Парція Памяркоўных Цэнтрыстаў (ППЦ)

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Дата аснаванія: 12 дзекабра 2011 года

Аснавацель: Таварышч Генсек

Дзевіз: Наша хата з краю.


Обшчая інфармацыя

Парція аб'едзіняе памяркоўных людзей усех сартоў, каторыя хацят дзяліцца сваім важным і інцірэсным для акружаюшчых (нет) мненіем аб паліцічэскіх, культурных, эканамічэскіх і другіх сабыціях у стране.

Це, хто нічым дзяліцца не хоча, можэт проста дзеградзіраваць/самаразвівацца, чытая парційныя цексты і глядзя парційныя відосы на разнаабразную цемаціку.

На з'ездах прыветствуецца ігнарыраваніе ўсех прэдлажэній Цэнтральнава Каміцета, адказ какімі-ліба спосабамі паддзержываць праэкт і таму падобная памяркоўнасць.

Уступленне ў Парцію

Парційцам можа стаць абсалютна любой чалавек, а так жэ член (ілі другой орган) БРСМ, аппазіцыянер і прочыя ліца нетрадзіцыоннай сацыальнай арыентацыі.


Прысаедзініцца да ППЦ


Уніманіе СМІ

14 дзекабра 2011 года, т.е. спусця менее, чэм двое сутак после сазданія Парціі, "Наша Ніва" апублікавала стацью а паяўленіі ППЦ[1]. Нада панімаць, што не каждый дзень рэсурсы вродзе НН пішут а сазданіі паблікаў в сацыальных сецях. Паскольку на мамент публікацыі стацьі в ППЦ была 3,5 учасніка і столька жэ пастоў, можна сдзелаць вывад, што чэсці піара Парція ўдастоілась за саму канцэпцыю, каторую журналісты НН пашчыталі дастойнай асвішчэнія.

После публікацыі стацьі калічэства парційцаў рэзка вазрасло, а с Генсекам связаўся прэставіцель Еўрарадзіо, каторый узяў у аснавацеля ППЦ інтэрв'ю (тут пруфаў найці не ўдалось. вазможна, Еўрарадзіо хацела хайпануць, но палучыўшы сір'ёзную беседу, рэшыла, што эта нікаму нахер не інцірэсна, і не стала публікаваць разгавор, хз).

Папулярнасць за штот трасянкі

Шпрэхэн зі трасяныч?

Несматра на стацью в НН і арыгінальный фармат, аўдзіторыя ППЦ расла гаразда медленее, чэм ажыдалась. Пака ўсякіе гаўнапаблікі выезжалі на смяхуечках і карціначках к навасцям, Парція кагбэ варылась в сваём саку. Аднака Адміністрацыя і многіе парційцы васпрынімалі эта скарэе как плюс, чэм как мінус, іба в паблік прэўраціўся в уютненькій клуб для сваіх. Пару раз дажэ прахадзілі с'езды парційцаў ІРЛ.

В то жэ врэмя трансфарміравалась садзержаніе кантэнта: уместа цех жэ смяхуечак і давольна толстай іроніі на первае места вышлі аналіцічэскіе стацьі, впалне сір'ёзные па сваей суці.

В ітоге палучылась так, што Парція стала па суці первым праектам, в каторам трасянка сазнацельна іспользавалась не радзі камічнава эфекта і не радзі таво, штобы паказаць гаварашчэва неграматнай дзеравеншчынай, а проста как срэдства апшчэнія. С адной страны, эта была аснаўным тормазам развіція, т.к. здзержывала прыток аўдзіторыі, с другой -- была глаўнай фішкай ППЦ. Хер знает, стоіла лі ано таво, но благара транянке ППЦ то і дзела свяцілась в разных істочніках. Напрымер,

 • ППЦ упаміналась в мінімум адной дзіпломнай рабоце выпускніцы філфака БГУ;
 • ППЦ упаміналась в стацье пра трасянку на сайце Арзамас (трасянка аднажды стала "словам дня")[2]; ужэ аттуда стацью капіпасцілі в другіе істочнікі [3];
 • ППЦ упамянулі аж в Германіі, в г. Грайфсвальд. Как напісаў аўтар фоткі, "калега з інсцятута славісцікі прэзентует праект пра трасянкі квітнеючай, лабусаў і хахлоў і как прымер яё працвітання прыводзіт ППЦ". Такжэ ізвесна, што трасянку сір'ёзна ізучают в нямецкам Ольдэнбурге, аднака сведзеній а том, засвяцілась лі Парція там, на данный мамент нету.

Памяркоўная історыя

Втарой раз с мамента аснаванія Парція громка заявіла а сібе после выхада первава выпуска "Памяркоўнай історыі" в 2014 гаду.

Началось усё с таво, што генсек перыадзічэскі пісаў в Парцію інфармаціўна-развлекацельные стацьі пра ўсякіе істарычэскіе сабыція. Аднажды он рэшыў, што цекставый фармат -- эта пазапрошлый век, і нада дзелаць ролікі, заадно і новая аўдзіторыя паявіцца. Не імея памішчэнія, цехнікі, навыкаў работы і жэланія свеціць ліцом, он аб'явіў в ППЦ што-а вродзе касцінга і ВНЕЗАПНА нашоў дабравольцаў. Слова за слава, і летам 2014 года на мацерыале ўжэ гатовава (і дажэ публікаваўшэвася рвнее) цекста быў запілен ролік пра Аршанскую бітву.

Відос усячэскі распрастранялі, ево апублікавіла та жэ НН (ссылка за 2015 г., но была і публікацыя ў 2014.)[4], Лурк і прочые, прочые. У прасматрэўшых жыцелей Квітнеючай ролік вызваў рэзананас, т.к. ацэнкі былі дзіаметральна працівапаложнымі.

На валне ўспеха саздацелі надзеялісь клепаць ролікі ежэмесячна, аднака што-та как-та не ўдалось, но эта ўжэ другая історыя.

Парламент "Свабоды"

29 сенцябра 2016 года, после рэальных выбараў в Палатку, Радзіо Свабода рэшыла правясці сваі альтэрнаціўные выбары. Выбіраць прэдлагалі із дзевяці парцій і апшчэственных аб'едзіненій/двіжэній + быў варыант "другое". В условіях такжэ ўказывалась "Калі партыі няма на карцінцы і ў апытанцы, пішыце ў камэнтары альбо лайкайце камэнт, у якім ужо назвалі партыю". Галасаваніе вялось тры дня, на чацвёртый аб'яўлялі рэзультат [5] Казалась бы, пускай сібе паіграюцца, памяркоўна жэ.

Аднака адзін із парційцаў аставіў пад галасаваніем камент с ссылкай на ППЦ і начаў агіціраваць за этат варыант, каторый в ітоге набраў 190 лайкаў. Казалась бы, не так уж і многа, но этава в ітоге аказалась дастатачна для таво, штобы заняць в "парламенце" Свабоды аж трэцье места (на самам дзеле, там былі і другіе каменты за ППЦ, каторые тожэ ўчытывалісь пры падшчоце галасоў). Карочэ, ППЦ палучыла 19 мандатаў, уступіўшы толька парціям Статкевіча і Зянона, так-та!

Пры этам стоіт атмеціць, што ППЦ вапшчэ магла бы стаць абсалютным лідзерам, еслі бы апрос не рэпоснулі крупные празмагарскіе паблікі (іба там за варыант в каментах арыгінальнава паста ніхто, есцественна, не галасаваў).

Цем не менее, накануне аб'яўлянія "афіцыальных" ітогаў галасаванія в Парціі былі некатарые самненія а том, как арганізатары "выбараў" атрэагіруют на такіе неажыданные рэзультаты. Более таво, ЦК атрэагіравала на сітуацыю давольна сір'ёзна:

...Смысл этай акцыі (учасціе ППЦ в змагарскіх "выбарах") Адміністрацыя панімает не проста, как спантанный флэшмоб-прыкол, а іменна как асмысленный тролінг змагароў. Іба сітуацыя яўляецца очэнь паказацельнай і нясёт у сібе впалне сір'ёзный смысл, каторый выходзіт за рамкі альтэрнаціўнава галасаванія і ўсякіх інтэрнэт-прыколаў.
Ана дземанстрырует, што еслі ІРЛ дзелаць усё па-чэснаму, рэзультат можэт быць не саўсем такім, как ізначальна планіравалі арганізатары. В канкрэтнам случае на "выбары" набіжалі ўсякіе клоўны (чэво ўж там) і абашлі якабы "сір'ёзных" ігракоў, аднаўрэменна стаўшы "спойлерам" (снізілі працэнт і калічэства "мандатаў" саатвецтвенна) у цех, хто прашоў в Палатку.
Не відзім прычын, па каторым аналагічная сітуацыя не магла бы паўтарыцца ІРЛ, более таво, у історыі хватает саатвецтвуюшчых прымераў.
І самае забаўнае (в чом сопственна і заключаецца тролінг) — арганізатары вынуждзены ліба прынімаць абсурдные рэзультаты, ліба "станавіцца драконам", с каторым ані да этава баролісь. Дзермакрація ана такая.
Данная сітуацыя можэт служыць прэдасцерэжэніем на будушчэе (а чом мы, кстаці, неаднакратна пісалі): еслі ІРЛ "заўтра" в Квітнеючай правадзіць дземакрацічэскіе выбары — к власці могут дарвацца очэнь самніцельные элементы... [6] 
Прышлі к власці
3 акцябра 2016 года в пабліке Радзіо Свабоды апублікавалі пост с ітогамі "выбараў" пад загалоўкам ПАРЛЯМЭНТ СВАБОДЫ І ПОЎНЫ ППЦ [7]. Што прымечацельна, Парціі была атведзена аж палавіна паста: там пісалась пра факт набега, пра то, к левым ілі правым атнасіць ППЦ і т.д. Карочэ, Парція палучыла не толька віртуальные мандаты но і рэальный піар. А ітогі галасаванія былі апублікованы ў двух разных варыантах: с учотам ППЦ і без.

Атдзельна стоіт атмеціць, што па ітогам "выбараў" Радзіо Свабода вышла на генсека ППЦ і ўзяла ў нево інтэрв'ю [8]. В канечный цекст вашла, па свідзецельству самаво генсека [9] прымерна трэць разгавора, аднака ўсё самае інцірэснае там вродзе как асталась. Есць аснаванія палагаць, што разгавор палучыўся не такім, как аждылась: ВНЕЗАПНА генсек разгаварываў не на трасянке а на мове, мала шуціў і многа філасофстваў на цему ацечэственнай палітоты, народца, "змагароў" і т.д. Паследнее, кстаці, была знатна падрэзана, так как журналісты, ачэвідна, хацелі пагаварыць канкрэтна а ППЦ, а не а том, што там думает Генсек. В любом слчае каментатары Радзіо Свабоды васпрынялі інтэрв'ю і дажэ сам факт ево сушчэстваванія давольна негаціўна. Складываецца ўпечатленіе, што атдзельные каменты пісалі людзі, не чытаўшые ўвесь цекст, агранічыўшысь загалоўкам. Ціпічные змагары, хулі.


Еслі Ляхавічы слішкам Жыровічы...

В аўгусце 2017 года в Паціі паявіўся вот этат пост, каторый палучыў агромную папулярнасць і быстра разнёсся па інтэрнэтам. Цекставый варыант паста в Парціі набраў свышэ 110 рэпостаў [10], но ішчо была версія ў відзе скрына і копія на фэйсбуке. Канешна жэ, многіе жопашнікі рэшылі не рэпосціць, а проста скапіпасціць пост сібе. Пост апублікавалі крупные паблікі і опшчэе калічэства рэпостаў ісчыслялась тысячамі. Некатарые пісалі, што эта быў лучшый арыгінальный пост байнэта за сваё врэмя, так-та!


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram
 1. У «Вконтакте» з’явілася сцёбная «Парція Памяркоўных Цэнтрыстаў — ППЦ»
 2. Трасянка
 3. Что такое трасянка – с примерами
 4. Гісторыя бітвы пад Оршай і «хітражопага Астрожскага» на трасянцы ВІДЭА (асцярожна, усялякая лексіка)
 5. https://vk.com/wall-36069860_251406
 6. https://vk.com/wall-33078155_74316
 7. https://vk.com/wall-36069860_252220
 8. https://www.svaboda.org/a/ppc/28038377.html
 9. https://vk.com/wall-33078155_74613
 10. https://vk.com/wall-33078155_110885