Обсуждение Pampedia:Памяркоўная Энцыклапедзія

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск

Дарагіе памяркоўные таварышчы!

Я ўнімацельна прачытаў маніфест Пампедзіі і са ўсем очэнь саглесен. Едзінсцвеннае, што пры ўсём уважэніі к устаяўшэмуся ў Парціі канону трасянкі хачу высказаць сваё фі атнасіцельна некатарых маментаў у арфаграфіі, каторыя я перэдзелаў на свой лад (пасмотрыце ў праўках, як што — ўсё ізменіце назад). Я прэдўкушаю будушчые халівары нашчот арфаграфіі ў обшчэм і маго ўмешацельства ў традзіцыю ў часнасці і паэтаму прэдлагаю абсудзіць некатарые дзеталі, гдзе маё мненіе не сходзіцца з устаяўшымся. Такім образам, пуцём абшчэсцвеннава абсуждзенія жэстачайшэ прэдлагаецца начаць фарміраваць стандарт Жывой Обшчэнацыанальнай Памяркоўнай Трасянкі. Ура!

Бліжэ к дзелу

Я прэдлагаю ўнесці некатарыя карэкцівы ў арфаграфію, каторые бы наіболее точна атражалі ўсе яўленія, свойсцвенные трасянке (па маему мненію, есцесцвенна)

1. У первам слоге перэд ударэніем ўсегда астаёцца е. Іканне ціпа сібя, ішчо, сцісняцца — эта чэрта толька юга-западнава дзіалекта, а нашая трасянка обшчэнацыанальная. Так што лучшэ з е. Ў крайнем случае я.

2. У нескладовае. Правіла очэнь прастое: пішы, как лучшэ слышыцца і не абрашчай ўніманія на правіла белмовы, ціпа после знакаў прэпінанія і сагласных у нескладовае не ставіцца. Ставіцца. Хай ідут пад халеру. Ўместа рускага прэдлога в і ў начале слова тожэ лучшэ ставіць ў. Бальшую букву Ў, кстаці, ніхто не атменяў.

3. Падробней пра прэдлогі. Лучшэ ўсево рускіе прэдлогі ціпа с, от, в і прочые перэдзелываць на наш лад і пісаць мылые серцу з, ад, ў.

4. Аканчанія прылагацельных. Ў мужском розде давайце пісаць-і/-ы, а то славечкі ціпа глаўныЙ, сопственныЙ не очэнь па-нашэму штолі. БальшЫ, памяркоўнЫ, парційнЫ, напрымер звучат очэнь харашо.

5. І ў глагольных формах лучшэ адкідваць этае сранае ў славах ціпа хватаеТ, імееТ, а то вабшчэ.

6. Глухіе звукі ў славахсоПственны, ўдруХ, ваПшчэ я ісправіў, но ужэ самневаюсь, так што рэшайце самі. ЎдруХ я не праў.

7. То жэ самае касаецца сачэтанія ств, якое я заботліва на працяжэніі ўсево цекста вапраўляў на беларускае сцв: сопственны/собсцвенны. Думайце самі, рэшайце самі.

8. І пасматрыце слава ціпа ўпечатлеНіе. Можэт там лучшэ пісаць нн, а? Я не іспраўляў, мала лі.

9.Ешчо прэдлагаецца упрасціць пад халеру эці сраные дзефісы і пісаць проста штота, гдзета, па нашэму.

Эта былі ўсё напісанія па прынцыпу праізнашэнія. І тут мой самы глаўны фундаментальны тэзіс: Беларуская трасянка — эта не запісываніе рускава цекста беларускімі буквамі, эта толька ево адаптацыя пад беларускае праізнашэніе , то есць самае глаўнае — красіва гаварыць па-беларускі с помашч'ю рускіх слоў. Ізвіняюсь, еслі вы эта і так ўсю жызнь зналі і для вас эта і так само сабой разумеецца і такі баян, што мама дарагая. Но эта жэ очэнь важна.

Нрашу прашчэнія за маё сранае занудства, но матчасць тожэ нада знаць.

Ўсё, дзеткі. Начынайце халівары.

Ваш дарагі Зянон


5 капеек ат Адміністрацыі

1) "Іканне ціпа сібя, ішчо, сцісняцца — эта чэрта толька юга-западнава дзіалекта" -- хер там плаваў, мы гаранціруем, што на Севера-Западзе "іканне" (Падвінье) впалне дамінірует над "яканнем" і "еканнем". 2) Ну ладна. 3) Еслі іспользаваць фанецічэскій прынцып, не можэт быць прэдлогаў са звонкімі звукамі. "ад" праізносіцца как "ат", "з" -- как "с". Хаця стоіт учытываць, с какой буквы начынаецца слова после прэдлога. 4,5) Язык стрэміцца к упрашчэнію, па ідзее, дзействіцельна паследніе буквы нада ўбіраць. Но на пракціке іх впалне праізносят... 6,7) ХЗ. 8) Вы ішчо прэдлажыце пісаць "упечатлеНЬНЕ". Мы шчытаем, што более трасяністый варыант "іе". 9) Да, сагласны.

Вапшчэ, у трасянкі нет кадзіфікацыі. Еслі мы тут прыдумаем свае правіла трасянкі -- эта будзет слішкам жэстачайшэ. Хто-та должэн будзет правераць усе стацьі на саатвецтвіе эцім правілам. А аўтары, кстаці, с нашым варыантам могут быць несагласны. (Трасянка вездзе разная, тут нельзя найці ісціну.) Паэтаму наш варыант такой: Вашы праўкі мы аставілі, но ціпер усе глаўные страніцы пад замком. Новые стацьі на трасянке можэце пісаць, как хаціце. Некатарые "правіла" трасянкі на сайце апсудзіць усё-такі стоіт, но с более шырокім кругам учаснікаў. --Admin (обсуждение) 14:14, 23 апреля 2016 (FET)


Што дзелаць?

Дарагая адміністрацыя!

Буквальна недаўна была напісана стацья пра нашу гарачо любімую трасянку, і я не смог не замеціць сушчэсцвеннае расхаждзеніе сціля напісанія аўтара з канонам трасянкі, прынятым у Парціі. А тачнее, меня (можэт і не толька) жэстачайшым образам смушчают слава ціпа гэта, чым, але, ў цэлым, грамматыка с адной стараны і русскіх, любой, речь з другой стараны. І у меня крыху бамбіт, кагда я нахажу ў трасяначным цексце подобныя ўражэскіе элементы, груба ўзятые з канкурыруюшчых з намі ліцературных языкоў.

І тут я прэдлагаю раз і наўсегда выбраць глаўны прынцып афармленія стацей, штобы ізбежаць падгаранія пердакоў, кіданія гаўном, недавольнава фі і тд:

Прынцып номер раз. "А можа так і трэба?

Ўся арфаграфія (за ісключэніем жэстачайшых грамацічэскіх і смыславых ашыбак, есцесцвенна) берэжна сахраняецца на прынцыпах дземакраціі і памяркоўнасці. Прынцып "Ніякіх правіл і норм, гавары і пішы как хочашь!" дзействуе паўсемесна.

Мінус: еслі многа людзей будзет пісаць і дапаўняць адну і ту жэ стацью, там будзет і разная арфаграфія, ціпа (этат, эты, гэты; вывучэніе, ізучэнне, ізучэніе, выучэнне) і др., а такжэ перэкосы ў мову ілі рускі язык (трасуць, чым, фанетыка / русскій, любой, речь, што тожэ нежэлацельна. Палучыцца абышо, аднім словам


Прынцып номер два. "Акадземічэская трасянка"

Афармленіе стацей праходзіт ў саатвецтвіі з фарміруюшчэйся ў памяркоўным обшчэстве традзіцыей, рэдактары (толсты намёк) следзят за прагінамі ўправа і ўлева і перэводзят непамяркоўные слава на нармальны чэлавечэскі язык, берэжна сахраняя ўсе славеса і геніальные мыслі аўтараў стацей.

Мінус: слішкам жэстачайшэ і ні халеры не дземакрацічна. Тожэ не ок

Вот. Проша разабрацца, а то вапшчэ.

З памяркоўным прыветам,Зянон

7:30 PM


Атвет Адміністрацыі

На данный мамент глаўная праблема -- атсуцтвіе кантэнта. Штобы быў кантэнт -- нужны людзі. Канешна, сайт на трох языках, і далеко не факт, што большая часць кантэнта будзет пісацца на трасянке. Но еслі сразу запіліць правіла, мол, када пішыце на трасянке, імейце ў віду, што... і овер 100500 правілаў -- эта атпугнёт. Паэтаму ізначальна прапісываць правіла лучшэ не нада. В то жэ врэмя, па правілам сайта (і другіх вікі-праектаў), правіць стацьі можэт любой учаснік, т.е. па мерэ паступленія новых стацей на трасянке можна (еслі не лень) іх рэдакціраваць, штобы ўніфіцыраваць нашу трасянку.

Самае глаўнае: еслі сайт палучыт развіціе і кантэнта на трасянке будзет дастатачна, правіла вырабатаюцца. Напрымер, анон прачытает нескалька стацей і напішэт сваю, арыенціруясь на прачытанае. Еслі дзела пайдзёт -- будзет уніфікацыя і па сцілю, і па трасянке. Но для начала нада сдзелаць так, што дзела сопственна пашло. --Admin (обсуждение) 19:43, 23 апреля 2016 (FET)