Старый Новый год

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: ат Парціі – народу!
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ без асобай рэдакцыі, іё нужна адапціраваць к фармату Пампедзіі.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


Старый Новый год удзівіцельный празнік. Пачці 100 лет, как памяняўся каляндар, а таварышчы прадалжают атмічаць этат дзень, што падтверждает народную мудрасць "быў бы повад". Традзіцыя берот начала с 1918 года, кагда ў быўшай рашкінскай імперыі наканец памянялі каляндар.Кстаці, капец как важна атмеціць, што ў нас, у ВКЛ, каляндар памянялі ішчо ў 1582 гаду в чысле первых стран міра (патом, кагда мы папалі ў Рашку, прышлось вярнуцца на две нядзелі назад). Так вот, слоўпокі в Расіі толька после рэвалюцыі рэшылі памяняць каляндар і здзелалі эта ў 1918. Есцественна, што ўсякіе олдфагі загаўнілісь прынімаць новые традзіцыі (цім более ат бальшавікоў) і прадалжалі атмічаць празнікі па-стараму. Как ужэ пісалась, РПЦ до сіх пор гаўніцца. Ньюфагі, каторые радзілісь в такіх артадаксальных сем'ях ужэ после 1918 года атмічалі празнікі па стараму сцілю, іба сямейная традзіцыя. Ну і т.д. і т.п. Дашло да таво, што аднажды Старый Новый год атмічалі ўжэ толька це, хто радзіўся после рэформ. І атмічалі, кстаці сказаць, не толька на славах: гатовілі салаты, пакупалі Чарку, нарадна адзевалісь і ставілі стол у зале перад целікам (па катораму традзіцыонна паўтараюцца высеры с настаяшчэва НГ). Пачэму ані эта дзелалі? Ва-первых, как ужэ пісалась, быз бы повад. А ва-втарых, пагугліце эксперымент с абез'янамі, бананам і халоднай вадой. В настаяшчэе врэмя, савецкіе традзіцыі атмічаць этат дзень нармальна аканчацельна ўшлі, но асталась прывычка ўбіраць навагодніе ўкрашэнія і ёлкі іменна после 14 январа. Дажэ грусна. п.с. Забылі дабавіць, што Старый НГ - атлічная вазможнасць нармальна пагуляць для цех, хто па какім-та прычынам прасраў тру-НГ (работаў, балеў, нажраўся да пацеры пульса і т.д.).


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram