Садат

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: ат Парціі – народу!
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ без асобай рэдакцыі, іё нужна адапціраваць к фармату Пампедзіі.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


6 акцябра 1981 года быў убіт прэзідзент Егіпта Мухамад Анвар ас-Садат. Казалась бы, пры чом тут Квітнеючая?

Біаграфія

Біаграфія таварышча весьма інцірэсна. После палучэнія срэднева абразаванія Садат закончыў ваенае ўчылішча і стаў лейценантам. В дальнейшэм падняўся іменна благадара ваенай лесніцэ (быў маршалам). Шчытаў аднім із велічайшых герояў Гітлера, іба тот саздаў абразец прэзідзентскай рэспублікі, навёў парадак і т.д., вы, скарэе ўсево, эта ўжэ гдзе-та слышалі. Паэтаму ва врэмя Втарой Міравой сатруднічаў с абверам (немецкая контразведка жэ) і прочымі фашыстскімі італьянцамі, дабы сільнее насаліць брытанскім капіталістам. Аднака ўжэ в 1942 гаду папаў пад трыбунал і атправіўся в неўютненькую цюрму. Там начаў галадоўку, із-за чэво сабжа прышлось перавясці ў госпіталь, аткуда таварышч благапалучна сбежаў. Некатарае врэмя успешна шыфраваўся, аднака ўскорэ хітражопава Садата абратна паймалі і ўпеклі. Што нехаракцерна, втарой срок он атсідзеў усево тры года. В Квітнеючай бы расстралялі. К радасці для таварышча ўжэ ў 1952 гаду ў Егіпце случыўся пераварот, каторый успешна правернула афіцэрская тусоўка, к сазданію каторай Садат прылажыў руку. Благадара этаму апстаяцельству таварышчу рэзка папёрла ў кар’ерным росце. Пасціпена паднімаясь уверх, в 1970 гаду Садат стаў прэзідзентам.

Самае інцірэснае.

После таво, как таварышч дабраўся да заветнава паста, он рэзка ізменіў курс страны. Садат развярнуўся настолька, што тусоўка быўшэва прэзідзента (к каторай нядаўна атнасіўся і сам Садат) перайшла в апазіцыю. Што харакцерна, ужэ на следуюшчый год апазіцыанеры із старай гвардзіі былі арэстованы. Прэзідзент разасраўся с СССР і павернуў аглоблі ў сторану США (іба СССР якабы недастатачна снабжаў Егіпет нішцякамі). Кроме таво, была аб’яўлена вайна Ізраілю, каторая закончылась фэйлам. В паследствіі хітражопый Садат начаў с яўрэямі дружыць (што намекает на ево “прынцыпіальнасць”). Для ўлучшэнія эканомікі страны таварышч начаў акціўна іскаць інастраных інвестараў. Для палучэнія інастраных нішцякоў прышлось пайці на іх усвловія (дэвальвацыя, павышэніе цэн на топліва і тавары первай неабхадзімасці). В рэзультаце тэмпы роста эканомікі ўскорылісь, а састаяніе гос. баланса ўлучшылась, аднака ў то жэ врэмя эканоміка стала очэнь завісімай ат Запада, а опшчэства ярка падзялілась на очэнь багатых (маленькій працэнт, каторыі імеў атнашэніе ка ўсячэскім праектам) і нішчэбродам (усе астальные). У скорам врэмені апазіцыя начала ныць і крыцікаваць правіцельства за эканамічэскіе фэйлы, павальную карупцыю і навязываемый саюз с амерыканцамі. После этава былі арэстованы многіе інцелектуалы (дацэнты істарычэскіх наук) і прочые сьвядомые.

Пакушэніе

6 акцябра 1981 года ў Каірэ прахадзіў ваеный парад в чэсць вайны 1973 года. Прэзідзент есцественна прысутствавал і наблюдал за дзействам с цэнтральнава места на первам раду віп-трыбуны. Усё было как абычна, но внезапна адзін із грузавікоў затармазіў і із нево выскачылі ваеные, каторые сначала бросілі на трыбуну гранату, а патом аткрылі аўтаматный агонь. Садат успеў устаць с крэсла і сказаць “Не можэт быць!”, после чэво ўмер ат ізбытка свінца в арганізме. Такіе дзела.


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram