Дзень Вялікай Акцябрскай рэвалюцыі

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак
Суць

Дзень Вялікай Акцябрскай рэвалюцыі - адзін із важнейшых празьнікаў у жызьні Квітнеючай. Ежэгодна атмичаецца саўкамі на гасударственнам ураўне. Для срэднестацісцічэскава жыцеля квітнеючай жэ проста халяўны выхадной.


Історыя

Карыкатура злобных контрэвалюцыанераў

Посьле феўральскай рэвалюцыі Расійская Імперыя пераімінована ў Рэспубліку, цар свержэн усячэскімі левакамі-лібераламі (што можа стаць аткравеніем для саўкоў, каторыя убяждзяны што эта сдзелаў Ленін. Лічна.) і ўродзібы планіравалася перавадзіць адсталую аграрную страну на дземакрацічэскія рэльсы. Запланіравана была многа, но не дзелалась ніфіга. У эціх условіях бальшавіцкая парція акціўна набірала чысло сваіх пачытацелей. Сьледствіем этава стала то што ва главе Петраградскага савета стаў віднейшы на тот мамент бальшавік - таварышч Троцкі-Бранштэйн. Каторы без асобых усілій сабраў возьле сябе каманду галаварэзаў і начаў гатовіцца к вааружоннаму вастанію. Што с усьпехам і правярнуў у ноч с 24-ва на 25-ае акцябра (па юліянскаму календару).

У Квітнеючай у то урэмя уласьці как такавой і воўсе не была, аднака меснымі ваякамі-бальшавікамі эці сабыція былі ўстрэчаны с васторгам.

Посьле аканчанія гражданскіх і прочых войн у Саюзе данны празьнік атмячаўся пышна і с размахам. У том чысьле і ў гарадах Квітнеючай. С парадамі і прыняціем чарак і шкварак.

После таво, как к уласьці ў Квітнеючай прышлі змагары, ані атмянілі этат чудзесны празьнік, здзелаўшы выхадным нейкія непанятныя "Дзяды". Но любімы праваслаўны атэіст ісправіў эту істарычэскую несправядлівасьць.

Ціпер в Квітнеючай па саўковай традзіцыі к 7 наябра вводзят в строй усячэскіе архіцектурные аб'екты. Нярэдка ані аказываюцца "сырымі" і после таржэственнава аткрыція дадзелываююца і перадзелываюцца. Учытывая, што эта можэт быць станцыя мятро ілі другое места массавава скапленія народца, становіцца неілюзорна страшна ат мыслі, што ўся эта наспех сдзеланая херня када-нібудзь можэт прэўраціцца в брацкую магілу. Впрочэм, усем как усігда.

Парадаксальнасць 7 набра

Самізнаецехто -- а рэвалюцыі как такавой

Дастаўляет, што ідзеалогія Рэжыма кацегарычэскі выступает проціў любых рэвалюцый (іба баіцца КАКВУКРАІНЕ, тачнее -- таво, што наіболее ізвесных прэдставіцелей Рэжыма пагонят ссанымі трапкамі в цюрачку ілі какой-нібудзь Растоў), но пры этам яра дрочыт на 7 наябра. Праціварэчые ачэвідна, но ўсем памяркоўна.

«

Октябрьская революция — это праздник мира и прав человека

»
— Самізнаецехто -- канкрэтна аб Акцябарскай рэвалюцыі.


Пры этам ачэвідна, што ў Квітнеючай 7 наябра атмічают хер паймі как: на плошчадзі сабіраюцца быўшые партработнікі і прочые саўкадрочэры; туда жэ дабравольна-прынудзіцельна сганяецца цьвет нацыі, каторый дажэ не ўсігда панімает, па какому поваду мерапрыяціе. Змагары жэ этат велікій празнік абычна ігнорат. Адзін раз, праўда, закідалі памятнік Леніна яйцамі ілі ціпа таво, чэм выставілі сібя недалёкімі мудакамі, какімі ані і яўляюцца. Карочэ, нікакова духа рэвалюцыі і блізка нет.

Паэтаму ішчо мінімум с 2012 года Парція, іспользуя ленінскій прынцып "мы пайдзём другім пуцём", агіціравала змагароў і прочых сьвядомых атмічаць дзень Акцябарскай рэвалюцыі на Плошчэ -- с рэвалюцыоннымі лозунгамі і песнямі, каторые впалне впісываюцца в фармат мерапрыяція, но ў то жэ врэмя колят глаза Рэжыму і рвут шаблоны застабілам.

«

...эта атлічный шанс сабраць множэства людзей в цэнтрах гарадоў і заявіць власцям а недавольстве. Удзівіцельна, но власці эта как раз-такі панімают, іба таварышчы "ў цывільнам" дэтэктэд. Но эці агенты нічэво не смаглі бы сдзелаць, еслі бы ў змагароў хваціла бы ўма правернуць усё в рамках сабыція. Вышлі бы сіводня змагары с лозунгамі 95-цілетней даўнасці -- і ў власцей был бы батхерт. В то жэ врэмя задзержанія правадзіць не крута, іба сама власць піарыт этат дзень большэ ўсех. І тожэ самае на 1 мая і т.д. і т.п. Но для нашых змагароў эта слішкам нізка - сраць в каментах із крайняй хаткі ілі абліваць памятнікі ўсячэскай ерундой гаразда вышэ. Вот так і жывём.

»
— 07.11.12[[1]]


РЭВАЛЮЦЫОННЫЕ ПЕСНІ

"Варшавянка" (атрывак) паказаць:

"Гімн Комінтэрна"(атрывак) паказаць:

Куплет "Інтэрнацыанала" паказаць:


Позжэ, у 2015 г. Парція прэдлажыла такіе лозунгі:

  • Трэбуй, штобы зямля і заводы перашлі ў сопственнасць народа!
  • Трэбуй, штобы рабочые кантраліравалі праізводства!
  • Крыцікуй эксплуататарства рабочэва класа і крэсцьян!
  • Жэстачайшэ асуждай страіцельства дварцоў на народные дзеньгі!
  • Выступай за сацыальные права і свабоды! [[2]]

Рашчот быў на то, што власць ліба схавает, ліба паставіт сібя в ідзіоцкае палажэніе, разганяя людзей с атрыбуцікай Акцябарскай рэвалюцыі на празніке Акцябарскай рэвалюцыі. Аднака, как абычна на прызывы Парціі ўсем была памяркоўна, паэтаму ніхера інцірэснава так і не палучылась.

Цем не менее 7 наябра 2018 г. в этам вашэм Гродна два чалавека вышлі (ШСХ, на плошчаць Леніна, а патом на Савецкую) с плакатам, на каторам была напісана "Долой самодержавіе!". Есцественна, данный перфоманс недолга аставаўся без вніманія ўсем рабятам прымераў. В ітоге папыткі аб'ясніць, што лозунг саатвецтвует празніку, ні к чэму не прывялі і атмічаюшчых груба павязалі. Бонусам далі штраф в размерэ 30 базавых велічын [3].

Усем рэбятам прымеры пакуют таварышчэй,

вышэдшых у дзень Акцябарскай рэвалюцыі

с лозунгам Акцябарскай рэвалюцыі

Адзін із немногіх кананічных лозунгаў, каторый не мазоліт Рэжыму глаз. Сталіца капіталісцічэскай прэзідзенцкай рэспублікі, ХХІ век.

Значыт лі эта, што ідзея Парціі неасушчэствіма? Вазможна, дзела ў масавасці, а такжэ ў том, хто нясёт "самніцельный" плакат: еслі эта дзелает ізвесный органам змагар, эта адно, а еслі "абычный гражданін", то другое.


Атдзельна стоіт атмеціць, што в Квітнеючай Акцябарская рэвалюцыя рассматрываецца сквозь прызму сталінскай ідзеалогіі, іба "старые бальшэвікі", каторые прынімалі акціўнейшае ўчасціе в сабыціі, но зацем былі аб'яўлены Сталіным "врагамі", полнасцью ігнарыруюцца. Паэтаму месные камунякі выходзят 7 наябра с партрэтамі Леніна і Сталіна ёбаный стыд. Папробуйце вынесці на эта мерапрыяціе партрэт Троцкава ілі лозунг "Спасіба таварышчу Троцкаму!", інцірэсна, чэм закончыцца. Карочэ, несложна замеціць, што на самам дзеле 7 наябра ў нас успамінают не сколька Акцябарскій пераварот і связаные с нім раманцічэскіе надзежды, сколька сталінскій савок і савок ваапшчэ. Пры этам не нада быць сільна наблюдацельным, штобы замеціць атлічые ажыданій ат той рэвалюцыі с цем, што палучылась на пракціке.

Народнае прызнаніе

Лучшэ ўсіво а "народнасці" празніка свідзецельствует мненіе самаво народца.

Хто такой Ленін?
Што вы знаеце пра Вялікую акцябарскую рэвалюцыю?

Што інцярэсна, многія дажэ не панімают, а бальшынство дажэ не задаецца вапросам, пачэму рэвалюцыя Акцябрская, а празнуем у наябрэ. Што так жэ гаварыт а многам.


Карцінкі


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram