Цэнтр занятасці

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Источник.png Укажыце істочнікі!
Штобы ніхто не думаў, што стацья — фальшыўка, сфабрыкованая ў Польшэ, дабаўце ссылкі на істочнікі інфармацыі
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!

Што такое біржа і как стаць безработным

Сіводня (2018 год) ЦЗ, ілі па-народнаму біржа труда, прадстаўляе сабой кантору, гдзе сідзят цёткі разных вазрастоў, у аснаўном немаладога. Многіе із ніх работалі кагда-та ў аддзелах кадраў разных прэдпрыяцій. К нім у кабінеты прыходзят людзі. Цёткі заводзят на каждава лічнае дзела, дают выпіску, с каторай безработны должэн пайці ў АСБ “Беларусбанк” і адкрыць там лічны шчот, на каторы будзе капаць пасобіе па безрабоціцэ. Хто раскатаў губкі — закатайце абратна: тут вам не Германія з Нідэрландыяй! На квітнеючам пасобіі сідзець нельзя, можна толька лежаць, еслі што. Хто не ў курсе, у срэднем ано састаўляе максімум две базавыя велічыны ў мерках Квітнеючай, і штобы палучаць такое агромнае пасобіе, нада імець дзіцей (хаця бы аднаго) да 18, інваліда на абеспечэніі, прочых іждзівенцаў (каты не ў шчот). Пры этам быць уволеным с прэдыдушчэва места работы ісключыцельна па саглашэнію старон і работаць іменна па кантракту і не іначэ! Ва ўсех астальных случаях афармленія і ўвальненія гражданіна пасобіе назначае аўтарыцетная камісія, іба дажэ права на 2 "базы" нада заслужыць. Із чыево кармана палучаюць заробак члены і мазгі этай камісіі за сваю ціжолую і очэнь нужную нам работу -- тайна, пакрытая мракам. Права на пасобіе цібе нада падтвердзіць спраўкамі, за каторымі нада ізрадна пабегаць (забейце на прынцып аднаво акна — сколька хадзіў, безработныя самі ўсё сабіраюць). Пасобіе юны безработны палучыт толька чэрэз месяц, а то, што дзеньгі могут быць нужны прама шчас, нікаво не іп не валнуе. Еслі ты ўволіўся па стацье, напрымер, за прагул -- пасобія не будзе (дажэ еслі ўся камісія будзет за цібя), но на ўчот станеш. Палучаць пасобіе шчасліўчыкам нада ў сберкасе лічна пад роспісь.

Юны безработны дружок! Прэждзе чэм ты станеш настаяшчым “бээрам” (б/р — безработны), а не тунеядцэм (пака не стаіш на біржы, а проста сідзіш дома, не жэлая прадаваць сваё здароўе за 100 рублей), ты должэн прайці апрыдзілённы круг працэдур пастаноўкі на учо(р)т.

1. Сбор дакументаў. Пашпарт, ваенны білет, трудавая (жэлацельна штобы была, іба эта жызненна неабхадзімы для пасобія дакумент), дакумент аб абразаваніі (налічые рабочэй прафесіі прывецтвуецца), заяўленіе і спраўкі а налічыі іждзівенцаў (для саіскацелей “плацінавага пасобія”, то есць едзінаўрэменнай адрэснай помашчы). Што харакцерна, нужны даказацельства таво, што ты сам не яўляешся пенсіанерам, у том чысле па інваліднасці, палучаеш іные выплаты і т.д., іначэ могут не паставіць. Правіла не касаецца палучаюшчых аліменты ад быўшых мужэй, рэжэ жон. На біржу такім станавіцца можна, іба аліменты -- эта дзеньгі на рабёнка .
2. Закрэпленіе ў персанальнага інспектара службы занятасці і палучэніе выпіскі на аткрыціе шчота і картачку безработнава.
3. Не менее трох (бывае, што пяці) дней у месяц ездзіць на работы ў калгас ілі участваваць у аплачэваемых абшэсцвенных работах (падробнасці ніжэ).

Зімой, кагда ў палях нехер дзелаць і сезон страіцельства затухае да первых ластачак , нада здаваць макулатуру (кое гдзе гадзіцца любое ўторсыр'ё -- сцеклабой, металалом і др.). Здаваць макулатуру нада за капейкі і многа, бо на кану стаіць пасобіе і статус безработнава, за неатработку дней летам/нездачу сыр'я зімой, цібя, мой маленькі дружа, могут лішыць эціх благ! Паэтаму, завідзеўшы ва дварэ дома чэлавека ілі групу людзей, што роюцца ў мусарэ, не спешыце запісаць іх ілі ево ў маргіналы! У палавіне случаяў эта “бээры” шукаюць макулатуру. Прычом не факт, што для біржы, іба ў этам дзеле можна вайці ва ўкус і так насабачыцца сабіраць уторсыр'ё, што і ЦЗ можна паслаць на хутар. Аўтар стаяў на біржы, но сам нікагда па мусаркам не шныраў, проста лавіў здаюшчых возле ларкоў уторчэрмета і пакупаў пару мяшкоў картона і газет за пляшку “Раманцікі” ілі сімвалічэскі ўзнос "на садзержаніе апарата і папраўку здароўя" сабраўшэму макулатуру ліцу.

Еслі “бээр” іспраўна іспалняе ўсё вышэперачысленае, у канцэ месяца можна топаць у сберкассу за пасобіем, еслі нет, он лішаецца эціх выплат. Лішыць могут і за нехаждзеніе к інспектару на прыёмы ў назначэнные дні, но там можна дагаварыцца, і перанесці візіт. Еслі цетушка-існпектарша сцерва, то аблом -- папрошся ў любую пагоду, іначэ плакалі 2 базавыя і статус! Кажды раз на прыёме строгая цёця будзе спрашываць, куда ты хочэш работаць пайці, і прэдлагаць варыянты. За неабаснованы атказ тожэ лішаць пасобія і могут выкінуць з біржы жопай на мароз! Прывыкайце к таму, што на вас будут сматрэць как на гаўно.

Асобае места ў жызні “бээра” занімае сабіраніе атказаў ат работадацелей (западнагейрапейскі фільм 1+1 паказывае такую-ж історыю). Нада ілі устраівацца, ілі браць атказ, іначэ нафіг з біржы!

После нахаждзенія работы с біржы снімаюць, панятнае дзела.

Лет 17 таму назад стаяць на біржэ была более-менее нармальна, так как афіцыальна безработны чэлавек мог прэцендаваць на небальшую даплату к дзецкаму пасобію на рабёнка да трох лет (січас такія вапросы рэшае камісія, могут атказаць без аб'ясненія прычын). Кагда "б/р" хацеў пераўчыцца ва ўчэбным цэнтры, он тожэ там палучал нармальную сціпендзію (па цем дзеньгам умесце з пасобіем выхадзіла мінімальная зарплата, інагда дажэ чуць большэ). У 2018 гаду сціпуха на курсах ужэ састаўляе максімум 3 базы, уволеные па стацьям лішонные пасобія могуць палучаць сціпуху ў 1 базавую. Дапалніцельна нада хадзіць к інспектару і атмічацца ў срокі. После курсаў могут абеспечыць работай. А могут і не абеспечыць -- как карта ляжэт! Сіводня ўсё жостка: работу не ішчэш, учыцца на курсы не пашол -- жопай на мароз з біржы. А вот раньшэ можна была стаяць на біржэ да трох лет і более, ніхто нічэво асоба не трэбавал, адно што нада атработаць трудадні ілі здаць макулатуру і не апаздываць са срокамі яўкі к інспектару. Візіт можна была перанесці, проста пазваніўшы па целефону, а січас перанос нада апраўдаць спраўкай ат врача. Для пастаноўкі даёш паспарт, ваенны білет (мужыкам), ацестат, свідзецельства а браке і раждзеніі дзіцей.

У новых рэаліях 2015 года Самізнаецехто после Дня дурака, втарова апрэля, што как бы намекае, падпісаў Дзікрэт № 3 "А прыдупрэджзеніі сацыяльнага іждзівенчэства". Безработные, што трохі падрасслабілісь, бо года так с 2011 на біржэ нішцякі большэ не давалі, а пасобія едва хватала на пасідзець у кафэшке і каробачку прэзікаў "Распуцін" (каторые ніпадзецкі рвуцца, рыскуя паставіць кліента на аліменты ў будушчэм), масава ламанулі на біржы, ведзь афіцыальны безработны не плаціць пазорны збор у 20 базавых! Дэдлайн был аб'яўлены на 1 іюля 2015 года. Інспектары, прывыкшые к спакою, ціха ахерэвалі ат наплыва разнавозрастнай і разнаполай мацерашчэйся публікі, каторая хоць і безработная, а зарабаткі ў Расіі, радзі статуса безработнава аставіла. Адъ начался на біржах за недзелю да "дня Д", інспектары падалі пад націскам людзей, і хто-та прыдумал не запісываць чэлавека січас, а даваць ему номер і запісываць на ўчот патом, штобы хоць немнога разгрузіцца. За 1 іюля 2015 ў рэгіонах, где толька палтары бабкі на сто кіламетраў жывуць, прыхадзіла па трыста чэлавек у адно акошка! Трук с намерамі прадалжаўся уплоць да вясны 2017 года, іба людзі, што паціралі работу ў 2015-2016 гадах тарапілісь пабыстрэй атмеціцца на біржы.(https://rabota.by/news/?p=15254 )

Зімой 2016 года пад самы Новы год граждане масава палучылі "пісьма шчасця" -- ізвешчэнія на ўплату сбора на фінансіраваніе госрасходаў. Це людзі, хто не атработаў 181 дзень в гаду, шчытались тунеядцамі, дажэ еслі не хваціла аднаво дня!!!! Аднаво, Карл!!!!!

Асвабаждалі ат уплаты збора ў 20 б.в. толька берэменных мнагадзетных інвалідаў і другіх "ўчаснікаў Кулікоўскай бітвы", атсутствуюшчых у стране 181 дзень, так што многім атмазацца была нерэальна. Цем более, што с Рашкай у нас граніцы нету, і нада была ішчо даказаць, што ты там быў іменна 181 дзень. У воздухе запахла перманентнай рэвалюцыяй, но памяркоўные людзі апяць пашлі на біржы. Очэнь весела сматрэлась карціна: афіцыальная безрабоціца, сагласна раённай газеце і атчотам главы адміністрацыі была 00000 цэлых хер дзісятых працэнта, а людзі ў ачэрэдзях на біржах палучают намера за 1000 -- іменна такім па шчоту зарэгістрыруют чуць пагадзя новава безработнава. Патом, кагда людзі масава не сталі плаціць этат пазорны збор і сталі выхадзіць на працесты, чэво не была с 1990-х гадоў, чэм паставілі Самізнаецекаго ў сітуацыю: "нада ўставаць са сральніка, а бумага закончылась", ажыатаж па поваду пастаноўкі на біржу трохі спаў, но не да прэжнева ўраўня.

Асобенасці статуса безработнава

А нікакіх асобеннасцей і нет, адно што ты не "тунеядзец" і палучаеш мізернае пасобіе, самы бальшой размер каторава 3 базавыя велічыны. І за эта ты должэн абізацельна участваваць у сельхозработах. Кое-гдзе там тожэ плацят дзеньгамі, но в аснаўном, бульбай, лукам і буракамі. Адпраўка выглядзіт так: рана утрам пад біржэй стаіт "пазік", куда масава пакуюцца граждане разнава пола і возраста. Кажды ўтары страдае ат пахмельнага сіндрома, бо ў аўтобусе і на поле сухі закон. Работаць будзеце ў бліжайшэм калхозе, ілі куда пашлюць. Скорая помашч на полі тожэ не дзежурыт, тут вам не Гейропа. Што касаецца работы, ана ўсігда фізічэская, абычна эта падбор картошкі за камбайнам, ілі мойка авашчэй. Ішчо бывае высадка леса і сбор камней на палях (север Квітнеючай). Механізацыя труда мінімальная, жэншчын на этай рабоце не атлічыць ат мужчын. Ніхто нічэм вас не снабжае, ні перчаткамі, ні сапагамі. То, што ты ўвесь будзеш патом как свін -- твае праблемы. Назад "пазік" можа падвесці трудзяг толька да бліжайшэй аўтобуснай астаноўкі, на радасць пасажырам гарадскога маршрута, што заходзіт у сельскую ілі гранічашчую с ней меснасць. За ўрэмя ажыданія аўтобуса некатарые страдальцы прыгаварывают паўбутылкі "Крыжачка". Хто-та справіць есцесцвенные надабнасці, в обшчэм, астаноўка. гдзе садзяцца тружэнікі біржы качэственна атлічаецца ўнешне.

Этат квэст дліцца тры дня. Еслі не сачкавал, то будзет цібе пасобіе. Как усігда, іграе роль не факт атработкі, а атметка ў картачке. Еслі "глаўны па работам у калхозе" твой лучшы друг, і он нарысуе цібе трудадні за так, можэш і не работаць, но для віда атмеціцца прыдзёцца. "Блатные" безработные рэдка, но ўстрычаюцца. Можна ішчо запісацца на аплачэваемые абшэсцвенные работы, там плацяць толька дзеньгамі, прычом аплата бывае весьма недурственнай. Нада ў дзецкіх садзіках і школах карчэваць пянькі, красіць заборы, лажыць бардзюры. Там класна неп'юшчым: кагда ўсе забухалі, а ты адзін хадзіл і ўсё дзелал, то ты палучыш патом за ўсех дзеньгі. Зімой, кагда работы ў дзірэўне і садзіках/школах нету, безработные здаюць макулатуру. С наступленіем халадоў па мусаркам нашэй неаб'ятнай Родзіны, састаўляя нехілую канкурэнцыю бамжам, ломяцца стаі безработных у поісках картона і бумагі, но падбіраюць і бутылкі, і метал. Тут двайны плюс: і бумажку а здачэ макулатруры палучыць, і падзарабіць, у давесак да мізернава пасобія. Некатарые падходзят к працэсу аснавацельна: аўтар відзеў у Гомеле чувака, што на мікрааўтобусе "Фіат" па мусаркам бамбіў, у маске і спецыяльных рукавіцах, штоб не заразіцца. Бедныя бамжы ціха ахерэваюць, но церпяць, ведзь эта толька да лета, праўда, некатарые безработные не астанаўліваюцца і летам, так што інцілегентная цёця ў ачках, што роецца ў мусарке, для нашэй страны ўпалне нармальнае яўленіе.

Дапалніцельна хочэцца саабшчыць, што інспектары НІКАК не памагают іскаць работу, кроме выдачы бумажкі с адрэсам канторы, гдзе хто-та нужэн. У палавіне случаяў прышэдшэва па такім бумажкам "бээра" вежліва пасылаюць, ілі прэдлагаюць другую работу, абычна более гразную і менее кваліфіцыраванаую. После пераўчкі на курсах как карта ляжэт: можэт харашо пайдут дзела, можэт і нет, гаранцій нікакіх. Кстаці, еслі прыдут 2 электрыка, но адзін будзе после ПТУ, а другі із учэбнага цэнтра ат біржы, то первы, што кончыл Лохвардс, пайдзет устроіцца электрыкам, а ўтарой пайдзет гаўно ўбіраць, ілі падсрабам . Печаць біржы даёт а сібе знаць. Бывае, што інфа ат інспектара прасрочэная. Нікакіх прэімушчэств і прыарыцетаў безработны з біржы не імее.

Прочые шансы і прывілегіі

Есць вазможнасць пераселіцца (са сменай прапіскі) і трудаўстроіцца ў сельскую меснасць, как правіла, оооочэнь далеко ат цывілізацыі. За такі "даўншыфцінг" смелы безработны палучае аж окала 2200 рублей. Условія такога пераселенія -- как пры распрыдзеленіі маладова спецыаліста, так што затырыць баблішка не выйдзет, і еслі не прадзержацца ўстаноўлены срок, то іх нада будзет вернуць усе. Срокі для ўсех рэгіонаў бываюць разные, но, как правіла, эта палтара і более гадоў. Усе бабкі ты очэнь быстра праеш і патраціш на драва, эта точна. Ішчо не факт, што работа будзет радам с домам, праезд тожэ за сваі, льгот нет. Эта выхад ісключыцельна для цех, хто рэальна бамжэвал. Ішчо можна стаць на учот і папробаваць напісаць бізнэс-план! Еслі он панравіцца камісіі (той жа. што апрыдзіляет дастойных пасобія), то ты палучыш ат біржы субсідзію на бізнэс! Условія: зарэгаць ЧУП ілі ІП і год (не меньшэ) башляць налогі і ФСЗН. З бізнэса ілі нет -- глубако похер, глаўнае -- плаці.

Ну, хто хочэт стаць безработным?????


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram