СМІ

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Внутренние ссылки.jpg Дабаўце внутрэнніе ссылкі!
В цексте ўпамінаюцца аб'екты атдзельных стацей Пампедзіі, на ніх нада сдзелаць ссылкі
Асвішчэніе нейтральнай новасці


Дуумвірат

TUT.BY

Не нуждаецца ў прэдстаўленіі. Флагман электроннай журналісцікі. Шчытаецца какбэ аб'екціўным рэсурсам, за што палучает как ат цех (Самізнаецехто жалуецца, што нікак не можэт "нармалізаваць" аснавацеля партала Юрыя Зісера), так і ат эціх (за атсуцтвіе беларускай мовы, ціражыраваніе расійскіх навасцей з Мядузы і Ленты і обшчую рускаліберальную ідзеалогію Зісера-Чалава-Шрайбмана). Па слухам, тутбаеўскі форум кішыт крэмлеботамі і БРСМ-аўскімі тролямі.

Адно із трох негасударственных СМІ, каторым Самізнаецехто расшчэдрыўся даць эксклюзіўнае інтэрв'ю ў 2015. Глаўрэд Золатава з жаласным відам пыталась узнаць у Самізнаецекаво страцегію развіція Квітнеючай, но так і не палучыла нікакіх унятных атветаў.

Анлайнер ака Анальнер

Партал жлобствуюшчых беларусікаў. Паказацельна дзістанцыруецца ат паліцікі, старацельна замазывая БЧБ ва ўсех навасцях[1]. Глаўрэд (цяпер ужэ экс-) Дзяніс Блішч у 2013 гаду паслал змагароў нахер і пажэлал ім нікагда не прыйці к уласці, што не памешала Рэжыму ў 2014 гаду ненадолга заблочыць рэсурс (фармальна - за доларавыя цэны на сваёй Барахолке). ШСХ, перад выбарамі 2015 года Блішч ужэ падпісываўся за Караткевіч і Лябедзьку. Яўляецца ўтарым па пасешчаемасці сайтам, умесце з Тутбаем астаўляя далеко за бартом усе астальные.

Змагарскі сектар

Газеты

Наша Ніва

«

"Наша Ніва" — вполне респектабельная, известная газета

»
— Тагдашній глаўрэд Саўбелкі Павел Ізотавіч Якубовіч


«

Очень жаль, что "Наша Нива" стала совсем не той "Нивой", которая была сто лет назад"

»
— Самізнаецехто шчытает, што НН ужэ не торт[2]


Аўтарыцеты Нашай Нівы

Першая беларуская газета з рысункамі вазраждзена ў 1991 гаду ў Вільні і ізначальна прэдпалагалась інцелектуальна-ліцературным ізданіем. З 1996 года пераехала ў Свядомы і стала палнацэнным гражданска-паліцічэскім ізданіем. Адным із первых заупсціла сайцік, каторый січас яўляецца адным з самых пасешчаемых у Квітнеючай. Неаднакратна была пад угрозай закрыція, но абашлось. Глаўрэда газеты Андрэя Дынько аднажды дажэ прыгласілі ў "Клуб рэдактараў" на БТ, но Давыдзьке аднаво раза хваціла і большэ такова чуда не случылась. Акціўна развівае ўсе сацсетачкі ўплоць да юцюба, успешна сачэтает "цяжолую" палітоту і "лёгкую" свецкую хроніку, што інагда очэнь часта выліваецца ў жэлцізну. В какой-та мамент НН посціла аб'яўленія а поіске маркетолага, і, відзіма, нашла ево. С цех пор на сайце НН стала большэ заўлекаюшчых жолтых загалоўкаў і прочэй хераты. Із мінусаў такжэ стоіт атмеціць атнасіцельна частые рэпосты высераў окалазмагарскіх дзіваных экспертаў. Што харакцерна, пад такімі гаўнамацерыаламі нярэдка можна ўстрэціць каменты ціпа "пачэму вы эта публікуеце?", "рэпостніце і мой пост із ВК ілі ФБ", "за какіе заслугі вы піарыце аўтара і хто он вапшчэ такой?", аднака ані рэдакцыяй ігнарыруюцца. Із этай жэ оперы -- стацьі а "знаменітасцях", каторые знаменіты толька в узкам кругу радных, друзей і рэдактараў НН. Апяць жэ харакцерна, што дажэ пастаянные чытацелі пры этам задаюцца вапросам "Хто ўсе эці людзі?". Асобена дастаўляет, када в стацьях іспользуюцца выражэнія "свецкі леў/свецкая ільвіца" па атнашэнію к "селебрыці", каторых ніхто не знает. Такжэ рэдакцыя інагда публікует ліцературные высеры, і тут ужэ вазнікают вапросы не пра лічнасць аўтара, а пра художэственную цэннасць апублікованава праізведзенія.

Паследнее ўрэмя шкварыцца з багамерзскім лявацка-фемінісцкім праектам "Наша Ніна", а каторам можна напісаць атдзельную стацью. Не так даўно полнасцью ліквідзіравала бумажную версію і ўшла ў Інтэрнэты.

Асвішчэніе новасці с паліцічэскім падцекстам

Народная Воля

Олдскульная газета для пенсіянераў з бяссменным рэдактарам Іосіфам Сярэдзічам. Выходіт на абоіх гасударственных языках пачці каждый дзень (рэкорд для негасударственных ізданій). Любімая газета Самізнаецекаво, што абусловлена старай дружбай двух заклятых урагоў: у сваё ўрэмя іменна Сярэдзіч праславіў перадавой опыт старшыні саўхоза "Гарадзец" на ўсю страну, што аднака не памяшала чэрэз пару лет незаконна турнуць яво с паста рэдактара парламенцкай "Народнай газеты" за непамяркоўнасць. Газета Сярэдзіча дала Квітнеючай імена Марыны Коктыш, каторая атказалась спаць с Прэзідзентам[3], і Святланы Калінкінай (на самам дзеле ана работала ішчо ў БелТА і БДГ), каторай па слухам васхішчался Самізнаецехто і дажэ прэдлагалі перайці ў госізданія[4]..

Свабодные Новасці

Ў 1990-х была адным із самых папулярных паліціэскіх ізданій, каторае чыталі дажэ дзепутаты парламента. Січас тожэ скацілась да недарагой пенсіянерскай газеты для чценія ў электрычках. Фірменные рубрыкі - калонкі паэта Сяргея Законнікава, паліцічэскава каментатара Карбалевіча і дастаўляюшчые сціхатворные фельетоны Алеся Няўвеся.

"Аналіцічэская газета "Сікрэтные ісследаванія" (www.secret-r.net)

Прыкрываясь жолтым загалоўкам у сціле "Скандалы-інтрыгі-расследаванія", эта газета пракцічэскі в каждам номере пічатает мінімум адну годную стацью па історыі Квітнеючай. Мацерыалы такова рода заточэны на развенчаніе рускамірскіх міфаў і барбу с маскальскімі прапагандонамі в цэлам. На этам попрышчэ газета значыцельна аперэжает многіе змагарскіе рэсурсы (тот жэ ўнылый 1863х, напрымер) і прыносіт тонны эстэцічэскава ўдавольствія сьвядомым чытацелям.

«

Зачем всё это делается? «Институт» и не скрывает: чтобы аннексировать Беларусь и превратить беларусов в великоруссов. Вот только непонятно, зачем это им нужно? Ведь никто из наших соседей не хочет, чтобы беларусы превратились в поляков, украинцев, летувисов или немцев. И только одни великорусские имперцы мечтают лишить нас государственности и уничтожить как народ.

»
[5]


«

...этническое название нашего народа «литвины» равно фигурирует в царских документах: пленники с фамилиями на «-ович» и именами типа Ян (то есть этнические беларусы) никогда не именуются «белорусцами» (ибо отказались переходить в московскую веру) и называются только «литвинами». Или, например, когда жители Могилёва или Бреста присягнули царю и приняли религию оккупантов, то в царских документах они «белорусцы», а когда предали царя и вернулись в свою веру – они снова «литвины». Таким образом, понятие «белорусец» – не этническое, а политическое и религиозное.

»
[6]


Пры этам, паскольку газета выходзіт па-рускі і ўнешне не дземанстрырует нікакова змагарызма, не саўсем ясна, многіе лі сьвядомые іё чытают. Кстаці, нашчот языкавых асобенасцей стоіт атдзельна сказаць, што слава, праізводные ат "Беларусь", ізданіе прынцыпіальна пішэт чэрэз "а" і с адной "с", напрымер "беларуский" (вместа "белорусский"). Карочэ, дажэ ўдзівіцельна, што газету до сіх пор не прыкрылі.

Сайты

Пажалуй, лучшая рубрыка "Салідарнасці". Да што там, усех змагарскіх СМІ

Харція'97 ака Змагарція

Адзін з піянераў веб-СМІ Квітнеючай. Работает з 1998 года. Названа ў чэсць аднаімённай змагарскай дзекларацыі аўтарства Уладзіміра Мацкевіча. Палучыла рэпутацыю зяркальнава атражэнія бэтэшнай прапаганды (цэнзура каментаў прылагаецца), із года ў год ціражыруя загалоўкі "Рэжым слабы як ніколі і скора рухнет". Есць мненіе, што падобная інфармацыонная паліціка дзействавала на руку ўласцям, выпуская пар народца ў свісток. Умесце с цем была аднім з самых папулярных сайтаў Квітнеючай, дастаўляя Рэжыму нямала траблаў сваёй радзікальнай падачай. Ешчо ў сярэдзіне нулявых чыноўнікі гаварылі, што баніць сайт не імеет смысла, но с развіціем інтэрнэтаў сітуацыя ізмянілась: сначала Змагарцію заблакіравалі ў госучрэждзеніях, а ў 2018 гаду - і на ўсей церыторыі рэспублікі (за экстрэмізм). После блакіроўкі пасешчаемасць сайта рэзка ўпала - пахожэ, аснаўная аўдзторыя перабяжала на "легалізованный" Белпарцізан. Паследнее ўрэмя ва главе з Наталляй Радзінай (па слухам, настаяшчая фамілія - Пук) Змагарція скатываецца да пердзяжа ў лужу, бяздумна раздувая ўсе заяўленія тандэма Ссаннікава-Статкевіча.

Любапытный факт: бессменный рэдактар Змагарціі Алег Бябенін, каторый планіраваўся начштаба глаўнава апазіцыоннава кандзідата-2010 Андрэя Саннікава, унезапна выпіліўся за нескалька месяцаў да выбараў. Дажэ еслі эта і была спецаперацыя КГБ, правялі её на этат раз намнога акуратнее, чэм прошлы раз.

Белпарцізан

Более ўмеранный дублікат Змагарціі. Аснован ныне пакойным Паўлам Шараметам у 2005 гаду, січас сайтам уродзе как запраўляет Святлана Калінкіна. После блакіроўкі 2017 года ў атлічые ат Змагарціі пераехала ў беларускую юрысдзікцыю з даменам .by. Чытаць можна разве што непамяркоўныя блогі ўсякіх інцярэсных лічнасцей.

Салідарнасць (gazetaby.com) Мала хто знает, но кагда-та эта была самая настаяшчая бумажная газета Беларускава Незалежнава Прафсаюза. Із-за факцічэскава запрэта ў 2005 гаду ат неё асталась толька прафсаюзная малаціражка, а бурная акціўнасць перацякла ў сайт, каторый пака па інэрцыі астаёцца ў топе пасешчаемых. Унезапна, глаўнае СМІ, каторае чытает ушэдшый із ОНТ Сяргей Дарафееў.[7]

UDF.by

Саздаваўся ў серадзіне нулявых как сайт Аб'едзінённых дземакрацічэскіх сіл (United Democratic Forces). Сілы ішчэзлі, а сайт пачэму-та астаўся, цяпер з новай расшыфроўкай - Unity, Democracy, Freedom. Собственнік і глаўрэд - нехта Юрый Пацёмкін. Дзелают рэгулярную падборку вясёлых твітаў для цех, каво забанілі ў этай сацсетке. Парадаксальным образам астаёцца ў топ-20 самых пасяшчаемых сайтаў Квітнеючай.

Naviny.by

Сайт старэйшэва частнава інформагенцтва БелаПАН. Дзержыт на штаце аднаво із двух с палавінай "палітолагаў" Квітнеючай Аляксандра Класкоўскава.

Нішэвыя онлайн-журналы

Пальчыс - агент ААЦ

1863x.com

Баявой лісток беларускава нацыяналізма, создан у 2014 гаду. Долгае ўрэмя аўтар блюл ананімнасць, аднака после жоскава деанона аказалась, што сайт па суці яўляецца блогам аднаво чэлавека, каторым аказался алімпіаднік па історыі і абладацель прэміі Самізнаецекаво Эдуард Пальчыс. Істарычэскіе лонгрыды, падборкі інцярэсных фактаў і, канешна жэ, русафобія. С другой стараны, нельзя не замеціць, што сайт зачастую публікует ачэвідные ачэвіднасці і атлічаецца крайне незамыславатым ізлажэніем мацерыала. Паэтаму ево стрэміцельная папулярнасць чотка даёт паняць, што дажэ якабы свядомый народзец прэдпачытает максімальна прастой кантэнт с прапісанымі вывадамі, а не эці вашы рэбусы с намёкамі, алюзіямі, паралелямі і прочымі скрытымі смысламі. Находзіцца пад перманентнай угрозай закрыція за парнаграфію і экстрэмізм.

Reformation (reform.by)

Праэкт пра рэформы Квітнеючай. Саўмесна з Антонам Матолькай саздалі спецыальный падраздзел для мамкіных урбаністаў #Мотолькопомоги.

Ideaby.org

Це жэ яйца, толька збоку. Полнасцью беларускаязычный грантавый рэсурс. Клепает падкасты, каторые ніхто не слушает, і відосы, гдзе какой-та ноўнэйм Рыгор Астапеня з мессіанскім відам пастаянна ўчыт нехарошыя беларускія ўлады правадзіць рэформы.

Будзьма! (budzma.by)

Ізначальна сайт абшчэственнай кампаніі, нішу каторай даўно заняла АртСядзіба. Цем не менее, рэгулярна публікует стацьі па історыі, культуры. Аднім із эксклюзіўных калумністаў яўляецца папулярный пісьменнік Віктар Марціновіч.

Беларусскій журнал (journalby.com)

Несматра на прэтэнцыознае названіе, пазваляюшчае абхадзіць запрэт часным канторам іспользаваць слова "белорусский", імеет прэімушчэственна культуралагічную напраўленнасць і прэдназначэн для ўзкава круга агранічэных людзей. Сюда рэгулярна папісывает глаўный Д'артаньян Квітнеючай фелосаф Уладзімір Мацкевіч. Інагда ражают дзействіцельна інцярэсныя калонкі.

Целерадзіо

Еўрарадыё

Ешчо адзін грантавый праект, сачэтаюшчый навастное ізданіе і Інтэрнэт-радзіо з годнай рок-музычкай. Дзелает падкасты і перадачы на юцюбе. Славіцца ўменіем задаваць прастые і інцярэсные вапросы нужным людзям, каторые пачэму-та ніхто раньшэ не дагадался задаць. Паддзержывает ацечаственных музыкантаў, ежэгодна раздавая прэмію "Даем Рады" на аднаімённам фесцівале. Ізвестные ліца: патлаты ігрок ЧГК Павел Свярдлоў, паэт-песеннік группы Крама Зміцер Лукашук (такжэ аднакратный учаснік Клуба Рэдактараў).

Адно із трох негасударственных СМІ, каторым Самізнаецехто расшчэдрыўся даць эксклюзіўнае інтэрв'ю ў 2015.

Радзіва Свабода

Беларуская версія международнава праекта Госдэпа США па падрыву стабільнасці і прадвіжэнію дземакраціі ва ўсех странах міра. Намінальна сушчэствует з серадзіны прошлава века. Січас сабраў возле сваёй кармушкі очэнь многіх (НЕ)ізвесных журналістаў і аналіцікаў -- Цыганкова, Карбалевіча, Навумчыка, Дракахруста (сваліл на Тутбай) і т.п. Наверна, паследні сайт, каторый упорна пішэт на тарашкевіцэ. Акціўна развівает сацсетачкі, в чом памагает самый папулярный акаўнт беларускава Твітара Ігар Лосік ака Беламова. Адно із трох негасударственных СМІ, каторым Самізнаецехто расшчэдрыўся даць эксклюзіўнае інтэрв'ю ў 2015.

Радыё Рацыя

Польскае радзіо для беларусаў Падляшша (Беласточчыны), каторае неўклюжэ пытаецца корчыць із сібя обшчэрэспубліканскае СМІ. Едзінственный прафіт - ежагодныя аўдзіострымы з Басовішча.

Белсат

Польскі целеканал, каторы ў Квітнеючай можна была сматрэць тока па спутніку (з 2015 года - і на Юцюбе). Неізвестна, сколька чэлавек яво рэальна смотрыт, но сайт па пасешчаемасці аперажает ОНТ. Фірменная сфера дзеяцельнасці - рэгіянальная журналісціка. Канал прынімает хадакоў із глубінкі і пугает местных чыноўнікаў сваімі сюжэтамі, каторые, ШСХ, часценька памагают рэшыць праблему. У то жэ ўрэмя рэгулярна папалняет казну Квітнеючай за шчот рэгулярных касмічэскіх штрафаў за незаконную прадукцыю СМІ. Первае ўрэмя канал был какбэ целеверсіяй Змагарціі, аднака паследнее ўрэмя ў цэлях расшырэнія аўдзіторыі разжылся парачкай годных апаліцічных праектаў. Са сменай уласці ў Польшчы находзіцца пад угрозай лішэнія фінансіраванія.

Хіпстэры, урбаністы і прочые ліца нетрадзіцыоннай арыентацыі

KyKy.org, The-Village.me, 34mag.net, Citydog.by, Большой (bolshoi.by). Цэлевая аўдзіторыя - людзі з вышшым абразаваніем і месячным даходам более штукі баксаў, аднака ІРЛ эці рэсурсы (в первую очэрэдзь "Горадсабаку") чытают і абычные нішчэброды ў надзеждзе, што ат этава вырасцет іх даход

Сложнаэканамічэскіе ізданія

Ціпічная первая паласа Белгазеты

БДГ

Адна із самых папулярных газет 90-х і начала нулявых, аснованная ныне пакойным Пятром Марцавым. Не перажыла запрэт 2006 года і січас прэдстаўляет сабой вялацекушчый сайт. Дальнейшэе сушчэстававаніе бессмысленна.

Белгазета

Па слухам - "гэбэшная газета". Ізначальна - філіал БДГ, создан у 1995 гаду ушэдшым із неё Ігарам Высоцкім, каторый па сей дзень яўляецца глаўрэдам і дзержацелем 25% акцый. Да нядаўнева ўрэмені прынадлежала расійскай "Камсамолке", у 2015 перакуплена беларускім бізнэсмэнам Сяргеем Ісаевым, но ў дзікабрэ 2017 перашла пад кантроль Міколы Статкевіча.[8] Новый уладзелец Кірыл Жываловіч у том жэ гаду вывеў ізданіе на краўдфандзінг пад дзевізам «ЎКЛЮЧЫ МАЗГИ!» (іменна ў таком напісаніі). Газету паддзяржалі Мацкевіч, Курэйчык, Дашкевіч. Славіцца сваімі арыгінальнымі загалоўкамі, тонкім тролінгам, феерычэскімі онлайн-апросамі і карыкатурамі пра зайцаў.

Экономическая газета

Названіе гаварыт само за сібя. Быўшэва глаўрэда Леаніда Фрыдкіна адно ўрэмя рэгулярна прыглашалі на БТ у Клуб Рэдактараў, но пахожэ дажэ здзержаная эканамічэская крыціка прышлась некстаці, і зваць перасталі.

Белорусы и Рынок

"Первая негосударственная аналитическая газета о бизнесе и для бизнеса". Чэм атлічаецца ат вышэпамянутава "старейшего экономического издания независимой Беларуси" - неізвесна.

Ежедневник (Ej.by)

Электроннае СМІ з інсайдамі в органах, крутымі журналісцкімі расследаваніямі і качэственнай бізнэс-аналіцікай. Еслі вы не бізнэсмэн - смысла чытаць нету, а самае інцярэснае рэпоснут другіе ізданія.

Рупары Крэмля

Камсамолка (афіцыальна - Комсомольская правда в Белоруссии, буэээээ) - адно з самых папулярных ізданій Квітнеючай (как в бумажнам, так і ў электроннам відзе). Несматра на зашкварнае названіе і расійскій капітал, рэгулярна дзелает непамяркоўныя мацерыялы пра беларускую історыю і культуру.

Спутнік - інтэрнэт-радзіо, месны філіял ведамства Дмітрыя Кісялёва. Парадаксальным образам прэўрацілся ва ўтарую Камсамолку з впалне прабеларускай ідзеалогіяй і дажэ полнасцью беларускаязычнай версіяй сайта. У поісках зарабатка на радзіо ўстроілся (не)ізвестный рэпер і шоўмэн Аляксандр Памідораў.

Спарціўныя

Pressball - крупнейшая спраціўная газета Квітнеючай. Ціраж окала 5000 экзэмпляраў, і як вы панімаеце на яе не застаўляюць падпісвацца бюджэтнікаў Іздаецца с 1991 года. Выходзіць аж чатыры раза на нядзеле. Асобае уніманіе удзяляе ігравым відам спорта, у часнасці нагамячу і кахею.

Трыбуна (экс-goals.by) - некагда крупнейшы спарціўны інтэрнэт-рэсурс. У сушнасці яуляецца беларускім філіялам расіянскава Sports.ru

Музыкальныя

Тузін Гітоў (у пераводзе на чэлавечаскій - "Дзюжына Хітоў") - легендарный праект Сяргея Будкіна, пасвяшчонный ісключыцельна беларускамоўнай музыке. Ізначальна - хіт-парад із 12 песен з ежэнядзельным абзорам какова-нібудзь хера ад іскуства. У серадзіне нулявых выпускал на CD топ-12 песен года "Прэм'ер Тузін" і дажэ імел сваю перадачу ў эфіры беларускава радзіо. Усіліямі партала праведзено 2 кампаніі па пераводу на кананічную хітоў ацечаственнай і зарубежнай эстрады ("Тузін. Перазагрузка"). Січас сайт даполнен чартам альбомаў і кліпаў. Саўместна з Белсатам выпускает годнае музыкальнае шоў Belsat Music Life.

Маргінальные рэсурсы

Koko.by - любіцелям пажраць

Newsbelarus.net - любіцелям паржаць (ужэ здох, ізрэдка падаёт прызнакі жызні толька вкантакце і ў твітары)

banana.by - любіцелям драгічын свой камянец

БрамаBY (bramaby.com) - cвалка ўсякай усячыны і аднаўрэменна плашчадка для абсуждзеній і блогаў.

Чэсныя СМІ

Суць

Ввіду заведамай уныласці ўсяво, к чэму прыкасаецца гасударства, нет смысла падробна разбіраць усе сарта гаўна.

БэТэ Раньшэ в Квітнеючай быў адзін гасудартсвенный целеканал, каторый так і называўся: БТ (ат бел. "Беларускае Тэлебачанне"). С серадзіны 1990-х гг. тот самый канал стаў мемецічным благадара пераізбытку тапорнай прапаганды лукашызма в сачэтаніі с абільным паліваніем гаўном змагароў і Запада.

В паследствіі гасударственых каналаў стала большэ, но месным крэаціўшчыкам очэнь панравілась ідзея расеян з каналамі "Расія-1" і "Расія-2", і ўместа таво, штобы прыдумаць каждаму каналу свой брэнд і аўдзіторыю, ані тупа нарысавалі пяць "Беларусей" на красна-зялёных квадраціках. Забаўна, што запуск лінейкі каналаў праізашол в такой паследавацельнасці, што "Беларусь-5" аткрылі раньшэ, чэм "Беларусь-4" (без шутак). Расіяне, кстаці, воўрэмя адумалісь, і здзелалі рэбрэндзінг спарціўнава "Расія-2", каторый цяпер называецца "Матч!", но нашым крэаціўшчыкам памяркоўна.

Кантэнт "Беларусей" атлічаецца чуць менее, чэм ніхера, хаця на самам дзеле "Беларусь-1" эта ціпа сур'ёзная інфармацыя і аналіціка; "Беларусь-2" (да наябра 2011 г. -- ЛАД) -- развлечэнія с акцэнтам на кантэнт для маладзёжы; "Беларусь-3" -- культура; "Беларусь-4" -- новасці рыгіона; "Беларусь-5" -- спорт. Названіе "БТ" пры этам то інагда распрастраняецца на ўсе каналы Квітнеючай, то, па старай памяці, прымяняецца канкрэтна к каналу "Беларусь-1".

В сваё ўрэмя канал выдаваў рэальна годныя праекты (Падробнее - здзесь) і дастаўляюшчыя пірадачы для дзяцей (1, 2), но цяпер усё настолька плоха, што ў 2016 гаду па версіі зрыцелей лучшым вядушчым Квітнеючай стал мішка Топачка із Калыханкі (паследняя перадача на БэТэ, в каторй не врут).


СТВ

Прасці, Паца-Ваца, мы ўсё прая*лі

Какбэ атдзельная кантора, саўместны праект Мінгарыспалкома і Космас-ТВ, саздавался для падаўленія частнава сталічнава "8 канала". Чуць менее, чэм полнасцью састаіт із Рэн-ТВшнай прапаганды. Із собственных прадкутаў - навасной блок, дзецкая перадача "Добрый вечер, малыш!" с наркаманскімі персанажамі па імені УгаЧавес і Лёка, і паліцічэскае ток-шоу "Чо прасходзіт?" са старым добрым вядушчым Хрусталёвым на канале "РТР-Беларусь".

ОНТ

Кагда-та саздаваўся з частным капіталам. но січас на 99,9% прынадляжыт Мінінформу. Апяць жэ тырыт кантэнт с расійскава Первава, аднака інагда радует годнымі праэктамі, снімаемымі на часных студзіях (напрымер, "Города-герои", атнасіцельна аб'екціўны цыкл пра ВМВ «Освобождённая Европа», впалне свядомы "Абратный атсчот", "Шо Дзе Кагда", арыгінальнае рэаліці-шоў "Панаехалі" і беларускамоўныя навагоднія аганькі і перадача пра зарубежную музыку "Легенды Лайф"). У канцэ 2010 года дажэ эксперыменціравала з паліцічэскай сацірай у "Некулінарнам шоў "Кухня" (калька з Пражэктарпэрысхілтан), гдзе Камка, Булка і Жора Калдун ўмесце з прыглашонным госцем (успелі пабываць Давыдзька, Чэргінец і дажэ Ярмошына) пыталісь остра шуціць. Шоў успешна загнулась ужэ после первава сязона (канешна, вінаваты нізкія рэйцінгі, а не выбары-2010, не падумайце нічэво плахова).

RIP

Авторадио - не путаць з расійскім папсова-шансонным дублікатам. Первая незалежная™ FM-радзіостанцыя Квітнеючай, вяшчала ў Свядомам, давала работу Алегу Хаменке і Змітру Вайцюшкевічу, круціла ракешнік (в том чысле ацечаственную запрэшчонку), у 2010 не засцала круціць рэкламные ролікі змагарскіх кандідатаў у Прэзідзенты, за што і паплацілась лішэніем ліцэнзіі. Прымечацельна, што гасударственнае Радзіо Сталіца, катораму дасталась частата закрытай станцыі, па суці нічэм не атлічаецца ат Аўтарадзіо - і вядушчыя беларускамоўныя, і NRM можна заказаць паслухаць.

Газета "Навінкі" - наш аналаг "Шарлі Эбдо", дастаўляюшчая сацірычэская газета, выхадзіла ў 1998-2003 гадах. (падробнее)

Experty.by - Партал музыкальных крыцікаў, абзіраюшчых альбомы ацечаственных звёзд незавісіма ат языка іспалненія. Ежэгодна вручает сваю прэмію па ітогам галасаванія штатных, внештатных, інастранных і народных экспертаў. Учрэдзцель прэміі "Rock Profi", каторую музыканты вручают самі сабе. У іюле 2018 адправіўся на свалку історыі к Ultra-Music.com.


Ссылкі

Гэты Загаловак! - канал у Цялеге, каторый сабірает лулзы ацечаственных акул пяра

Медиакритика - партал беларускіх медзіаэкспертаў, інфы па Квітнеючай крайне мала ввіду атсуцтвія рынка

Пруфы

  1. [1]
  2. [2]
  3. [3]
  4. "Когда Светлану Михайловну нынешние хозяева-«народовольцы» попросят из «Народной воли» (публикации типа «Позор в прямом эфире» или «Надоело!» явно не прощаются), мы готовы рассмотреть вопрос о ее приеме на работу даже в военные СМИ. Если она захочет…" https://vsr.mil.by/2012/02/14/prosit-i-kayatsya-svetlana-kalinkina-protiv%E2%80%A6-kondolizy-rajsprosit-i-kayatsya-svetlana-kalinkina-protiv%E2%80%A6-kondolizy-rajs/
  5. http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/41-2018/komu-meshaet-bnr
  6. http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/41-2018/belaya-rus-i-belaya-orda
  7. [4]
  8. Новым уласнікам «БелГазеты» стаў прыхільнік Міколы Статкевіча


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram