька цытат:

«

Молодой человек, который приходит учиться в медицинский вуз, вряд ли рассчитывает получать огромную зарплату. Если человек принял для себя решение идти учиться в непростой вуз, значит, принял решение работать во благо людей, во благо народа.

»
— Віцэ-прэмьер страны для жызні намекает, што медзікі далжны работаць не за дзеньгі. [13]


«

Вот приходит молодой тренер на зарплату 1,3 миллиона. Ну что поделать, такая зарплата! Вообще-то человек, закончивший школу, четко должен представлять, какая зарплата его ждет на месте тренера низового звена. (...) Туда нужно направлять тех, кто хочет заниматься тренерским ремеслом, может им заниматься и кто адекватно воспримет этот период с зарплатой 1,3 миллиона. Вы все государевы люди и должны понимать ситуацию в стране.

»
— ...і трэнеры тожэ [14]В канцэ 2016 года Качанава стала главой Адміністрацыі Прэзідзента Квітнеючай. А чэво дабіўся ты?


Лілія Ананініч

Л.Ананич.jpg

Радзілась у дзярэўне. Акончыла журфак БГУ. С 2001 г. работала замісціцелям міністра інфармацыі. За сваю дзеяцельнасць была внесена ў "чорный спісак" ацечэственых чыноўнікаў, каторым запрэшчон уезд на церыторыю Еўрасаюза.

Прылажыла руку к таму, штобы із каталага «Белсаюздрука» ўбралі незавісімые ізданія. Такжэ падпісала дакумент а закрыціі іздацельства «Логвінаў» (за альбом «Прэс-фота Беларусі-2011»0.

В 2014 г. была назначэна на должнасць міністра інфармацыі.[15]

Ананіч асудзіла інтэрнэт-СМІ за шуміху вакруг вышэпрыведзеных цытат Качанавай пра зарплаты медзікаў і трэнераў:

«

Интернет привнес в деятельность журналистского сообщества большую разрушительную составляющую. Когда эти ресурсы становятся управляемыми не только редакционными коллективами и непрофессиональными действиями журналистов, а когда они подхватываются как средства достижения политических целей, чьих-то амбиций иного характера, мы и получаем то, что получила Украина

»
— Ананіч пугает КАКВУКРАІНАЙ [16]


В 2017 Г. Ананіч была атпраўлена ў атстаўку.

Марыанна Шчоткіна

Шчоткина.jpg

Радзілась в расіянскіх мухасрансках.

У 1982 г. акончыла Ленінградскій гасударственный універ імені А. А. Жданава па спецыальнасці «фізіка»,

1982—1986 гг. — інжынер праізводственнава аб'едзіненія «Інтэграл», інжынер Севернава філіала Акусцічэскава інсцітута імені М. Андрэева в Семераморске.

1986—2003 — работала ўчылкай фізікі, замесціцелем дзірэктара школы, дзірэктарам школы, начальнікам упраўленія абразаванія адміністрацыі Фрунзенскава раёна Свядомава.

В 2007 г. акончыла Акадземію ўпраўленія пры прэзідзенце Квітнеючай па спецыальнасці «гасударственнае ўпраўленіе сацыальнай сферай».

В 2007—2009 гг. — первый замесціцель міністра труда і сацыальнай зашчыты Квітнеючай.

В 2009—2016 гг. — міністр труда і сацыальнай зашчыты.

Шчоткіна ў первую очэрэдзь атлічылась цем, што іменна ана прыдумала васстанавіць саўковый закон а тунеядцах, што в ітоге прывяло к мнагачысленым волнам непамяркоўнасці.

«

Никто с голоду не умрет. Если у человека лежат миллионы в кассе, и он на них живет, ему будет несложно заплатить 3,6 миллиона рублей. Он пользуется всеми благами государства… Если муж хорошо зарабатывает и может себе позволить, чтобы жена не работала, и они приняли такое решение, то 20 базовых — небольшая сумма, ее можно и оплатить

»
— Міністр труда і САЦЫАЛЬНАЙ ЗАШЧЫТЫ [17].


Абрашчаясь к пенсіанерам:

«

Не надо жаловаться на низкие пенсии. Прежде всего, надо воспитывать своих детей, которые будут вам потом помогать. Это раз. Государство поддержит в меру возможностей

»
— Міністр сацыальна арыенціраванава гасударства для народа а ролі этава самава гасударства [18].


Кстаці, а пенсіанерах. Правадзя агітацыю за Самізнаецекаво накануне выбараў 2015 г., Штоткіна завярала ляхтарат, што павышэнія пенсіоннава возраста не будзет [19]. Не прашло і пару месяцаў, как Шчоткіна аб'явіла, што павышэніе пенсіоннава возраста неізбежна [20].

Пры этам Шчоткіна выступіла проціў адзінакавава возраста выхада на пенсію для мужчын і жэншчын:

«

Как человек, который возглавляет "Белорусский союз женщин", считаю, что у нас нагрузка на женщин гораздо выше. Некоторые говорят: давайте выровняем гендерный аспект, что в других государствах это так. Но там же и другие подходы к семейной политике, к домашним обязанностям

»
— Беспалеўная дзіскрымінацыя [21]


Сцяна Шчоткінай

Харакцерна, што па ацэнке Международнай канфедзерацыі праўсаюзаў па ітогам 2016 года Квітнеючая папала ў дзясятку стран с худшымі ўсловіямі труда [22]. Казалась бы, пры чом тут міністр труда і соцзашчыты, праўда?

За врэмя работы на высокіх пастах Шчоткіна пастроіла трохкомнатную кварціру і катэдж, стоімасцью в овер міліон баксаў [23]. А ты плаці налог на тунеяцтва і не смей далавацца на нізкую пенсію -- усё раўно после павышэнія срока выхада скарэе ўсіво да нее не дажывёш. [24] [25]

Вясной 2017 г. гдзе-та в завуголях Свядомава на заборэ паявілась аплікацыя: фігура Шчоткінай і надпісь (ціпа іё рэпліка, нувыпонялі) "Это я автор налога для безработных". Фотку з эцім вапіюшчым вандалізмам апублікаваў у сібя в ліцокніге шырако ізвесный в очэнь узкіх кругах блохер Антон Матолька. Патом аб этам напісала Еўарадзіо [26]. В дальнейшэм на даннам заборэ паяўлялісь і другіе аплікацыі і графіці такова рода, но сам забор журналісты празвалі "Сцяна Шчоткінай". Вазможна, аб этам стоіт напісаць адзельную стацью, хз.

Надзежда Ермакова

Радзілась у дзярэўне. Акончыла Пінскій учотна-крэдзітный цехнікум.

«

Когда пришло время выбирать, куда пойти учиться, я просто ткнула пальцем в газету, где была реклама учебных заведений для поступления. Выбор пал на Пинский учетно-кредитный техникум. Туда и поступила. Это действительно был выбор наугад — мы в деревне толком и не знали, что такое банк

»
— Ішчо адзін случайный чалавек [27]


Цем не менее этава была дастатачна, штобы занімаць неплахіе должнасці ва ўсякіх мухасрансках. Спусця сем лет после выпуска із вышэўпамянутай шарагі заочна акончыла інсцітут (нынешній БГЭУ).

Паработаўшы год у Шклоўскай сберкассе, Ермакова палучыла должнасць замесціцеля прэдседацеля меснава райспалкома (і начальніка фінансавава атдзела па саўмесціцельству. В опшчэй сложнасці правяла ў Шклове 12 лет, гдзе пазнакомілась с Самізнаецекем.

После прыхода Самізнаецекаво к власці, папала в праўленіе "Беларусбанка", гдзе паднялась ат замесціцеля рукавадзіцеля да высшэй должнасці.

с 1999 (па другім данным, с 1996) па 2015 г. -- прэдседацель апшчэственнава аб'едзіненія "Беларускій саюз жэншчын", ныне -- замесціцель прэдседацеля.

Ізбіралась в Савет Рэспублікі 1,2,3 і 4-ва сазываў.

С іюля 2011 г. вазглавіла Нацбанк, смяніўшы на этам пасту Пракаповіча.

«

Ну вот у меня долларов нет, и я не иду в обменник. Мне он просто не нужен. У меня в 90-е не было и сегодня нет. Да, обувь завозится импортная, да, она станет немного дороже, но ничего страшного, сносим вместо двух туфель одни.

»
— Жыцейская мудрасць, высказаная ішчо да ўступленія в должнасць главы Нацбанка [28]


В 2014 г. была атпраўлена ў атстаўку. За врэмя работы на высокіх пастах пастроіла два катэджа ў Драздах. Зачэм нужны доллары, када можна сразу ўзяць недвіжымасць? [29]

Ссылкі


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram