Ухадзілі паследніе цёплые дзенькі осені

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
[[|беларуская]] • [[|русский]]Ppc.png Партархівы: Днеўнічок Парціі
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ чыста ў азнакаміцельных і развлекацельных цэлях. Ана яўляецца архіўным дакументам, паэтаму рэдакціраваць іё нельзя.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


Прэдысторыя

29 сенцябра 2016 года, после рэальных выбараў в Палатку, Радзіо Свабода рэшыла правясці сваі альтэрнаціўные выбары. Выбіраць прэдлагалі із дзевяці парцій і апшчэственных аб'едзіненій/двіжэній + быў варыант "другое". В условіях такжэ ўказывалась "Калі партыі няма на карцінцы і ў апытанцы, пішыце ў камэнтары альбо лайкайце камэнт, у якім ужо назвалі партыю". Галасаваніе вялось тры дня, на чацвёртый аб'яўлялі рэзультат [1] Казалась бы, пускай сібе паіграюцца, памяркоўна жэ.

Аднака адзін із парційцаў аставіў пад галасаваніем камент с ссылкай на ППЦ і начаў агіціраваць за этат варыант, каторый в ітоге набраў 190 лайкаў. Казалась бы, не так уж і многа, но этава в ітоге аказалась дастатачна для таво, штобы заняць в "парламенце" Свабоды аж трэцье места (на самам дзеле, там былі і другіе каменты за ППЦ, каторые тожэ ўчытывалісь пры падшчоце галасоў). Карочэ, ППЦ палучыла 19 мандатаў, уступіўшы толька парціям Статкевіча і Зянона, так-та!

Пры этам стоіт атмеціць, што ППЦ вапшчэ магла бы стаць абсалютным лідзерам, еслі бы апрос не рэпоснулі крупные празмагарскіе паблікі (іба там за варыант в каментах арыгінальнава паста ніхто, есцественна, не галасаваў).

Цем не менее, накануне аб'яўлянія "афіцыальных" ітогаў галасаванія в Парціі былі некатарые самненія а том, как арганізатары "выбараў" атрэагіруют на такіе неажыданные рэзультаты. Более таво, ЦК атрэагіравала на сітуацыю давольна сір'ёзна:

...Смысл этай акцыі (учасціе ППЦ в змагарскіх "выбарах") Адміністрацыя панімает не проста, как спантанный флэшмоб-прыкол, а іменна как асмысленный тролінг змагароў. Іба сітуацыя яўляецца очэнь паказацельнай і нясёт у сібе впалне сір'ёзный смысл, каторый выходзіт за рамкі альтэрнаціўнава галасаванія і ўсякіх інтэрнэт-прыколаў.
Ана дземанстрырует, што еслі ІРЛ дзелаць усё па-чэснаму, рэзультат можэт быць не саўсем такім, как ізначальна планіравалі арганізатары. В канкрэтнам случае на "выбары" набіжалі ўсякіе клоўны (чэво ўж там) і абашлі якабы "сір'ёзных" ігракоў, аднаўрэменна стаўшы "спойлерам" (снізілі працэнт і калічэства "мандатаў" саатвецтвенна) у цех, хто прашоў в Палатку.
Не відзім прычын, па каторым аналагічная сітуацыя не магла бы паўтарыцца ІРЛ, более таво, у історыі хватает саатвецтвуюшчых прымераў.
І самае забаўнае (в чом сопственна і заключаецца тролінг) — арганізатары вынуждзены ліба прынімаць абсурдные рэзультаты, ліба "станавіцца драконам", с каторым ані да этава баролісь. Дзермакрація ана такая.
Данная сітуацыя можэт служыць прэдасцерэжэніем на будушчэе (а чом мы, кстаці, неаднакратна пісалі): еслі ІРЛ "заўтра" в Квітнеючай правадзіць дземакрацічэскіе выбары — к власці могут дарвацца очэнь самніцельные элементы... [2] 


Прышлі к власці
3 акцябра 2016 года в пабліке Радзіо Свабоды апублікавалі пост с ітогамі "выбараў" пад загалоўкам ПАРЛЯМЭНТ СВАБОДЫ І ПОЎНЫ ППЦ [3]. Што прымечацельна, Парціі была атведзена аж палавіна паста: там пісалась пра факт набега, пра то, к левым ілі правым атнасіць ППЦ і т.д. Карочэ, Парція палучыла не толька віртуальные мандаты но і рэальный піар. А ітогі галасаванія былі апублікованы ў двух разных варыантах: с учотам ППЦ і без.


Атдзельна стоіт атмеціць, што па ітогам "выбараў" Радзіо Свабода вышла на генсека ППЦ і ўзяла ў нево інтэрв'ю [4]. В канечный цекст вашла, па свідзецельству самаво генсека [5] прымерна трэць разгавора, аднака ўсё самае інцірэснае там вродзе как асталась. Есць аснаванія палагаць, што разгавор палучыўся не такім, как аждылась: ВНЕЗАПНА генсек разгаварываў не на трасянке а на мове, мала шуціў і многа філасофстваў на цему ацечэственнай палітоты, народца, "змагароў" і т.д. Паследнее, кстаці, была знатна падрэзана, так как журналісты, ачэвідна, хацелі пагаварыць канкрэтна а ППЦ, а не а том, што там думает Генсек. В любом слчае каментатары Радзіо Свабоды васпрынялі інтэрв'ю і дажэ сам факт ево сушчэстваванія давольна негаціўна. Складываецца ўпечатленіе, што атдзельные каменты пісалі людзі, не чытаўшые ўвесь цекст, агранічыўшысь загалоўкам. Ціпічные змагары, хулі.

Ну а рэзультаты "выбараў" вдахнавілі аднаво із парційцаў на сазданіе срэдней уныласці высера праізведзенія:

Лірыка

Ухадзілі паследніе цёплые дзенькі осені, усё замірала, замедляўся рытм жызні. Казалась, што вот-вот і само врэмя астановіцца. Сама прырода гатовілась к наступленію зімы. Жолтые лісцікі па-немногу ўсцілалі ўютны дворык хаткі, той самай, легендарнай хаткі, нахадзяшчэйся на краю села, у каторай распалагался Цэнтральны Каміцет Парціі.

Ізменіць ход історыі нельзя, і ўжэ есць распісаніе для поезда ўрэмені, каторы ўнесёт с сабой васпамінанія, факты, даты, ліца, адзельные маменты первай электаральнай кампаніі нашэй Парціі.

Поезд урэмені саўсем скора наберот поўны ход, і ўсё эта станет смазанным, а чэрэз многа пакаленій - напрач забытым. Ну а пака - усё кажэцца такім блізкім і інцественным, как-будта эта можна перажыць ішчо раз.

У паследніе нескалька дней у крайней хатке была неспакойна: прэдвыбарны штаб суеціўся, гатовіл агіт-мацерыалы, работал с электаратам і радавымі членамі Парціі, правадзіл ісследаванія.

Гатовілісь к выбарам очэнь сір'ёзна, па ўсем правілам дземакрацічэскай барбы, дажэ не сматра на то што, как ізначальна заіўлял ЦК - цэль учасція в выбарах у Палатку - ісключыцельна троллінг.

У воздухе чуствавалась напражоннасць, будта маленькія разрады тока прахадзіці сквозь цела парційцаў, усё былі эмацыанальна вазбуждзены. Не чуствавалі ні усталасці, ні страху. Быў азарт.

Кроў па жылках ганялась гаразда быстрэе ад прэдчуствія важнага Істарычэскага мамента.

В разных углах хаткі вазнікалі падобные этаму дзіалогі: - А еслі ані не прызнают нашу Парцію? Мы тагда выйдзем на Альтэрнаціўную Плошчадзь?! - Дзілема. Дзела ў том, што Плошчадзь - не памяркоўна. А не бароцца на чэсную пабеду - абідна. З другой стараны - непрызнаніе Парціі азначает аўтамацічэскую пастаноўку арганізатараў у адзін рад с цемі, с кем ані боруцца.

І вот, спусця некатарае врэмя, был абнародаван рэзультат. Усех ахваціл шок, эйфарыя, душэўны пад'ём, і слегка горкае ашчушчэніе таго, што вот роўна с этава мамента пра ўсё можна гаварыць у прашэдшэм урэмені.

Дажэ імея очэнь сільных канкурэнтаў, Парція набрала весьма дастойны рэзультат, і упервые прашла у Палатку, дзействіцельна прадстаўляя інцерэсы 95% народца.

Была рэшэно атмеціць эта Істарычэскае сабыціе. Атмечалі скромна, но са ўкусам. Немножка водачкі, немножка закусачкі, жарэнная свінья, агурчык, памідорчык. Прастой, пачті спартанскій быт хаткі ЦК мала чэм был пахож на быт хатак ЦК другіх парцій, но был душэўным, казаўся радным і знакомым з дзецтва.

У цэнтрэ хаткі стаяў бальшой стол, уместа кліёнкі на стале - неіспользаванныя агіт-мацерыалы, пачці пустая бутэль із-пад "первача", у разброс валяюшчыеся гранёныя стаканчыкі, а ў пепельніцэ пару бычкоў без фільтра.

Усем была харашо, усе радаваліць, нікаму плоха не стала, і паэтаму парційные газеты канкурэнтаў, іспользуемые уместа бумагі ў сарцірэ - не панадабілісь. Пілі ўсе, пілі усё. Многія даже не помнілі што. Но эта і не важна. Такой мамент, ведзь, бывает не часта.

Едзінственны, хто не піў - эта парційны кот, сцібрыўшый жараную свіную нагу, і цепер мірна спаўшый пад сталом. А радам з катом ляжал порваны баян і храпела чыя-та п'яная цёшча.

С утра начынёцца новая жызнь Парціі, ужэ па Палатачным правілам, ужэ ў другом, саўсем другом Мірэ...


Ссылкі

  1. https://vk.com/wall-36069860_251406
  2. https://vk.com/wall-33078155_74316
  3. https://vk.com/wall-36069860_252220
  4. https://www.svaboda.org/a/ppc/28038377.html
  5. https://vk.com/wall-33078155_74613


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram