Комплекс калхозніка

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский
«

— Чэм атлічаецца дзевушка ат дзярэўні?
Дзевушку можна выгнаць із дзярэўні, а дзярэўню із дзевушкі — нікада

»
НародзецКомплекс калхозніка - нацыанальная балезнь асобенасць карэных жыцелей Квітнеючай, каторую можна ставіць у адзін рад с памяркоўнасцью. Заключаецца ў настойчэвам стрэмленіі калхозніка даказаць, што он не калхознік, ліба наабарот — ў навязчэвай дземанстрацыі калхознікам таво, што быць калхознікам очэнь прэкрасна.

Ціпічны насіцель

Пракціка наблюдзеній

Комплекс калхозніка первава падціпа

У первам случае праяўляецца і наблюдаецца прыімушчэственна у студзентаты. Самы распрастранённы прымер: Студзент прыезжае у горад із дзярэўні ілі із нікаму неізвеснава Мухасранска, так ілі іначэ сталківаецца з "гарадскімі" максімум ва втаром пакаленіі і начынае мімікрыраваць, т.е. прыспасаблівацца к "гарадской" тусоўке [1] [2]. Студзент меняет адзежду, імідж, сціль, цемы разгавораў, а самае глаўнае — радны горад на странічке ВК, вопшчэм ўсё, штобы толька ў талпе ево не атлічалі ад "гарадскіх". В асоба цяжолых случаях начынае жыць акціўнай "гарадской" жызнью — ходзіт на разлічные мерапрыяція і тусоўкі, на каторые дажэ месные ходзят раз у 100500 лет, пытаецца быць ў курсе паследніх местачковых навасцей і тэндэнцый. Но эта не проста патаму, што он такой акціўный па жызні, а патаму, што хочэт стаць "сваім", т.е. апяць такі перастаць быць калхознікам. Асоба дастаўляет, када студзентата после первава курса прыязжает на лета дамой і начынает назойліва сраўніваць: "а вот в горадзе есць куда схадзіць, а тут скушна; а вот в горадзе ўсігда можна купіць нужную вешч, а ў месных магазах нікакова выбара; а вот в горадзе можна проста спакойна пагуляць, а тут абязацельна ўстрэціш знакомых" і т.д., пры этам кагбэ намекая на сваю прычаснасць к гораду.

Комплекс калхозніка ўтарова падціпа

Ксюша Дзягелька із Акцябрскага — любіт дзярэўню, стабільнасць і працветаніе. https://youtu.be/eG7Mk0axZfs
Панаехаўшы із дзярэўні ілі Мухасранска студзент пры каждам удобнам ілі неудобнам случае не упускае вазможнасць сказаць, што он із дзярэўні ілі Мухасранска. Он ўсячэскі пытаецца падчорківаць, што не сцісняецца і дажэ гардзіцца сваім праісхаждзеніем[3], аднака не нада быць тонкім псіхолагам, штобы паняць: у бальшынстве случаяў мы імеем дзела з комплексам[4][5].

У шырокам смысле

Комплекс калхозніка ў шырокам смысле ўстрэчаецца рэжэ, но ўсё раўно ўстрэчаецца. Он праяўляецца ў стрэмленіі чалавека стаць сваім у новам акружэніі в учшэрб сваей індзівідуальнасці. Такжэ, как і в узкам смысле, есць і абратная страна — акціўная дземанстрацыя какіх-та сваіх асобенасцей ў папытке даказаць (ў первую очэрэдзь самаму сібе), што ані кагбэ нічуць не хужэ мэйнстрыма. Ў первам случае дзела даходзіт да тутэйшасці, када людзі адказываюцца ад сваей нацыі, называя сібя, напрымер, "рускім са знакам качэства", ілі этнічэскім палякам (пры этам не зная ні пшэцкава языка, ні другіх асобенасцей), ілі ішчо кем-нібудзь. Ва ўтаром случае ідзёт акціўны піар і прадвіжэніе ўсякава гаўна, каторае кагбэ імее атнашэніе к "беларушчыне™", но папулярным (а ў некатарых случаях дажэ традзіцыонным) не яўляецца.

Пахожые яўленія

АХТУНГ! После аварыі на ЧАЭС, многіх людзей із дзеравень, каторые аказалісь засраны радзіацыей, перасялілі ў том чысле ў этат ваш Свядомы [6]. Дзеравенскіе жылі кампактна і прадолжылі свой быт: на клумбах пад дзевяціэтажкамі разбілі агароды і пасадзілі пладовые дзярэўя; некатарые дажэ перавязлі пасекі і т.д. і т.п. Эта не яўляецца прымерам сіндрома калхозніка.

Еслі у кавота высокааплачэвая работа ў Свядомам, каторая не імее аналагаў ў радном Мухасранске і пазваляет жыць ўпалне абеспечэна — эта проста прагмацізм. Но кагда ў нашэ врэмя людзі із райцэнтраў пруцца ў Свядомы, штобы палавіну зарплаты атдаваць за с'ёмнае жыльё і пітацца біч-пакетамі, но пры этам быць "сталічным жыцелем" — эта класічэскі прымер сіндрома калхозніка. Просьба не путаць.

Стоіт толька какому-нібудзь быдлу-нішчэброду выбрацца із гразі ў князі, т.е. разбагацець, как он тут жэ начынает падчорківаць свой "статус", кідаць панты, навязчыва свяціць дарагамі цацкамі і сарыць дзеньгамі. Пры этам он дземанстраціўна па-хамскі атносіцца к абслуге і прочым унтэрмэншам. Карочэ, максімальна акціўна пытаецца ўсем сібе паказаць, што он -- не нішчэброд. Есцественна, для патомственных арыстакратаў падобнае в цэлам не харакцерна. Кстаці, жэланіе такіх калхазанаў прадземанстрываць, как у ніх усё дорага-багата, парадзіла такой культурный феномен, как аграгламур.

Нада панімаць, што еслі чэл прытвараецца кем-та другім із прагмацічных пабуждзеній, то эта не комплекс калхозніка. Напрымер, в эціх вашых "Тутэйшых" Янкі Купалы паказываюцца несьвядомыя прыспасабленцы. Та жа херня і с менее папулярным рассказам Кандрата Крапівы "Мой сасед"[7]. паказаць:


Атнашэніе ў обшчэсцве

Вапшчэ, на самам дзеле™ абсалютнаму бальшынству жыцелей Квітнеючай глубако памяркоўна на праісхаждзеніе чалавека і ево прэдыдушчэе места жыцельства. Более таво, непрыкрытае пазёрства і жэланія паказаць сібя не такім, какой чалавек есць, как раз і вызывают атталківаюшчую і негаціўную рэакцыю. В асоба печальных случаях чалавек с сіндромам калхозніка із-за сваево пазёрства можэт разарваць связь са старымі друзьямі, а новых не найці (ілі найці такіх жэ) і аказацца чужым срэдзі как сваіх, так і срэдзі чужых. Такжэ стоіт дабавіць, што ў случае студзентаты стрэмленіе быць как усе аб'ясняецца і вазраснымі асобенасцямі псіхікі.

Прычыны

Кварціра ў спальнам раёне Мінска — галубая мечта любова жыцеля Квітнеючай (кроме цех, хто імеет кварціру ў цэнтрэ сталічкі)

Есцественна, аналагічные працэсы (прыезд правінцыалаў у горад і папытка мімікрыраваць) харакцерны і для другіх стран, но Квітнеючая в этам смысле яўляецца унікальнай:

 • Массавый харакцер, связаный са стрэміцельнай урбанізацыей.
 • Сцерэаціп а языках ("русскій -- язык горада і вапшчэ международный, а беларускій -- язык дзярэўні і калхоза (у прамом смысле)"). Кстаці, вот свежачок -- ваісціну клінічэскій случай.
 • Агромная разніца между ўраўнем жызні ў дзярэўне і ў горадзе (напрымер до сіх пор ва многіх дзераўнях Квітнеючай нет цэнтральнава вадаправода і атапленія, а талчкі стаят на ўліцэ), што прывяло к сцерэаціпу: "горад эта красіва, інцірэсна, чыста і ўдобна, а калхоз — эта гразь, гаўно і скуката".

Усё эта і некатарае другое прывяло к таму, што сіндром калхозніка в Квітнеючай стаў паісціне массавым яўленіем. В настаяшчэе врэмя мудрая паліціка гасударства па-прэжнему спасобствует перасяленію народца в крупные гарада, в первую очэрэдзь -- у Свядомый. Напрымер, срэдняя з/п у сталічке на 3,4 млн вышэ срэдней па стране. Для цех, хто ў танке, стоіт утачніць: многіе жыцелі Квітнеючай дажэ не зарабатывают эці 3,4 млн. Кстаці, сіводня пачці 80 % жыцелей Квітнеючай жывёт у гарадах, более 20% усех жыцелей Квітнеючай абітают в сталічке.

Цеорыя праісхаждзенія

Історыя балезні (в узкам смысле) бярот сваё начала, прэдпалажыцельна, с ХVІІІ в. Дзела ў том, што ў 1696 г. эту вашу мову юрыдзічэскі лішылі афіцыальнава статуса, і ана начала скатывацца ў сранае гаўно. У канцэ канцоў, к канцу сушчэстваванія Ржэчы Паспалітай польскій язык быў сцільным модным і маладзёжным, а мова ўжэ шчыталась языком прастых мужыкоў-халопаў. Канешна, эта не значыт, што месная шляхта і інцілігенцыя мову не любіла і прызірала. Аднака какая-нібудзь шкалата, каторая ва ўсе врэмена атлічалась умом і саабразіцельнасцью, впалне магла шчытаць, што мова - для быдла, а пшэцкій - для паноў.

Прэдак этава вашэва Машэрава тожэ атлічыўся

Патом случыўся распіл Ржэчы Паспалітай, і нашы замлі аказалісь у саставе Расіюшкі, што такжэ не спасобствавала беларусізацыі. Более таво, тры васстанія (Касцюшкі, 1830-31, 1863-64) і прочые прэлесці "рускава міра" спасобствавалі выпілівалінію меснай шляхты і інцілігенцыі. Как ізвесна, в Квітнеючую панаехалі расійскіе папы, учыцеля і чыноўнікі, а такжэ салдатня і прочые. В ітоге за мовай прочна закрэпіўся статус мужыцкай і халопскай; пшэцкая мова сваі пазіцыі сахраніла.

А ішчо позжэ, ужэ ў БССР, началась акціўная ўрбанізацыя (пры прадалжаюшчэйся русіфікацыі), і там сіндром калхозніка аформіўся аканчацельна. После таво, как калхознікам в харошэм смысле слова началі массава выдаваць паспарта, т.е. ва ўтарой палавіне 1970-х гг., це пасвалівалі із сваіх пярдзей в гарада, гдзе началі акціўна мімікрыраваць. Некатарые, напрымер, очэнь глубако перажывалі, што па прывычке ўсігда гаварылі твёрдые "р", "ч" і т.д., што ў асоба запушчэных случаях прывадзіла к вазнікнавенію атрыцацельных эмоцый к сваім ебеням і дажэ радным.


Вывады

Самае глаўнае: сіндром калхозніка в настаяшчэее врэмя не связан с местам жыцельства і работы. Но класічэскіе прымеры праяўленія сіндрома атносяцца іменна к людзям, прыехаўшым із рэальнава калхоза (в прамом смысле слова) у горад. Абратную сітуацыю прэдставіць сібе сложна, так как абычна із гарадоў у дзярэўню прыязжалі ўсякіе нужные спецыалісты. Ані імелі аўтарыцет срэдзі месных, над німі ніхто не сцебаўся, і паэтаму такіе людзі і не думалі касіць пад дзеравенскіх. Хаця на саўрэменнам этапе абратная старана ўсё жэ есць: некатарые дафіга "гарадскіе" (апяць жэ, максімум ва втаром ілі трэцьем пакаленіі), панаехаўшы ў Мухасранскі ілі дзярэўні на отдых/у госці/на ПЖМ пры каждам случае дземанстрыруют, што ані "гарадскіе" і бугурцят, как жэ в даннай меснасці херова ("некуда схадзіць", "нечэва пасматрэць", "па начам цёмна і страшна", "гразь, гаўно і разруха" і т.д.). Еслі такой чэл прыехаў дабравольна -- ему ўпалне можна прэд'явіць, а еслі ево саслалі, напрымер па распрэдзеленію, сітуацыя ўслажняецца.


Ачэвідна, што в дзействіцельнасці комплекс калхозніка яўляецца комплексам непалнацэннасці і дзефіцытам самадастатачнасці.

Каво бы вы не пыталісь із сібя корчыць — усем насраць. Такжэ как насраць і на то, кем вы яўляецесь на самам дзеле™.

Па адзёжке ўстрэчают, па уму праважают.

Прымераў дзіскрымінацыі ўражэнцаў сельскай меснасці не ізвесна. Зато ізвесна многа абратных прымераў, када людзі із глухіх калхозаў станавілісь высокімі чыноўнікамі. Да хулі там гаварыць, пагугліце хаця бы біаграфію Самізнаецекаво.

Быць дзеравенскім у этай стране выгадна. Хз, как січас, но раньшэ для выпускнікоў сельскіх школ дажэ быў более нізкій бал для паступленія в ВУЗы.

Атражэніе ў культурэ

 • Яўленіе апісываецца ў класічэскай камедзіі лягушатніка Мальера "Мешчанін ва дваранстве" (Le Bourgeois gentilhomme), созданай ішчо аж у 1670 гаду [8].
 • Напрамую к Квітнеючай эта не атносіцца, но овер 100 % нашых смотрат расіянскіе фільмы. Паэтаму стоіт упамянуць, што сіндром калхозніка ўстрэчаецца как мінімум у серыале "Інтэрны", гдзе таварышч Алексей Мальцэў на славах яўляецца ярым патрыотам сваево Мухасранска — Таржка. Он гаварыт аб этам горадзе очэнь часта і на славах гразіцца вярнуцца туда, штобы падняць месную бальнічку на новы уравень[9].
 • Такжэ што-та пахожэе на сіндром калхозніка есць у глаўнава героя фільма "Папа": лучшы музыкант кансерваторыі усем гоніт, што ево ацец тожэ музыкант і дафіга інцілігент. но на самам дзеле тот проста бедны еўрэй (аксюмарон жэ!). І када ацец прыязжает пасматрэць на сына, тот очэнь зліцца і стыдзіцца ево[10].
 • У даннам канцексце такжэ жэстачайшэ рэкамендуем прачытаць праізведзеніе "На каляды к сыну" этава вашэва Змітрака Бядулі (ано саўсем маленькае). Там паказан клінічэскій случай сіндрома калхозніка -- бальной дажэ атрокся ат радной мацеры, штобы толька акружэніе не прасякло ево калхознае халопскае праісхаждзеніе.

Небальшая рэмарачка

Стоіт утачніць, што слова "калхознік" іспользуецца не ў перваначальнам значэніі. Жыцель аграгарадка, работаюшчы ў СПК, не абязацельна страдает сіндромам калхозніка. Ў то жэ ўрэмя такі сіндром ўпалне можэт наблюдацца ў гарадскова інцілігента. Карочэ, падобна таму, как нішчэбродам яўляецца не тот, у каво мала, а тот, каму не хватает.

Ссылкі і істочнікі, алё!

 1. http://uchulive.org/деньги/как-из-провинциалки-стать-столичной/
 2. http://kyky.org/opinion/chto-nuzhno-sdielat-chtoby-stat-minchaninom
 3. http://kn.md/?p=12900
 4. http://pora-valit.livejournal.com/918560.html
 5. http://s-nami.com.ua/psychology/1385/
 6. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Зона_отчуждения_Чернобыльской_АЭС
 7. http://bellit.by/беларуская-літаратура/кандрат-крапіва/кандрат-крапіва-мой-сусед.html
 8. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
 9. https://m.vk.com/topic-17098623_31654135
 10. http://www.kinopoisk.ru/film/80740/


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram