Памяркоўная Азбука

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: ат Парціі – народу!
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ без асобай рэдакцыі, іё нужна адапціраваць к фармату Пампедзіі.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


"Памяркоўная Азбука" ўпервые была апублікована ў Парціі ў ноч на 26 апрэля 2013 года, т. е. раньшэ аналагічных высераў, каторые, цем не менее, в паследствіі сталі более папулярны. Не сматра на то, што "ПА" была ўстрэчэна парційцамі давольна цепло, із-за павальнай памяркоўнасці праект не палучыў дальнейшэва развіція. Мнагачысленые просьбы Адміністрацыі ППЦ саздаць ілюстрацыі к "Азбуке" асталісь праігнарыраванымі.

А – Абыякавасьць

(см. Безразлічна). Высшая ступень памяркоўнасці. Юзаецца для апісанія сваево атнашэнія к праісхадзяшчэму. Слова кананічнай мовы, паэтаму іспользуецца в атнасіцельна ўзкам кругу нашых таварышчэй. Сьвядомыя і прочые змагары ўпатрэбляют с максімальным калічэствам мякькіх знакаў.

Б – Безразлічна

Более папулярны варыант, чэм “абыякава”. Апісывает атнашэніе памяркоўных пракцічэскі ка ўсему, што не касаецца ЧіШ і крайняй хаткі. В срэдзе гопнікаў і калдыроў часта ўпатрэбляецца мацерные аналагі “похуй” і “да пізды”.

В

Ваздзержусь

Яўляецца ўніверсальным атветам пры прыняціі любых рэшэній і разрэшэніі спорных вапросаў. Дажэ еслі памяркоўный скланяецца к аднаму із прэдложэных варыантаў, упатрэбіць даннае слова шчытаецца более цэлесаабразным і выгаднам, іба ў праціўнам случае будзет атвецтвеннасць.

Вы жэ самі ўсё панімаеце

Атмазка, каторая пазваляет аб'ясняць саўчасціе в самых маразмацічных дзействіях. Іспользуецца, как правіла, када для дзействія нет законных аснаваній ліба жэ законам прэдусмотрэны і другіе варыанты, аднака іспользуецца тот, каторый наіболее выгадзен Рэжыму. Упатрэбляецца в аснаўном усякімі халуямі, каторые слішкам ссыклівые, штобы атказацца ат выпалненія незаконнава распаражэнія, і слішкам тупые, штобы прыдумаць талковае аб'ясненіе сваім дзействіям.

Г – Гарэлка

(= водка). Канкрэтнае аліцэтварэніе Чаркі. Слова кананічнай мовы, паэтаму іспользуецца далеко не ўсемі памяркоўнымі.

Д – Дажынкі

Адзін із самых эпічных празнікаў у памяркоўных (і не толька) са ўрэмён, кагда людзі началі занімацца землядзеліем. Аліцэтварает аканчаніе жэстачайшэй бітвы за ўражай і начала перыада атнасіцельнава бездзелія, кагда можна невазбранна спаць, бухаць і ўпатрэбляць вырашчанные прадукты. В Квітнеючай палучыў втарое дыханіе і сімвалізірует аўральнае благаўстройства мухасранскаў малых гарадоў, награждзеніе лучшых камбайнёраў і прочае вяселье.

Е – Еслі бы

Універсальная памяркоўная атмазка. Іспользуецца для апраўданія разлічных фэйлаў. Напрымер: “еслібы не Рэжым, я не быў бы алкашом і неўдачнікам”, “еслібы не зіма, у нас быў бы харошый асфальт”.

Ж

Жлоб

Тот, хто імеет большэ, чэм срэдній памяркоўный. Абычна ўпітаный (т.к. пазваляет сібе ўпатрэбляць большэ Чаркі і Шкваркі, чэм астальные) і жаднаватый чалавек. Пры этам, пуць і спосаб зарабатыванія таво, што імеет Жлоб, значэнія не іграют. Пракцічэскі сінонім слова “багатый”.

Жэстачайшэ

З – Зачэм?

Універсальный атвет на любые замічанія і прэдлажэнія. Іспользуецца па прастому алгарытму: “заяўленіе апанента – (а) зачэм?” в бесканечнай сцепені. Пазваляет арнуменціравана атказацца ат какіх-ліба дзействій і акціўнасці. Ісключэніем к упатрэбленію яўляюцца разгаворы пра лічные нішцякі (Чарку, Шкварку, Інамарку і крайнюю хатку) і пра Стабільнасць. В астальных случаях – атлічный інсрумент, штобы не саглашацца с апанентамі.

І – Інамарка

Прызнак успешнасці і дажэ зажытачнасці памяркоўнава. Сімвалізірует багацтва і свабоду, а такжэ аўтамацічэскі падразумевает налічые ў владзельца Чаркі і Шкваркі. Памяркоўны, імеюшчый інамарку, не зра пражыў жызнь. Традзіццыона Інамарка аліцэтварает канкрэтна Фальцваген Пасат Б3 універсал. Более дарагіе інамаркі срэдзі памяркоўных шчытаюцца прызнакамі Жлабоў і Нячэсных.

К

Када-нібудзь

Апцімісцічнае паняціе, каторае атражает веру Народа ў светлае будушчае. Аднаўрэменна пазваляет прыдаць сушчэствуюшчым фэйлам і прочым негаціўным праяўленіям памяркоўнасці значэніе врэменых. Напрымер: “ну і што, што я жырный алкаш і лянівая херня, када-нібудзь начну бегаць па ўтрам і слядзіць за сабой”, “када-нібудзь мы зажывём нармальна”.

Как в Украіне

Полная форма -- "Вы што, хаціце КАК В УКРАІНЕ?!!" Падкрэпляецца мімікай, перадаюшчэй высшую сцепень удзіўленія, ужаса, негадаванія і немова вапроса "ты што, далбаёб?". Акціўна форсілась с вясны 2014 года любіцелямі паесць гаўна сматрэць расіянскае ТВ і ўзнаваць інфу із прочых маскальскіх СМІ. Яўляецца контраргументам на какое-ліба мала-мальскае пасягацельства на Стабільнасць. Азначает, што ў случэе праяўленія непамяркоўнасці наступіт адавый ад. В первую очэрэдзь касаецца масавых мерапрыяцій на плашчадзях, іба напамінает Майдан, С КАТОРАВА ЎСЁ НАЧАЛОСЬ В УКРАІНЕ!!! Па састаянію на 2018 год не слішкам папулярна, іба в Украіне всё аказалась не так уж і страшна.

Л – Людзі как людзі

Абстрактный аўтарыцет 80 лвл, на каторый абізацельна нужна раўняцца каждаму памяркоўнаму. Іспользуецца прыімушчэственна осабямі жэнскава пола пры палавом кантакце з мозгам мужчыны. Прымеры: “Усе людзі как людзі даўно на машынах ездзят, а мы на мятро”, “людзі как людзі сваім жонам цвяты дарат, а ты мне кагда што паследлій раз дарыў”, “людзі как людзі ў отпуск у Турцыю ездзят, а мы на дачу”. Такжэ іспользуецца пры рассуждзеніях: “хто служыт у міліцыі – жывут людзі как людзі”, “хто берот узяткі – жывут людзі как людзі” і т. д.

М – Можа так і трэба

Такжэ апцімісцічнае паняціе, каторае аліцэтварает фаталізм памяркоўнава і ево веру ў вялікую справедлівасць. Упатрэбленіе “можа так і трэба” аўтамацічэскі ізбаўляет ат долгава і ненужнава аналіза слажыўшэйся сітуацыі, поіска вінаватых і пуцей выхада; снімает с памяркоўных атвецтвеннасць за праісхадзяшчые і сушчэствуюшчые фэйлы.

Н – Нячэсны

Слова, каторае абазначает ўсех, хто дабіўся чэво-ліба нячэсным пуцём. Пры этам “нячэсны” не значыт “незаконы”. Напрымер, еслі чалавек для дасціжэнія прафіта іспользаваў нетрадзіцыонные для памяркоўных спосабы, он нячэсны. Но самі памяркоўные, варуя, напрымер, калхознае ілі завадское дабро, ілі сдавая таварышчаў у органы, чэсные. Прымяняецца па атнашэнію к змагарам, жлабам і т. д.

О – Опшчэства

Іспользуецца для прыданія аўтарыцетнасці славам і дзействіям канкрэтнава памяркоўнава. Напрымер: “опшчэства шчытает, опшчэства проціў, опшчэства рэшыла” і т. д. На самам дзеле, памяркоўнаму абсалютна памяркоўна на інцірэсы обшчэства, но прыкрывацца абшчэственным мненіем крайне ўдобна.

П – Памяркоўна

Максімальна перадаёт атнашэніе памяркоўна к праісхадзяшчэму.

Р – Рэжым

Змагарызм; упатрэбляецца толька цемі памяркоўнымі, каторые недавольны сушчэствуюшчэй сісцемай. Аліцэтварает усю власць, каторая мешает памяркоўным палучыць большэ Чаркі, Шкваркі і прыкупіць Інамарку. Часта ўпатрэбляецца с “еслі бы”: “Еслі бы не Рэжым, зарплата была бы большэ, парнуха жостчэ, а гарэлка крэпчэ”. Упатрэбленіе этава слова можэт азначаць начальную стадзію змагарызма галаўнова мозга!

С – Стабільнасць

Ключавое паняціе. Апісывает сітуацыю, пры каторай нічэво не праісходзіт і нічэво не нужна дзелаць. Напрамую связана с “можа так і трэба”. Пазваляет памяркоўным не праяўляць ініцыаціву і аставацца памяркоўнымі. Рыскі, каторые патэнцыальна могут вазнікнуць пры какой-ліба акціўнасці, называюцца ўгрозай стабільнасці, в рэзультаце чэво паяўляюцца аснаваніе не прэдпрынімаць акціўных дзействій.

Т – Талерантнасць

Па целевізару памяркоўных учат, што мы талерантные, т.е. такіе, хто памяркоўна атносіцца к прэдставіцелям другіх рас, нацыанальнасцей, вераіспавяданій, но не підарасам. Самімі памяркоўнымі паняціе іспользуецца рэдка.

У – Усе

Прымерна раўно “Людзі как людзі” і, у некатарых случаях, “Опшчэства”. Афігенскій абстрактный аўтарыцет, каторый усігда праў і каторый знает, как лучшэ. Ссылка на ўсех срэдзі памяркоўных не ўсігда далжна падтвярждацца фактамі, паэтаму “усе” – часта 3,5 чалавека. Іспользуя ўтарыцет “усех”, памяркоўный можэт не трудзіцца за ізабрэценіем сваево рэшэнія, а сдзелаць, как усе. Такжэ, как і ў случае с опшчэствам, пры разлічных срачах можна гаварыць “усе так думают/дзелают” і т. д.

Ф – Фіалетава

То жэ, што і абыякава, безразлічна і памяркоўна. Іспользуецца мала кем.

Х – Хата с краю

Утрэбляецца ў крылатым выражэніі “мая хата с краю – нічэво не знаю”. Азначает сняціе памяркоўным с сібя апсалютна любой атвецтвеннасці за любые дзействія (чашчэ - бяздзействіе). Аліцэтварает прыарыцет лічных інцірэсаў памяркоўнава над апшчэственнымі і прочымі.

Ц – Целевізар

Аснаўной істочнік інфармацыі ў памяркоўных, не сматра на налічые інтэрнэтаў і прочых СМІ. У некатарых случаях уступает толька сплетням. Абладает непрыкаснавенным аўтарыцетам. Пры спорах пад Чарку, ссылка на Целевізар яўляецца аўтарыцетным аргументам.

Ч – Чарка

Словам абазначаецца некій ідзеал памяркоўнава, каторый заключаецца ў вазможнасці ўпатрэбляць увесяліцельные напіткі. Сімвалізірует празнік, харошэе настраеніе і свабоду (т. к. упатрэбляць Чарку традзіцыонна можна ліш тагда, кагда не нужна нічэво дзелаць, аднака, у нашэ врэмя эта не саўсем актуальна).

Ш – Шкварка

Такжэ азначает некій ідзеал, каторый заключаецца ў вазможнасці памяркоўнава імець дастатачна прадуктаў пітанія (у первую очэрэдзь, мяса). Дастатачнае калічэства Шкваркі дзелает памяркоўнава ўдаўлетваронным і свабодным, т.к. есць вазможнасць сушчэстваваць, а на астальное памяркоўна. У савакупнасці с Інамаркай і Чаркай, дзелает памяркоўнава састаяцельным і дажэ жлабом па мненію другіх памяркоўных. Сімвалічна, што дажэ ў алфавіце находзіцца радам с Чаркай.


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram