Расія

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусскийЛадно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак
Кв.jpg Квітнеючая Über Alles!
В этай стацье Расія рассматрываецца толька с пазіцый Квітнеючай! Не стоіт удавацца ў падробнасці, каторые нас не касаюцца


 НЕКАТАРЫЕ ПУНКТЫ ДАЛЖНЫ ССЫЛАЦЦА НА СААТВЕЦТВУЮШЧЫЕ СТАЦЬІ (КАТОРЫХ ПАКА НЕТ), НЕ НАДА СІЛЬНА ЎГЛУБЛЯЦЦА В ІСТОРЫЮ АТДЗЕЛЬНЫХ САБЫЦІЙ В ЭТАЙ СТАЦЬЕ 
Расія (афіц. бел. "Расійская Федэрацыя", рус. "Российская Федерация"; сьвяд. "Расея") -- гасударства ў Еўразіі, каторае ва ўсех смыслах находзіцца между Квітнеючай і КНДР. Яўляецца самай крупнай страной у мірэ, но многіе ашыбачна называют іё велікай. Па мненію месных жыцелей -- сверхдзяржава™, хаця па цэламу раду паказацелей ідзёт на ўраўне Нігерыі.
Нігерыя тожэ сверхдзержава

Самый важный сасед Квітнеючай, т.к. с Расіей мы састаім у туевай хучэ саўмесных арганізацый, глаўная із каторых -- так называемае "Саюзнае Гасударства".


Карыкатура 100-летней даўнасці актуальна і сіводня ("Раньшэ іё баялісь, ціпер пугаюцца")

Історыя саседства

Історыя дружбы

Історыю ўзаімаатнашэній Квітнеючай і Рашкі цэлесаабразна начынаць с таво врэмені, как на геапаліцічэскай карце после перыада дзічайшэй феадальнай раздробленасці паявілісь і ўкрэпілісь Вялікае Княжэства Літоўскае і Вялікае Княжэства Маскоўскае. Када эці два княжэства сталі дамініраваць в рэгіоне, началі вазнікаць канфлікты інцірэсаў і прочая херабора, празрачна намекаюшчая, што этат мір слішкам цесен для двух Вялікіх княжэств.

Аснаўные маменты:

Працівастаяніе

1368 г. -- Вялікій князь Альгерд схадзіў в паход на Масквабад. Сама нерэзінавая захвачэна не была, но літвіны разарылі нескалька маскальскіх мухасранскаў і дабылі тонны лута. Асаду крамля прышлось снімаць усіво спусця тры дня, так как на само ВКЛ набіжалі лівонцы.

1370 г. -- Втарой паход Альгерда на Маскву. То жэ самае: нерэзінавую не ўзялі, но палучылі кучу нішцякоў. Па прэданію, тада жэ к сценам крамля была пастаўлена кап'ё, штобы маскалям впрэць была непавадна залупацца.

1406 г. -- Масква аб'явіла вайну ВКЛ, каторае ранее прысаедзініла смаленскае княжэства (1404) і пыталась прэсаваць Пскоў, што праціварэчыла інцірэсам маскалей. В ітоге в 1408 г. между ВКЛ і Масковіей быў заключэн мірный дагавор, каторый устанавіў опшчую граніцу между эцімі гасударствамі і ўкрэпіў за ВКЛ статус дамініруюшчэй дзяржавы в Васточнай Яўропке. Залатой век праўленія Вітаўта, хулі.

Упадак ВКЛ

Пшэкі сарвалі каранацыю Вітаўта, каторая бы ўкрэпіла пазіцыі ВКЛ перад Масквой. Патом Вітаўт вапшчэ аткінуўся і, как ано бывает после долгава праўленія аднаво чэла, в стране началась гражданская вайна, што кагбэ тожэ не садзействавала ўкрэпленію Княжэства. В ітоге в 1440 г. на трон пасадзілі трынацацілетнева звездзюка Казіміра IV, каторый чэрэз сем лет стаў паралельна каралём Пшэкалэнда. Учытывая, што ево родственнічкі вазглаўлялі саседніе еўрапейскіе гасударства, у манарха была ідзея саздаць саюз ВКЛ, Польшы, Чэхіі, Венгрыі і Прусіі. На васточный вектар унешней паліцікі пры этам быў забіт хер. Самае абіднае, што к Казіміру абрашчалісь прэдставіцелі Вялікава Ноўгарада, каторые прэдпачыталі стаць аўтаномнай часцью ВКЛ, чэм прызнаваць власць маскальскава князя. Аднака Казімір прасраў эту вазможнасць. Іван ІІІ жэ наабарот выступіў более рэшыцельна і ў 1478 г. сілай прысаедзініў Ноўгарадскую Рэспубліку к Масковіі. Факцічэскій атказ Казіміра ат сабіранія "зямель русскіх" у сукупнасці с лацінізацыей ВКЛ скланілі правіцелей пагранічных княжэств на сторану Масквабада. Хаця ва врэмена таво жэ Вітаўта шанс прысаедзініць усякіе Тверы быў впалне рэальным.

Карочэ, Казімір прасраў усе палімеры і са ўрэмені ево праўленія ВКЛ начала скатывацца ў сранае гаўно, а Масковія, наабарот, укрэпляцца.


1486—1494 гг. -- Первая пагранічная вайна между Масковіей і ВКЛ. У 1478 г. Ноўгарад пацераў незалежнасць™, а ВКЛ -- права сабіраць налог с рада быўшых ноўгарадскіх зямель. Умесце с цем внутры ВКЛ многіе князья былі недавольны вялікім князем Казімірам IV (дажэ пыталісь ево ўбіць у 1481 г.) і перахадзілі на службу к маскалям, нярэдка ўмесце са сваімі владзеніямі. В ітоге ВКЛ прасрала рад пагранічных церыторый і была вынуждзена атказацца ат прэтэнзій на спорные землі, а маскальскій князь Ванька Трэцій прапіхнуў в мірный дагавор цітул "государь всея Русі".

1500—1503 гг. -- Втарая пагранічная вайна. Снова некатарые князі, правяшчые на пагранічных церыторыях, началі валіць в Рашку ўмесце са сваімі ўдзеламі. В ітоге ВКЛ прасрала трэць усекй церыторыі, эпік фэйл.

1507—1508 гг. -- ачэрэдная вайна. ВКЛ хацела ўзяць рэванш, но в ітоге пастаўленых цэлей дабіцца не ўдалось. Вярнулі толька адзін мухасранск с акрэснасцямі і былі вынуждзены прызнаць заваеванія Масковіі.

1512—1522 гг. -- ачэрэдная вайна. ВКЛ прасрала Смаленск, но эпічна разбіла маскалей пад Оршай.

1534—1537 гг. -- Старадубская вайна. ВКЛ вярнула Гомель, но не смагла вярнуць астальнова. Станавілась усё ачэвіднее, што Княжэства скатываецца і не можэт працівастяць маскалям без помашчы пшэкаў.

1561—1570 і 1577--1582 гг. -- вайна с маскалямі в рамках Лівонскай вайны (1558--1583). Прымерна в эта жэ врэмя апсуждалась вазможнасць уніі ВКЛ і Масковіі.

1609—1618 гг. -- вазврашчэніе рада зямель, врэменный захват Масквы.

1632—1634 гг. -- Смаленская вайна. Рашка пыталась снова захваціць Смаленск, но ласаснула. Пры этам ана палучыла адзін мухасранск, а вялікій князь літоўскій і кароль пшэцкій Владзіслаў IV атказаўся ат прэтэнзій на маскальскій трон.

1654—1667 гг.

1700—1721 гг. -- Северная вайна.

1772, 1793, 1795 гг. -- падзелы Рэчы Паспалітай, акупацыя церыторыі Квітнеючай Расіянскай імперыей.


Квітнеючая ў саставе Расійскай імперыі

А народзец-та помніт! Кобрын, іюль 2018 г. [1]

1794 г. – васстаніе Касцюшкі

НІЖЭ ІДЗЁТ КУЧА КАПІПАСТЫ, КАТОРУЮ НАДА СУШЧЭСТВЕННА ПЕРАРАБОТАЦЬ.


с 1795 года царизм искусственно разделил единый до этого этнос литвинов Литвы на два якобы разных этноса: на беларусов Витебска, Полоцка, Могилева, Смоленска, Гомеля - и на этнос литвинов (литовцо-руссов) Минска, Бобруйска, Вильно, Гродно, Бреста. В дальнейшем политика русификации со стороны царизма привела к переносу термина «Беларусь» на Литовское генерал-губернаторство (историческую Литву литвинов). А само название «Литва», ставшее запрещенным у нас, вытеснялось к жемойтам княжества Самогития, хотя они к Литве никакого отношения не имели.

С самого начала этой 122-летней оккупации политика царизма была направлена на лишение нашего народа свободы и национального лица. Губернаторами назначались исключительно русские, присылаемые из России, а беларусы были принципиально ЭТНИЧЕСКИ на 122 года отстранены от власти в своем Отечестве. Правило царизма, введенное еще Екатериной II: в Беларуси не должны править представители местного этноса (никакие, включая местных князей), а руководить всеми сферами административной, гражданской и духовной жизни должны только присланные сюда ставленники из России (в том числе судьи и духовенство).

Так Россия лишила беларусов всех черт малейшей государственности и национальной самостоятельности, все у нас подменяя командированным штатом «баскаков» для управления, насаждения своих имперских идей. Видимо, это являлось продолжением спора Московии за главенство в Руси, т.е. России следовало ликвидировать нас как единственного идеологического и исторического ее конкурента на «собирание Руси». Именно этим мы и отличались от латышей, финнов или грузин, к существованию которых царизм относился вполне лояльно или даже безразлично - они не затрагивали основ Российской Государственности, не оспаривали их самим фактом своего существования. Причину такого особого жесткого к нам отношения со стороны России определила еще Екатерина II, которая объясняла, что Литва являлась на протяжении веков главным врагом России, а нынешний захват Литвы должен означать не ее принадлежность России, а ее ликвидацию как постоянной угрозы русским.

Перед шляхтой ВКЛ было поставлено условием сохранения владениями -- присяга на верность России. Например, управляющий владениями графа Храптовича в Оршанском и Лепельском поветах писал: «Нам угрожают (отчуждением) владениями в случае непринесения присяги в течение месяца, а в присяге сказано, что мы добровольно, без принуждения хотим и надеемся находиться под властью России». (источник?)

Уже в первые десятилетия в рамках ликвидации нашего дворянства царизм передал в руки русских помещиков более четверти беларуских крестьян. Начали Екатерина II и Павел I, которые подарили в крепостное владение русским феодалам более 200 тысяч ревизских (мужских) душ селян. Плюс 15.000 получил фаворит императрицы Потемкин (вокруг Кричева), 17.000 - генерал-фельдмаршал Румянцев-Задунайский (вокруг Гомеля и вокруг Пружан в Брестской области), 12.000 - флигель-адъютант Семен Зорич (в Шклове в 1778 г.), 7.000 - генерал-фельдмаршал Суворов (все Кобринское староство) - за подавление там восстания против русской оккупации.

Беларуские крестьяне при этом низводились до уровня рабов. Новые русские владельцы могли с ними делать то, что было просто немыслимым в ВКЛ: могли их продать, переселить в иные места, селяне не имели права жаловаться на хозяев, их собственность отныне не была ничем защищена. Кроме того, налоги собирались в Беларуси до 1811 г. не ассигнациями, как везде в России, а монетой, реальный курс которой был намного выше. Впервые мужчин из селян и мещан Беларуси стали призывать в рекруты на 25 лет службы (с конца XVIII в. - с 200, с 1820 - со 125 душ мужского пола). Там беларусы стали пушечным мясом царизма в его колониальном завоевании Кавказа и других свободных регионов.

С 1810 года царизм создает у нас сеть «военных поселений», то есть военных баз или жандармских «городков», призванных обеспечивать у нас колониальную власть. Для этого выселялось в глубинку России все население какой-нибудь «неблагонадежной» деревни, а в их дома заселялся российский гарнизон.

http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/8-2008/gibel-litvy

1811 г. – план Агінскава

В 1806 году французские войска заняли часть Польши, которая ранее входила в состав Пруссии, там было создано Варшавское Герцогство. Стараясь не допустить ставки Наполеона на поддержку у поляков и литвинов-беларусов, Александр I заявил о своем намерении воссоздать под эгидой России Великое княжество Литовское. По поручению императора в 1811 году князья Огинский, Любецкий и граф Плятер создали проект «Положения о правлении автономным Великим княжеством Литовским».

В записке Огинского Александру I значилось:

«Часть Польши, присоединенная к Российской империи, составляла некогда особое самостоятельное владение - Литву… Жители его исстари… заботились о своем праве и были верны своим монархам, отличались мужеством и любовью к отчеству. Гордые своим происхождением, литвины… сохранили свои обычаи, свой гражданский кодекс, местное управление, свое войско, верховный суд… и даже сойм, который собирался по очереди в Варшаве и Гродно…

Я уверен, что если бы со времени присоединения к России взятых польских земель была из них создана одна провинция, сохранено имя Литвы и оставлены ее давние права, и если бы из нее был создан особый край со своим управлением, или в качестве соединенной и включенной в состав Российской империи державы, то тогда иноземное вторжение проникло бы туда с трудом».

Огинский сравнивал нас с Грузией - которая вошла в состав России, сохраняя себя как державу, а потому была верна России, а ее князья верно служили царизму во всех войнах. У нас же ситуация была совершенно иной: нас царизм лишил всякой государственности и правления беларусов, разогнал шляхту, передал селян в рабство своим русским помещикам. Такого царизм не позволял себе даже в отношениях с мелкими княжествами Кавказа, Сибири и Средней Азии. Даже в Калмыкии.

Проект Огинского о воссоздании Литвы «подобно Грузии» в составе России был отвергнут, как в будущем царизм запретил и придуманную им вместо Литвы «Беларусь», потому что в ней все равно «жила идея Литвы». http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/8-2008/gibel-litvy

1812 г. – паход Напалеона

шляхта Литовского и Беларуского генерал-губернаторств (то есть всей нынешней территории Беларуси) приветствовала Наполеона как своего освободителя, пошла воевать вместе с ним против России. Например, князь Радзивил за свой счет выставил трехтысячный уланский полк, который уже скоро первым вступил в Вильно и освободил его от российской оккупации.

На стороне России воевало примерно столько же ливтинов-беларусов, как и на стороне Франции. Гусарские «Гродненский» («Литовского генерал-губернаторства») и «Белорусский» («Белорусского генерал-губернаторства») полки входили в состав 1-й русской армии Барклая де Толли, в последнем служил герой войны Денис Давыдов. Эти полки, как и прочие «литовские» и «белорусские» подразделения воевали за Россию в бело-красных мундирах по цветам бело-красно-белого флага Литвы-Беларуси и с «Погоней» на полковых флагах и головных уборах. Несколько десятков тысяч солдат-рекрутов из Беларуси участвовали на стороне России и в знаменитом Бородинском сражении, воюя в нем против своих соплеменников.

При наступлении французов выяснилось, что наше население уже исстрадалось от российского ига и ждало освобождения, в том числе городские власти Минска предали Россию. В изданной в 1905 году в Санкт-Петербурге книге «Минск: исторический очерк» (переиздана издательством «Унiверсiтэцкае» в Минске в 1994) писалось:

«Все русское население Минска поспешно спасалось бегством… Что же касается поляков [то есть беларусов. - В.Р.], то они и не думали бежать из города и спокойно, с радостью ожидали французов, видя в них своих будущих освободителей, и те учреждения, где преобладал польский элемент [какова формулировка - ЭЛЕМЕНТ! - В.Р.], никаких мер к отправлению из Минска не предпринимали, а, напротив, приготовились к торжественной встрече французов. По выезде из города русских чиновников поляки [то есть минчане-беларусы. - В.Р.] организовали временный совет для охраны магазинов с провиантом и спокойствия жителей. Председателем совета был избран президент первого департамента минского главного суда Л. Каминский, а членами были президент второго департамента того же суда Ходзько и минский уездный предводитель дворянства И. Монюшко, а также члены городского магистрата. Благодаря заботливости членов этого совета минские магазины не были сожжены и достались неприятелю, который здесь нашел до 7500 пудов муки, много овса и 1500 фунтов пороха. Кроме того, неприятелем был захвачен также большой запас лазаретного имущества.

Маршал Даву занял Минск 25 июня и был торжественно встречен поляками [никаких поляков в Минске не жило. - В.Р.]. Квартира ему была отведена на Высоком рынке (Соборная площадь) в доме, примыкавшем к костелу. Эта площадь была украшена в то время ратушей, иезуитской коллегией, униатским монастырем и православным собором. В течение двух дней войска корпуса Даву успели придвинуться к Минску и запрудили город, но, впрочем, в Минске оставался только генералитет, а войска расположились в окрестностях. 28 июня было назначено торжественное богослужение в костеле по поводу успехов французских войск и освобождения Минска от русского владычества, после этого богослужения Даву произвел смотр войскам. Первый французский губернатор Минска генерал Барбанегр был переведен в Борисов, а на его место заступил генерал Брониковский.

По мысли Наполеона, Минск должен был играть роль центрального склада провианта и сборного пункта больных, раненных и отставших».

После ответного наступления войск России «Смятение населения Минска было ужасно. Поляки и сам Брониковский бежали, не успев захватить ни ценного имущества, ни даже необходимых вещей». Город опустел - в нем перед угрозой нашествия русских снова, как это уже не раз было в истории Минска, не осталось почти ни одного человека. Как видим, согласно имперской «логике» автора книжки в 1905 году, никакого этноса беларусов нет: есть только «русские» (кто веры РПЦ Москвы) и «поляки» (кто католики и униаты). Получается, что вначале из Минска с приходом французов бежали русские - это действительно русские: всякая царская администрация, охранка и попы, которые были сюда назначены и командированы из России для колониальных целей. А вот с их возвращением сюда бежало от них уже все коренное население Минска - который населяли отнюдь не поляки, а беларусы.

Точно так о событиях войны 1654-67 гг. российские историки пишут, что при приближении к Минску русских войск его литовцы бежали в леса и оставили город пустым. Как видим, минчан в разное время в рамках демонизации называют то литовцами, то поляками - то есть город в разное время - в зависимости от политической конъюнктуры российской пропаганды - населяют разные этносы.

Автор книжки 1905 года пишет, что русские хотели отомстить минчанам, но по факту их бегства выместили злобу на самом городе. Разрушили в пустом городе все казенные учреждения, католические и униатские монастыри, разорили мародерством магазины и жилые дома. Автор сообщает, что всего убытки от войны для Минска составили 254 тысячи рублей, а за два дня погрома, учиненного русскими в совершенном пустом городе, «русскими войсками нанесено было убытков в 118 тысяч рублей». То есть, в рамках вандализма и мародерства.

В книге: «В Минске за время кампании было убито и пропало без вести 35 тысяч человек. От разлагавшихся трупов распространялись различные болезни».

Так великой кровью и полным разорением окончилась вторая попытка беларусов-литвинов (после подавленного Суворовым восстания 1794 г.) сохранить свою государственность ВКЛ. Потом будут еще несколько таких же попыток - с еще более катастрофическими для нации последствиями - в виде ответных мер со стороны восточного соседа…

1830–1831 гг. – Наябарскае васстаніе

Деятельность декабристов (организовавших восстание в декабре 1825 года) была связана с Литвой-Беларусью. Именно сюда, в Литовское генерал-губернаторство, был переведен из Петербурга гвардейский корпус, и именно тут Никита Муравьев создал первый, «МИНСКИЙ вариант» российской конституции. Однако декабристы были «странными» демократами: они признавали право на независимость только у Польши, а Литву-Беларусь считали необходимым русифицировать и растворить в российской среде. То есть, в отношении литвинов-беларусов руководствовались имперскими взглядами. Эти же крайне реакционные взгляды высказывал и А.С. Пушкин, который открыто признавался в ненависти к Литве, под которой тогда и он, и все понимали именно нынешнюю Беларусь.

Это колониальное насилие со стороны России стало неизбежной причиной восстания 1830-31 гг. с его знаменитым лозунгом «За нашу и вашу свободу». После подавления восстания царизм предпринял целый комплекс мер по уже национальному геноциду над литвинами-беларусами. Для этого с 1831 по 1848 г. работал созданный царем Комитет по делам западных губерний, который и разрабатывал всяческие меры по ликвидации у беларусов национального самосознания. Николай I поручил этому комитету принять меры, чтобы «губернии, от Польши присоединенные, приведены были до того порядка, который для управления в иных российских губерниях существует».

Важнейшим мероприятием было введение в 1831 г. российского законодательства в Витебской и Могилевской губерниях и отмена там деятельности Статута ВКЛ, а с 25 августа 1840 - также в Минской, Гродненской и Виленской губерниях. Обращаю внимание, что в княжестве Самогития (нынешней Республике Летува) Статут ВКЛ не действовал (и не переведен на язык жемойтов и аукштайтов по сей день).

Кроме того, с 1840 года было уже окончательно запрещено использовать где бы то ни было термин «Литва». До этого он еще оставался в названии Литовско-Виленской губернии (созданной из слияния Виленской и Слонимской), отныне «Литва» навсегда исчезает с карты Российской империи как топоним. Вместо термина «Литва» царизм переносит на территорию бывшего Литовского генерал-губернаторства термин «Беларусь». Одновременно запрещается термин «литвин», вместо него насаждается использование термина «белорусец».

Подводя итоги колониальных усилий за 10 лет (с 1831 по 1841) виленский генерал-губернатор Миркович докладывал Николаю I:

«…твердость и решимость принимаемых мер… заложили твердую основу слиянию этого края с Россией. Десять лет постоянной системы работы двинули уже русскую народность в этих губерниях на полстолетия. Перевод дворянства в однодворцев, уничтожение многих католических соборов, закон, чтобы при свадьбах православных с иноверцами все дети оформлялись как православные, введение русского языка в судопроизводство и образовательные учреждения… ликвидация… Литовского Статута останутся навсегда значимыми памятниками теперешнего царствования».

Это - значимые памятники ГЕНОЦИДА.

У шляхты, участвовавшей в восстании, царизм конфисковал владения и передал их русским помещикам из России. Чтобы предотвратить дальнейшие восстания шляхты как главного носителя национального сознания беларусов, по предложению «Комитета…» царь приказывает осуществить «разбор» нашей шляхты.

В целом наша шляхта составляла до 8% населения Литвы - с 1840 переименованной в «Беларусь». Именно бедная шляхта являлась основной силой восстания 1830-31 гг. Еще Екатерина II лишила нашу шляхту всех политических прав, распустила все соймики и запретила создание шляхетских союзов. Она же стала сокращать численность нашей шляхты путем «чистки»: из дворянского сословия у нас были изгнаны все, кто не смог предоставить убедительных документов на дворянское звание.

Николай I был более суров: в 1831 году он издал указ «О разборе дворянства в западных губерниях и о упорядочивании этого рода людей». «Разбор шляхты» заключался, фактически, в проверке ее благонадежности и лояльности по отношению к оккупационному режиму. Значительную часть шляхты, найденной «неблагонадежной», перевели из дворян в рекруты и с семьями выселили в глухие уголки Российской империи. Других лишили дворянства, переводя по правам к селянам или мещанам. Большую часть сделали однодворцами, лишив владений, которые передавали русским помещикам из России. Среди жертв этих «шляхетских репрессий» оказался и дед Янки Купалы шляхтич Онуфрий Доминикович Луцевич, который был причислен к сословию минских мещан.

Охраняла оккупационный режим политическая полиция (прообраз Гестапо и НКВД) - Третье отделение императорской канцелярии и корпуса жандармов по западным губерниям. Оно в обзоре за 1830-1840-е годы сообщало, что жители Беларуси ведут себя в основном осторожно, не принимают участия в «злоумышлениях против России». А главные участники и основатели смуты - «молодые дворяне, экономы, мелкие чиновники и иные нижейшего класса люди, которые или еще не умеют ценить выгоду спокойной жизни, или настолько бедны, что в случае беспорядков могут больше приобрести, чем потерять».

То есть, уже тогда царизм внедрял беларусам ШАНТАЖ: связать народ экономическими условиями, при которых всякая борьба за свободу и национальное возрождение - означала бы лишение работы, средств к существованию, утрату собственности. В этих условиях народ беларусов ставится «осторожным», а единственной силой, защищающей его национальные интересы, остается только молодежь.

1839 г. – ліквідацыя уніацтва на церыторыі Квітнеючай

Одним из направлений геноцида была ликвидация нашей независимой от России Церкви. В наших западных областях исконно была католическая вера, в восточных - православная вера РПЦ Киева, которая в 1596 году перешла в униатство. Никогда беларусы не были единой веры с русскими - те откололись от веры РПЦ Киева при завоевании Ордой, а в 1589 году Борис Годунов всякими ухищрениями уговорил греков признать патриархию уже РПЦ Москвы.

В 1795 году, года войска Суворова захватили нашу страну, на территории нынешней Беларуси было 38% католиков, 39% униатов, 10% иудеев и только 6,5% веры РПЦ Москвы. Первые попытки религиозного насилия предприняла тогда еще Екатерина II, издав в 1794 году указ о переводе наших униатов в православие - и некоторая часть униатов действительно была переведена в Московскую веру.

Николай I после нашего восстания 1830-31 гг. решил вообще ликвидировать нашу Церковь вместе с нашим языком. Для этого в 1835 году был создан специальный секретный Комитет по униатским делам. Главные методы осуществления проекта - подкуп и запугивание наших священников. Несогласные умерли при подозрительных обстоятельствах, а коллаборационисты согласились в 1839 году (с соответствующим указом царя) на ликвидацию нашей Беларуской веры и переход на веру РПЦ Москвы.

Этот переход сопровождался разграблением Россией всех ценностей наших униатских соборов, почти полной заменой священнослужителей присланными из России попами, не знающими языка нашей паствы, захватом Россией всех наших униатских храмов и монастырей. Самое жуткое - массовым публичным сожжением всех Библий и церковных книг на нашем языке - ведь указ царя отныне запрещал беларусам обращаться к Богу на своем языке, издавать Библии на своем языке и вообще издавать книги на нем.

По всей Беларуси запылали костры: казаки и жандармы выкидывали из униатских храмов на улицу святые писания на нашем языке, где они штабелями сжигались на глазах у нашей паствы. В том числе сгорели и издания Франциска Скорины.

Лишение народа права обращаться к Богу на своем языке - это, безусловно, чудовищный религиозный и национальный геноцид. Но, судя по всему, с такой оценкой совершенно не согласна нынешняя православная Церковь в Беларуси, остающаяся частью патриархии РПЦ Москвы. Ее священники, следуя указу Николая I от 1839 года, продолжают уже в суверенной Беларуси вести богослужения и обращаться к пастве на русском языке, хотя 80% паствы - беларусы, из них при последней переписи населения 80% назвали родным беларуский язык.

После указа 1839 года царь в 1841 году подписывает целую серию указов, которые отнимали в его собственность земли и владения духовенства всех конфессий западных губерний. А еще до середины 1840-го года были отобраны Россией все земельные владения католического духовенства в Беларуси. Ничего подобного у себя в России царизм никогда не помышлял - отнять у РПЦ Москвы ее земли и владения. В России РПЦ Москвы оставалась главным феодалом, у нас же все церковные земли и владения перешли или в царскую собственность, или в собственность РПЦ Москвы. Земель и владений у нас лишились не только униаты и католики, но иудеи, мусульмане, староверы, протестанты. Что, по мысли царизма, должно было у нас подрывать многоконфессиональность и утверждать только имперскую религию России.

Для беларуского народа русская вера была чуждой и незнакомой. В воспоминаниях, собранных в «Комаровской хронике» писателем М. Гарецким, рассказывается, что приехавший из города начальник заставлял деревенскую паству «молиться по-русски» - но никто не умел. «Ходили до одной бабы, что умела молиться по-русски, у нее училися…» Ну а нежелающих молиться по-русски «учили новой вере» нагайки казаков.

"Западнарусізм, Трыедзіный русскій народ"

к 1860-м годам сформировалась система представлений о литвинах-беларусах, которая получила название «западнорусизм». Ее сторонники отрицали историчность беларусов как самостоятельного и самобытного народа, считали их региональной частью русского этноса. Одним из лидеров «западнорусизма» был М.В. Каялович, который фантазировал об «исстари русском характере края» и в книге «Чтения по истории Западной России» настаивал, что беларусы и украинцы обязаны забыть свои языки и начать говорить и думать по-русски.

Эти взгляды, с одной стороны, питались стремлением царизма ассимилировать беларусов, с другой стороны - опирались уже на результаты этнических экспериментов царизма.

В 1860-е годы значительная часть беларуского общества не разделяла идей «западнорусизма» и стремилась к независимости от России. Национальная интеллигенция разрабатывала национальную беларускую идею, весомый вклад внесли К. Калиновский, беларуские студенты-народники - издатели журнала «Гомон», создатели первой беларуской партии - Беларуской социалистической грамады.

«западнорусизм» - это крайне реакционная и лживая идеология, созданная царизмом с целью феодального закабаления нашего населения в рабов и политических слуг восточного соседа - путем лишения нас национального сознания, идей о своей государственности и о своем свободном демократическом устройстве. Согласно Паустовскому, царизм и затем советские власти превращали два века беларусов - в ДИКАРЕЙ, в дикарский народ, лишенный для подавления тяги к свободе и самоуправлению - своего национального лица.

Давайте вместе посмотрим, что ДАЛ нашему народу этот пресловутый «западнорусизм». С российской оккупацией мы были лишены нашей государственности, существовавшей в союзной Речи Посполитой. Мы лишились права беларусов руководить Родиной (ранее были беларусы-канцлеры ВКЛ, теперь стали русские генерал-губернаторы, ранее были сеймы нашей шляхты - теперь запрещены, 3 мая 1791 года мы приняли вместе с поляками первую в Европе и вторую в мире после США Конституцию - она теперь была запрещена). Мы лишились своей армии (до 1795 была армия ВКЛ, теперь наш народ как пушечное мясо стали в рекруты на 25 лет набирать для российских войн в интересах не Беларуси, а российского феодализма). Мы лишились своего самоуправления: в течение 400 лет около 100 городов и сел Беларуси имели Магдебургское право, по которому избирали себе свою исполнительную, законодательную и судебную власть - все это было запрещено как «ненужное».

Наши крестьяне были впервые в своей истории введены в крепостное право «западнорусистами» - и сделались рабами восточных феодалов. Наша исконная национальная вера была запрещена - и вместо нее насаждена религия захватившего нас восточного соседа. Наши изданные со времен Франциска Скорины Библии на нашем языке - штабелями сжигались «западнорусистами». Наш язык был запрещен для обращения к Богу и для книгоиздания. Наша шляхта была разогнана как носитель национального сознания, а затем точно так уничтожалась «западнорусистами» наша национальная интеллигенция. «Западнорусизм» запретил сначала наши названия «Литва» и «литвины», вводя в своей концепции увязки с Россией «Беларусь» и «беларусы», а потом запретил и эти фантастические названия, вводя «Северо-Западный край». В восстании 1863-64 гг. и в 1930-х под предлогом «борьбы с сепаратизмом» «западнорусизм» уничтожал у нас все ростки Гражданского Общества как угрозу своей деспотии. В СССР все противники «западнорусизма» как ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ большевизма в отношении нас - были оболганы как «буржуазные националисты» и ликвидированы. Будто у одной России есть «монополия» на нечто национальное типа Минина и Пожарского, а у других ее нет - такие же свои «Минины и Пожарские» у нас считались «буржуазными националистами», в том числе до начала 1960-х Франциск Скорина был «жупелом беларуского буржуазного националистического студенчества».

Как видим, именно «западнорусизм» являлся в течение 200 лет ГЛАВНЫМ ТОРМОЗОМ нашего социального и цивилизационного развития. И сегодня в суверенной Беларуси первой и самой главной, наиважнейшей задачей является борьба с идеологией «западнорусизма».

1863—1864 гг. — васстанініе Каліноўскава

В мае 1863 года в Вильно прибыл новый генерал-губернатор Муравьев, который ранее занимал должность губернатора в Могилеве, Гродно, Минске.

Прибыв в Вильно, во время представления местному дворянству на вопрос о том, не является ли ему родственником декабрист Никита Муравьев, генерал-губернатор ответил, что он «не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают».

Муравьев организовал не только военное подавление восстания, но организовал одновременно неслыханную антипольскую и антикатолическую пропаганду. Мятеж при этом подавлялся чудовищным террором. Любое село, подозреваемое хоть в какой-то связи с повстанцами, сжигалось дотла, имущество жителей отнималось и продавалось, а сами жители высылались в глухие районы России. Руководитель восстания 26-летний беларус Кастусь Калиновский был публично повешен на площади в Вильно. Организатор публичности казни и создатель этого «шоу» Муравьев стремился этим подтвердить свои слова, что он из тех Муравьевых, «которые вешают».

В свою последнюю минуту жизни, стоя под виселицей, Калиновский при оглашении судебного приговора, в котором его назвали дворянином, сказал: «У нас нет дворян - все равны». Это были последние слова беларуского героя.

В своих воззваниях к беларускому народу Калиновский писал: «Народ… целым единством иди воевать за свое человеческое и народное право, за свою землю родную». И именно Калиновский сформулировал идею демократического НАРОДНОГО ГОСУДАРСТВА - именно ему принадлежат слова, которые так часто повторяют сегодня политики России: «…не народ создан для власти, а власть для народа».

Точное число погибших при подавлении восстания неизвестно. После подавления Муравьев повесил еще 128 человек, около тысячи осудил на каторгу, около 12 тысяч сослал в глухие районы России.

Муравьев инициировал очередной «разбор» шляхты, которая помогала повстанцам. Он запретил шляхте собираться вместе по несколько человек, даже на семейных праздниках. Огромными штрафами каралось произнесение нашей шляхтой хоть одного слова на польском языке. Были изгнаны со службы все чиновники-католики, на их место привезли из России русских служащих, которые стали опорой царизма в Беларуси. Им отдали сотни владений, конфискованных у участников восстания. Военное положение в Беларуси сохранялось до 1870 года.

Был закрыт Виленский университет, в очередной виток вошла разнузданная беларусофобия: пресекалось все, что имело национальный беларуский характер, в том числе письмо на беларуском языке. Вершиной деяний «беларуского святого» вешателя Муравьева - стал запрет на термины «Беларусь» и «беларус». Отныне был введен новый термин «Северо-Западный край» (который, кстати, сегодня используют только православные священники, видимо, ностальгируя по «золотым временам» Муравьева). За употребление термина «Беларусь» всякий, сказавший или написавший это слово, на первый раз наказывался штрафом. Злостных нарушителей ждало тюремное заключение.

1881 г. -- убійства расіянскава імператара Аляксандра ІІ беларусам Ігнатам Грынявіцкім.

1905 г. -- Курлоўскій расстрэл.

1906 г. -- Пакушэніе на Курлова.

После рэвалюцый 1917 г.


Квітнеючая ў саставе СССР

Рэформа беларускава правапісанія 1934 г.

Сталінскіе рэпрэсіі

На саўрэменам этапе

В культурэ

«

Эй, згіне вораг, як Бог нам паможа
За нашу крыўду, за горкі наш жаль.
Запяём песьню: «Хваліць цябе, Божа!»
Лягчэй будзе сэрцу, як згіне маскаль.

»
— Уладзіслаў Сыракомля, 1848 г.«

За ўсіх старон маскалі цяпер талкуюць нам без устанку а сваём брацтве з намі. Праўдзіва дзівота, жывучы пад рондам маскоўскім гэтулькі часу, цяпер ледзь мы аб гэтым пачулі, для таго не без карысці будзе паглянуць, як гэта маскоўскія браты самі ў сябе гаспадарылі да і з намі рабілі, каб пазнаць іх шчырасць і права на брацтва нашае. Не будзем гаварыці, з якіх народаў маскалі паўсталі, брацтва там не многа найдзем, няволя манголаў да і цароў маскоўскіх заўсім забіла ў гэтам народзе ўсякую памяць а свабодзе да і зрабіла з яго грамады людзей паганых без мыслі, без праўды, без справядлівасці, без сумлення да і без баязні Боскай. <...> ...я табе з-пад шeбеніцы кажу, Народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою Маскаля ўжэ не будзе.

»
— Кастусь Каліноўскі, 1864 г.Такжэ


Glob.png Геаграфія Квітнеючай
Саседзі РасіяУкраінаПольшаЛітваЛатвія
Цэнтар Еўропы
ПрыродаПадзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram
  1. https://www.svaboda.org/a/29371729.html