Самізнаецехто

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак
02174737.172898.7958.jpg

Самізнаецехто (Бацька, Сонцападобны,Жэстачайшы) он жэ Аляксандр Рыгоравич Лукашэнка, первы (а так жэ втары, трэці, чацьверты і пяты) і ныне дзействуюшчы прэзідзент Квітнеючай.

Біаграфія

Радзіўся 30 ілі 31 аўгуста 1954, у г. п. Копысь, Аршанскага раёна. Дзецтва, як і большая часьць біаграфіі да прыхода к уласьці пакрыта мракам. Па славам самаго сабжа васпітваўся срэдзі жывотных і расьценій. Рос без атца, каторы па слухам, яўляецца расавым цыганам. Маць работала даяркай. У 1975 гаду закончыў істарычэскі факульцет Магілёўскага педагагічэскава інсцітута (ныне імені Куляшова). А качэстве этава абразаванія можна судзіць па яво высказываніях аб Скарыне каторы "жыл і тварыл в Піцерэ". Як яры камуніст быў секратаром каміцетата камсамола СШ № 1 горада Шклова, пака не папаў на службу у пагранічных вайсках пры КэГэБэ. После дзембеля прадолжыў работу у камсамоле. У 1979 уступіў у КПСС. У 1980—1982 урэменна вярнуўся ў армію гдзе ясцественна рукавадзіў паліціка-ідзеалагічэскім васпітаніем салдацікаў. Адтуда яго перавялі замяшчаць прысядацеля калхоза "Ударнік". Для большых аснаваній занімаць должнасьці ў сельскім хазяйстве закончыў Беларускую сельскахазяйственую акадземію (1985). У 1985—1987— сакратар парткома калгасу імя Леніна (Шклоўскі раён, Магілёўская вобласць), У 1987—1994 гадах дзірэктар саўхоза «Гарадзец» усё тавожэ няшчаснава Шклоўскага раёна. Па слухам за ўрэмя рукаводства саухоз быў давядзен да ручкі. З 1990-ва дзепутат таво самава XII склікання Вярхоўнага Савета БССР.

Мемы

Гасударства - эта я!

Благадара прыраждзённаму аратарскаму таланту за долгіе годы публічных выступленій не па бумажке радзіў множэства перлаў, каторые пашлі ў народ.

Жэстачайшэ

Азначае высшую сцепень чэго-ліба. Аналаг — "Іменем Рэвалюцыі!"

Элегантная пабеда

Так сабж абазваў рэзультаты прэзідзенцкіх выбараў 2001 года. ШСХ, пабеда была дзействіцельна элегантнай.

Хрустальны сасут

Сінонім Квітнеючай. Паэцічэская метафара із эпахальнава абрашчэнія к нацыі, у каторам Самізнаецехто аб'явіў а рэферэндуме за сваё пажызненнае праўленіе.

Папяццот

Заветная мячта беларуса, у каторай дажэ есць собственный гімн. Упервые была абешчана 5 акцябра 2004 года. [1] З цех пор абешчаецца рэгулярна. У качэстве срэдней цемпературы па бальніцэ была дасцігнута ліш у дзекабрэ 2010 года, січас наблюдаецца толька ў 25% жыцелей Квітнеючай. [2]

Раздзявацца і работаць

Рэцэпт выхада Квітнеючай із крызіса. Некатарые прэдпалажылі, што сабж хацеў сказаць "развівацца", аднака журналісты аткапалі падобную фразу ў прошлам. Фразачка парадзіла эпідземію фотак офісных работнікаў разнай сцепені раздзетасці.

Сматры такжэ: Сціхі Быкава, Народзец, Фальшыўка.

Пруфы

  1. 12 гадоў таму Лукашэнка ўпершыню паабяцаў заробак у $500
  2. [1]