Прысаедзіненіе стран Балціі к СССР

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: ат Парціі – народу!
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ без асобай рэдакцыі, іё нужна адапціраваць к фармату Пампедзіі.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


Усякім сьвядомым так панравілась сраўніваць дзействія Расіюшкі с дзействіямі гітлераўскай Германіі ў канцэ 1930-х, што ані как будта забылі а прымерах, каторые к нам гаразда бліжэ. Ітак, січас Расіюшка аб'ясняет сваі дзействія "спасеніем рускаязычнава населенія Украіны ат бЕндэраўцэў і фашыстаў". Эта ужэ на слуху ў каждава. Но ішчо раз абрацім уніманіе на слава "бЕндэраўцы і фашысты". А вот, што пісаў Чэрчыль у мемуарах пра канец 1930-х:

"...пагранічные гасударства іспытывалі ўжас перад савецкай помашчью ў відзе савецкіх армій, каторые маглі прайці чэраз іх церыторыі, штобы зашчыціць іх ат немцаў і папутна ўключыць у савецка-камунісцічэскую сісцему. Польша, Румынія, Фінляндзія і тры Балційскіх гасударства не зналі, чэво ані больше страшылісь, — германскай агрэсіі ілі рускава спасенія".

Ужэ дастаўляет, не праўда лі? В 1939 гаду СССР пры помашчы жэстачайшых угроз і ўльціматумаў дагаварыўся размесціць ваенные базы ў Прыбалціке. (Нужна лі прывадзіць аналаг с Крымам?) Фінлядзія загаўнілась падпісываць аналагічные саглашэнія, после чэво ВНЕЗАПНА случыўся так называемый Майнільскій інцыдзент (гугал у помашч) - талсценная правакацыя чыстай вады. (Тут сітуацыя напамінает ужэ не Крым, а сабыція ў Грузіі-2008). После этава, как вы знаеце, случылась "маленькая пабеданосная вайна", завершыўшаяся піравай пабедай СССР, а каторай любіцелі георгіеўскіх лентачак такцічна не хацят гаварыць. На этам с Фінлядзіей закончылась.

После падпісанія дагавораў, у Прыбалціку началі закідываць савецкіе вайска. Іх устрэчалі с аркестрамі, а ва ўсякіх месных "СБ" пісалі а пользе ўвода войск (зашчыта ат "фашыстаў" жэ!). В 1940 г. в Летуве, каторую сначала хацелі атдаць Германіі, но патом перадумалі, началось небальшое прагерманскае бурленіе гаўна. СССР абвініў рукаваоцтва Летувы і астальных балційскіх стран заадно (ВНІМАНІЕ!) в грубам нарушэніі падпісаных ранее дагавораў і патрэбаваў сфарміраваць новые правіцельства для выпалненія эціх дагавораў, а такжэ ўвясці дапалніцельные вайска для паддзержанія стабільнасці. Карочэ, пачці как Расіюшка накануне 21.02. Ілі как в Крыму, кагда расійскіе аўтаматчыкі захвацілі парламент і заставілі дзепутатаў прынімаць "правільные" рэшэнія.

Што харакцерна, трэбаванія былі выпалнены. Есцествена, новые правіцельства былі полнасцью прасавецкімі. Ані апераціўна разрэшылі компарціі і назначылі парламенскіе выбары (между ўльціматумам і датай выбараў была меньшэ месяца). На эціх выбраў пабедзлі... хтобывыдумалі? Камунякі. С рэзультатамі 92.3% (Эст), 99,2% (Лет), 97,8% (Лат). І ўжэ чэраз нядзелю после эціх "выбараў", новые парламенты запілілі Савецкую власць і прынялі Дзекларацыі а ўхаждзеніі в СССР. А ішчо чэраз 2 нядзелі ВС СССР па дабраце душэўнай любезна эці Дзекларацыі адобрыў. Так страны Балціі "дабравольна" вашлі ў Велікій і Магучый. п.с. а патом началісь рэпрэсіі, высылкі і прочая весялуха.


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram