Канфедзерацыя

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: ат Парціі – народу!
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ без асобай рэдакцыі, іё нужна адапціраваць к фармату Пампедзіі.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


Раньшэ, ва врэмена лакальных срачэй между магнатамі (і мажорнай шляхтай), каторые былі не рэдкасцью благадара разгулу дзермакраціі і дэцэнтралізацыі власці, ва врэмя ўнешней апаснасці междуўсобчыкі в аснаўном астанаўлівалісь, а врагі мірылісь і аб'едзінялісь проціў інтэрвенцыі. С 18 в., кагда Рэч Паспалітая пры помашчы... кавобывыдумалі? Расіюшкі (ладна-ладна, і другіх стран тожэ) начала аканчацельна скатывацца ў сранае гаўно, падобные аб'едзіненія сталі імець неадназначный харакцер і часта прывадзілі к абратнаму эфекту.

Толька вот не нада січас апяць абвіняць ППЦ у "русафобіі" за ўпамінаніе Расіюшкі, т.к. факт есць фактам: паследній "кароль" РП быў пасажэн на трон благадара Кацьке Втарой. Эта была здзелана, есцественна, не проста так: он, в благадарнасць за "власць" лабіраваў інцірэсы Расіюшкі, а сама Расіюшка ўсячэскі паддзержывала і зашчышчала "легіцімнава ̵п̵р̵э̵з̵і̵д̵з̵е̵н̵т̵а̵ караля": чэм не історыя с Януковічам? Кароль, есцественна, на родзіне нікакім аўтарыцетам не пользаваўся і без унешней паддзержкі ў нево вратлі бы хваціла сілушкі ўсідзець на прэстоле. Стоіт напомніць пра толстый троллінг Пана Каханку, каторый прамым цекстам гаварыў Аўгусту, мол я такой пан, што цібе такім ішчо стаць нада (ціпа, ты - хер с гары, а не тру-кароль).

Карочэ, после таво, как лабіраваніе Аўгустам расійскіх інцірэсаў начала неілюзорна набіраць абароты, часць магнатаў і шляхты, каторых Кацька не смагла падкупіць (не абязацельна ў буквальнам смысле жэ!) замуцілі так называемую Барскую Канфедзерацыю (Барскую - не ат слова "барын", а ат названія Мухасранска). Аснаўной задачэй БК была скінуць прарасійскава караля і ізбавіцца ат вліянія Расіюшкі вапшчэ. Есцественна, на помашч Аўгусту прышлі "сціхійна вазнікшые атрады самаабароны" - расійскіе вайска. БК імела бальшую паддзержку ў неправаслаўнава населенія і мажораў, но расіянскіе вайска былі сільнее.

Вапшчэ гавара, не сматра на правільные ідзеі, БК аказалась чэм-та вродзе ГКЧП - хацелі вярнуць усё, как была, а в рэзультаце жэ наабарот толька падталкнулі страну к развалу. Справедлівасці радзі стоіт сказаць і пра маргінальные планы змагароў увялічыць вліяніе шляхты, каторае, как паказывает пракціка, імела толька негаціўный эфект. Цем не менее, несматра на ваеннае паражэніе ат рускіх войск, БК набірала паддзержку. Ана памяняла места дзіслакацыі і абрацілась за помашч'ю к другім странам. Памоч усралісь Турцыя, Францыя і Аўстрыя. Што харакцерна, толька туркі папыталісь сдзелаць што-та рэальнае, а іменна - абявілі Расіюшке вайну. Канешна жэ, эта была сдзелана не толька для помашчы РП, но - у первую очэрэдзь - із лічных інцірэсаў і жэланія палучыць прафіт. Цем не менее, Турцыя вайну праіграла. Францыя па традзіцыі ніхера путнава не здзелала - атправіла на помашч какова-та каліча пад відам эксперта, каторый па факту сдзелаў толька хужэ. Аўстрыя паддзержала маральна і любезна разрэшыла канфедзератам сабрацца на сваей церыторыі. В рэзультаце случыўся первый раздзел РП. Такіе дзела.


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram