Высшэе абразаваніе

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусскийUnbalanced scales.svg.png Суб'екціўнае мненіе!
Неабхадзіма атфільтраваць суб'екцівізм і дабавіць аб'екцівізма па ўкусу. Ілі перапісаць усё занава.
Внутренние ссылки.jpg Дабаўце внутрэнніе ссылкі!
В цексте ўпамінаюцца аб'екты атдзельных стацей Пампедзіі, на ніх нада сдзелаць ссылкі
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


Начала історыі

Віленскій універ

Первы ўніверсіцет у нас паявіўся раньшэ, чэм в Расіі [1]. Іменна паэтаму ў многіх ацечэсцвенных патрыацічэскі настроеных граждан і змагароў вызывае сільную попаболь празнавніе нашым студзенчэствам Тацьянінава дня, кагда быў аснован Маскоўскі ўніверсіцет [2]. На церыторыі ВКЛ было многа іезуіцкіх калегіюмаў, школ , у том чысле і высшых. Вот Віленская іезуіцская акадземія, была прэабразована ў 1579 г. із іезуіцкай калегіі, узнікшэй ў Вильні ў 1570 г . Сам Стэфан Баторый дараваў заведзенію права акадземі, а такжэ іспрасіў у рымскага Папы Грыгорія ХIII яе утверждзеніе і сравняў іе ў правах з Кракавскай акадземіей, назначыл первым ее рэктарам самаво Петра Скаргу. У 1586 г. акадземія имела ужэ парадка 84 профессараў (іменна учоных, а не кафедральных дрочэраў, што перадзірают чужые дзісертацыі, ілі такіх “проффесоров”, як Януковіч) и более чэм 700 учашчыхся (іменна учашчыхся, а не прышэдшых за дзіпломам ананістаў са смартфонамі). Пры той акадземіі ат самава іе оснаванія была устроена бурса для бедных васпітанікаў. Ім давалі дарам жыльё, прапітаніе і адзежду. Ані маглі быць балагадарнымі, не то, што січас. Прэемнікі Стефана акціўна садзействавалі працвітанію акадземіі. Ана сарэўнавалась з Кракаўскай акадземіей што прыбавіла Віленксай акадземіі ішчо два аддзеленія ілі факульцета ў 1641 г.: "гражданскава права" (юрыдзічэскій факульцет) і "кананічэскій" (багаслоўскі факульцет).

В обшчэм, не ўсё так была плоха дажэ ва ўрэмена Польскай экспансіі, а позжэ і Расійскай імперыі, кагда Віленскі ўніверсіцет тожэ работаў, пусць і не ў прэжніх аб’ёмах і качэстве, ево хоць і спорцілі, но сахранілі. Нашы людзі маглі ехаць у любой горад імперыі учыцца без праблем. Сам Кастусь Каліноўскі так здзелаў (чытайце Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”)

После рэвалюцыі 1917 году остра ўстаў вапрос падгатоўкі новых кадраў для Страны Саветаў. Дарэчы, у БНР, каторая была абвешчана 25 сакавіка, была адкрыта Віленская гімназія [3]. Рассмотрым ціпер савецкі час. Еслі гаварыць праўду, то ўсю старую інцелігенцыю расстрэлялі із-за неправільнава праісхажденія, не такіх, как у нармальных людзей фамілій і па другім значымым і важным прычынам, в асобеннаці, за то, што сільна умныя. Це, каво не дастрэлілі, ілі ўбежалі самі, ілі былі высланы дзедушкай чЛеніным на “філасофскіх параходах” [4]. Нада была думаць, гдзе ўзяць новую інцелігенцыю. І прыдумалі: а давайце самі іё дзелаць! І панеслось гаўно па трубам благое дзела па гарадам і весям. Сначала былі арганізованы курсы лікбеза, штобы наўчыць будушчых страіцелей светлава будушчэва чытаць [5]. Заадно падумалі а рабфаках, штобы ўчыць і рабочых людзей. І самае глаўнае—парційные учэбные заведзенія. Без аканчанія такова, ты не мог шчытацца на сто працэнтаў умным. А еслі знаў чуць большэ, чэм ніхера, но закончыў партшколу—гадзіўся вездзе і быў на ўсех пахаранах пакойнікам, кампеценцен ва ўсех абласцях чэлавечэскіх, і не толька, знаній. Скажэм прама—учыцца тагда была цяжэло, і це, хто смог выўчыцца, дзейсцвіцельна былі с мазгамі. Но ты должэн был быць ішчо і з правільным могзгам. Вот прымер нармальных спецоў, каторых гнабілі із-за іх несагласія калЕБАЦЦА с лініей парціі [6], а такжэ вот этат: [7].

Кстаці, вапрос аплаты труда спецыалістаў очэнь проста рэшыл дзедушка Сталін. Он саздаў сісцему лагераў ГУЛАГ, а ў ніх “шарашкі”—спецыальныя цюрмы для “галавасцікаў”, там ані выдумывалі ўсякіе харошыя вешчы, а ў замен палучалі очэнь дарагую награду—жызнь, здароўе і свабоду з “чыстым” паспартам на рукі. Харошы быў мэнэджар дзедушка Сталін, эфекціўны! Самізнаецехто ево хваліт. Камуністы панімалі, што ўмные людзі нужны, паэтаму ў абласцях знаній, не касаўшыхся ваенных разработак і сугуба паліцічэскіх вапросаў (інсцітут международных атнашэній, партшколы і ваенныя вузы), у цэлам не працівілісь самастаяцельнасці “батанікаў”, асобенна парційных ведзь парційнасць к батанізму была непрэложна. Прымер—загнаблённы ў засценках селекцыянер Вавілаў (упамянуты вышэ) і подняты на шчыт Лысенка (Гугл у помашч). Перыадзічэскі “галавасцікаў” грозна акрыківалі ўнепланава—прымер Дзела ўрачэй помнят многіе, паэтаму батаніць можна была толька сагласуясь с лініяй парціі. Еслі ўкратцэ сказаць, то савецкая высшая школа ізначальна арыенціравалась ўчыць дзіцёнка не чэму та, а “ выўчыць на каго-та”, кагда ты і пастух, і аўтаслесар, і целемасцер-гінеколаг па саўмісціцельству. В условіях, кагда ўсё па госплану, безрабоціцы не бывае, паэтаму свежэнаструганыя спецы распіхівалісь па прэдпрыяціям неаб’ятнай Родзіны без праблем. А вот ва што эта выльецца позжэ—рассмотрым ніжэй.

Што была патом?

А нічэво страшнава. Распрэдзілілі—і шчытай, жызнь начынае складывацца. Тагда можна был палучыць кварціру, как мінімум, служэбную, а уж комнаты ў абшчажыціі давалі не толька сіротам і інвалідам. Людзі не асоба дзёргалісь (см. стацью “Завод”), іх усё устраівала. Паявіўся спецыфічэскі падвід савецкага абывацеля. Людзі учылісь капіць грошы, пакупаць дарагія вешчы, Крым заміняў Монтэ-Карла, фарцоўшчыкі-- буцікі. Так была да распада СССР.

Патом началась павальная камерцыалізацыя ўсяго, ў том чысле і абразаванія. Многія спецыяльнасці ў вузах былі упразнены за ненадабнасцью, выўчэные там ранее сударажна хрусцелі пальцамі, пыталісь найці сібя ў новых рэаліях. Тагда –та і паявілісь первые акадземікі і дактара наўк с мятлой, за рулём таксі і срэдзі чэлнакоў. Це выпускнікі парційных вузаў, хто не імел связей, аказалісь не ў дзел. Хто са связямі—панятнае дзела, пралез, і. парой, очэнь высако (см. біаграфію Пуціна і рада расійскіх алігархаў), астальные ціха спілісь. Прымерна та жэ історыя са звёздамі спорта СССР. Та палавіна, што не залезла ў бутылку, падалась у бандзіты (хто паздаравее). Эта гаварыт а том, што “лучшая ў мірэ сісцема абразаванія” імела сір’ёзные із’яны. Да і стадзіоны, каторые сабіраў дзядзя Кашпіроўскі—лучшэе свідзецельства таво, какімі “граматнымі атэістамі” былі савецкіе людзі. Савецкая сісцема гуманітарных знаній не давала пракцічэскіх навыкаў для жызні, там была многа нанаснова, што гадзілась толька ў СССР. Ішчо быў такі мамент, кагда савецкіх спецыалістаў васпітывалі ў духе, “што ізаброл ілі сачыніл—прынадлежыт Родзіне”. А Родзіна -- эта чуць более, чэм усігда есць канкрэтные людзі. Паэтаму “галавасікаў” дзелалі невыезнымі, абіжалі па ўсякаму. Как толька СССР не стала—усе, хто што-та мог, аказалісь на Западзе. Такая жэ фігня была і срэдзі “фізікаў”, но каціравалісь у новы час це, хто работаў на абаронку, у том чысле і патаму, што мог што-та знаць. Медзікі тожэ не ўсе гадзілісь, ведзь абарудаваніе віздзе ў мірэ новае, а ані работаюць толька на савецкам. “Гінеколагаў адніх—как сабак нерэзанных”, эта ішчо Высоцкі падмеціў. Но пры этам за граніцэй каціравалісь савецкія нейра і кардзіохірургі. На фоне такой фігні многа гдзе ў рэспубліках асазналі неабхадзімасць рэформы высшэй школы. Была папытка і ў Квітнеючай. Паўтарымся—ціпер очэнь многае рэшалі дзеньгі.


Куда пайці ўчыцца, штобы патом не пайці на...?

Ужэ с начала 1992 года ў вузах сталі паяўляцца платные аддзіленія па ўсем спецыяльнасцям. Савецкая абразаваніе была полнасцью бесплатным, а ціпер прэдлагался выбар. Паскольку чэлавечэская прырода непабедзіма, паявілісь це, хто іграў на самам светлам чустве быўшэва савецкага чэлавека, то есць на жэланіі палучыць дзіплом, штобы стаць “гараматным”, а не как “быдла”. “Корачкі” маглі выдаць чуць лі не сразу—толька гані бабло. Праўда, па такім прафесіям как хірург ілі пілот такое не пракатывала, НО ЭТА І НЕ ВАЖНА, ВЕДЗЬ НАРОДЗЕЦ ШОЛ НЕ ЗА ЗНАНІЯМІ! . Паявілісь ушлые дэканы, каторые бралі чуць не ўсех падрад на платнае. С самімі вузамі та жэ херня. Как прышчы ў пубертатнай дзевачкі павылазілі паўсюду ўсякія “Севера-Южныя ўніверсіцеты бізнэса і права”, “Мухасранскія международные інсцітуты парламентарызма і бізнэса”, “Высшые школы паліталогіі ім. Пупкіна І. І.”, і так далее. Арганізатарамі эціх “вузаў” былі ўпалне нармальные прэдпрынімацелі, дзіпломы ані давалі, усё, как нада. Патом, праўда, выпускнік, сталкнуўшысь с адэкватным работадацелем-часнікам, каторы тожэ шчытал і траціл сваі, а не “калхозные” дзеньгі, не знал, куда дзець тот дзіплом, іба дажэ падцерэцца ім была неўдобна—абложка твёрдая. Но, праблемы індзейцаў шэрыфа не ябуць валнуюць, как гаварыцца. Прадажа дзіпломаў у метро к цеме сабжа ўродзе как не атносіцца, но эта тожэ ігра на сцерэаціпе. Палучыць абразаваніе і дзіплом (спраўку, што ты ўмны) для статуса, а не радзі навыкаў і ўменій—рудзімент савецкай школы, кагда чэлавек з дзіпломам быў первы парэнь на дзірэўне. На Западзе лучшэе удаставерэніе ўма—дзеньгі ў кашэльке, і то, как ты паўліяў на мір вакруг, іспользуя сваі ўменія і знанія.


Асобенасці нацыанальнава абучэнія. Нетрадзіцыонная прафесіанальная арыентацыя

Нацыянальная сісцема высшэй школы ўключае ў сібя і пазорные страніцы. Знаеце лі вы, што ў Квітнеючай есць свой унівесіцет у ізгнаніі? Эта ЕГУ, ілі Еўрапейскі гуманітарны ўніверсіцет. Ішчо есць Колледж (не путаць с “пэтэуліджамі”, каторых Самізнаецехто настрагаў паследнее ўрэмя) імя Янкі Купалы. Пра каждае заведзеніе можна расказаць аддзельна, паэтаму коратка скажу так: оба ані былі ізгнаны, адно ў Літву, другое ў Польшу, за рэзкае несаатвецтвіе ідзеалогіі нашэва гасдарства. Там пыталісь учыць дзіцей па-еўрапейску, то есць чэму-та палезнаму, закладывалі ім асновы еўрапейскіх цэннасцей. Эта многім тут не панравілась, вот і ўсё. Здзесь у вузах мазгі студзентаў трахаюць крайне сільна (Ваенная акадземія, ваенфакі гражданскіх вузаў, акадземія МВД, МЧС, і таму падобныя), а гдзе-та паменьшэ (усе астальные вузы, не звязаныя с сілавымі структурамі). У паследні год на сілавыя спецыяльнасці набор быў сушчэственна аблегчон, што косвенна можэ азначаць паўтарэніе 1930-х гадоў, кагда тупой, но паліцічэскі граматны і іспалніцельны камадзір весіл большэ, чэм любой “сільна ўмны”. Што будзет патом, еслі нападзёт Путлер Гітлер? Усе помнят. Аддзельна стоіт сказаць пра спецыяльнасці ўчыцілей. Туда ніхто не рвёцца, паэтаму і туда набор аблегчон (тутбай у помашч). Здзесь ачэвідна жэланіе гасударства заткнуць дырку. Учыцель січас тожэ не тот, паэтаму к ево качэствам нада падхадзіць крайне астарожна, ведзь он абеспечывает праведзеніе выбараў. Эта кагда к сталу, за каторым шчытаюць галаса, не пускают нікаво пастароннева. Упрашчэніе набора такжэ даёт паняць, што “паліцічэская граматнасць” учыцеля можэт стаць важнее уменія ўчыць. Но ў сельскіх школах рэальна некаму працаваць парой, адзін учыцель відзет і пеніе, і хімію, і фізру, а мы плаўна перашлі к цеме распрыдзіленія. Эта чыста савецкі рудзімент, аднака, еслі ты прастой пацан/дзевачка са срэднімі спасобнасцямі і без связей, то эта можэт памоч на первых парах. Абычна вузы распрыдзіляют у гасударственны сектар, гдзе нанімацель нуждаўся ў спецыялістах. Нанімацель, кстаці, не імеет права цібе атказаць, дажэ еслі некуда браць, нада ўзяць сверх штата. Такжэ маладова нільзя сакраціць, непрадліць кантракт, пака не вышаў срок. Первае места ў этам случае занімае сацыяльны вапрос. То есць для людзей са срэднім умом і хваткай эта помашч, і , можэт быць, гдзе-та і нада аставіць элементы напраўленія на работу, еслі чэлавек сам не можэт её найці. Рэч ідзёт іменна а нашэй рэальнасці, гдзе у гасударственны сектар парой цібя не берут, патаму што проста нету вакансій, і твой талант нафіг каму здаўся, вакансія ат этава не вырасце. А ў часных фірм парой сільна высокіе трэбаванія, еслі дажэ ім саатвецтвуеш, не факт, што плаціць услоўнаму пераводчыку с немецкава, знаюшчэва ішчо і кітайскій с арабскім, будут нармальна, учытывая знанія “за дваіх”. Но то, што пахаць он будзет за дваіх, палучаць за аднаво—сто працэнтаў. Сільных прафсаюзаў, каторые маглі бы зашчыціць такіх людзей у нас пака нет. Но эта іменна пака. У паследнее ўрэмя і распрыдзіленіе можэт не памоч. ( ) Выпускнікі платнава аддзіленія палучаюць свабодны дзіплом, і начынаецца інцірэснае. Па аканчаніі срока распрыдзіленія інцірэснае начынаецца і ў распрыдзілённых. У абоіх ціпаў остра ўстаёт вапрос: а што, собсцвенна, будзет уперадзі? Еслі ты із цех, хто не закрыпіўся на рабоце, ілі не смог найці іё са свабодным дзіпломам, ты будзеш пробаваць адзін із варыянтаў нетрадзіцыоннай прафесіанальнай арыентацыі.

1. Ты выбіраеш варыянт: сідзячая работа ілі фізічэскі труд. У выбранай сферы выбіраеш падсферу: начальнік-падчынённы-срэдняе звено. Патом твой выбар пляшэт ат этава. Дапусцім: сідзячая работа, начальнік. Ідзі ў любой офіс і станавісь “планктонам” (у Інтарнэце дахера інфы пра то, кем ты станеш, на той жа Лурке), патом крапатліва расці да начальніка, пляці інтрыгі, падсіжывай другіх. Несматра на ўсе ўсілія, можэш і не вырасці, кстаці.

2. Ты папробуеш пераўчыцца і палучыць утарое высшэе. Сматры, не ўвлекайся такой жызнью, аўтар сам відзіў перападгатоўленых па двух-трох спецыяльнасцях людзей, каторые ў 37-40 лет не зналі, кем будуць, кагда вырастуць! Абычна атсутствіе спонсара (некатарых гатовы учыць радзіцелі-пенсіанеры, каво-та супругі, хто-та находзіт “папіка”), астанаўлівает благародны парыў пайці ўчыцца, і чэлавек вазврашчаецца к варыянту № 1. Блага, утарое высшэе ў Квітнеючай часта платнае.

3. Ішчо есць вазможнасць засунуць свой высшы дзіплом у задніцу шуфлядку трыльяжа, і пайці ў абычны коледж, (ПТУ). На прасторах нашэй неаб’ятнай Родзіны ўстрэчаюцца людзі, што кончылі і вуз і патом лохвардс па прафесіі “маляр-штукатур”. Тагда есць вазможнасць зарабатываць умесце з гасцямі са Срэдняй Азіі ў старшых маскоўскіх брацьеў.

Есць ешчо ўсякая экзоціка ціпа курсаў ЕШКО, но пракціка паказывае, што еслі сабж не пайме той наўкі ілі не сумее рэшыць вапрос работы, палучыщшы знания, то курсы (парой, кстаці, рэальные, а не какой-та хер без масла) становяцца проста дарэніем дзенег добраму дзяздзе. Паэтаму, прывет із 90-х: дворнікі і аўтазапраўшчыкі з “вышкай” за плячыма зноў у трэндзе! Толька тагда іх паяўленіе вызваў крызіс у гасударстве, а ціпер-- у галавах. Самізнаецехто быў у чом-та праў, еслі ево слава прымініць на гора-спецоў с дзіпломамі. У такова падхода людзей к сваему будушчэму ногі растут са школы. Гавара па-прастому, ў нас дзіцей падганяют пад “абразавацельны стандарт”, а сама школа пры этам сільна смахівае на дзецкую зону, іба там праў тот, хто сільнее і імее большэ связей. Рыбёнку ўпарывают у голаву ўсякую дрань, каторая іму сто лет не нада. Напрымер, на хіміі дзіцям папулярна нада расказаць пра хімію ў быту, пачэму нельзя смешываць водку з лікерам, то есць даваць прыкладные знанія і наўчыць думаць, мечтаць і самаму атвічаць за рэзультат. Уместа этава дзіцё палучае массу ўсякай херні ў галаву, а жыць і іскаць сібя ў “ізменчывам мірэ” не ўчыцца. Патом не знае, куда сібя дзець. Неплахая ідзея профільнага школьнага абразаванія была ўспешна прасрана і свелась к таму, што із спасобных дзіцей слепілі “профільные класы”, сагласна іх склоннасцям. Учыцель мог не дзёргацца, у нево былі талантлівые дзеці, і ціпер харошыя ацэнкі па прадметам паяўлялісь без вапросаў, паказацелі (да-да, іменна АНІ, а не НАШЫ ДЗЕЦІ важны ў нашых школах!!!) раслі, прэміі штомесяц выпісывалісь, пры этам дзіцей не нада застаўляць знаць прадмет. А цех рыбят, хто нуждаўся ў развіціі талантаў і іскал сібя, вазможна ат этава ўчась неважна, спёрлі ў “Г”-класы, названые пачэму-та “цехналагічэскімі”. Этакае раздзеленіе на “спасобных” і “так сібе”. Кстаці, падніміце руку, у каво ў школе быў нармальны псіхолаг, а не інапланецянін з Цэнтаўры, каторава ніхто нікагда не відзіў? Но вернёмся к нашым баранам. Еслі гаварыць пра наіболее папулярные спецыяльнасці, кроме сілавых, то на первам месце будуць юрысты і эканамісты. Элементарна, Ватсан: юрыст --эта патэнцыальны сілавік, усемрыбятампрымер ілі следавацель. То есць чэлавек са связямі і вазможнасцямі. Эканаміст эта пачці гаранціравана офісны сідзелец, ведзь напомню, нашы людзі ўчацца, “штобы не цягаць мешкі” і “быць элітай” (парадокс, іба очэнь часта палучаецца наабарот!). Тут усё проста: віздзе нада работаць. Кагда влажныя мячтанія дзірэвенскава мальчыка-юрыста, стаўшэва следаком разаб’юцца аб дзяжурствы ў аддзеле па выхадных, аналізы мачы і кала для судмедэксеперта і від алкаголікаў і прасцітутак, он упалне можа паполніць рады цех, хто пробуе вышэапісаныя спосабы поіска места. Цёпленькага, а не ў смысле прызванія. Та жэ фігня с эканамістамі: многа цыфр і букаў, атчоты і “адзінэскі”, разаб’юць мечты сельскай адароннай дзевачкі. У паследніе годы юрыстаў і эканамістаў стала столька, што із ніх можна фарміраваць дзівізіі і армейскіе групіроўкі.


Працэс палучэнія абразаванія

Твая заветная корачка, каторая прынесёт многа денег

Тут усё проста. Прышоў у прыёмную камісію, прынёс дакументы, ацестат са школы ілі из лохвардса, серціфікаты ЦТ, а ішчо медзіцынскую спраўку із паліклінікі формы 6-У. В ней гаварыцца, што па рэзультатам абследаванія ты годзен к абучэнію на выбранам факульцеце. Аднаго пацана не пусцілі із-за этай херні ўчыцца на праграміста із-за зрэнія (“работа с маніторамі”, зрэніе 100%) , чэрэз два месяца он пашол в армію. То есць ваеваць годзен, учыцца—нет. Нахера нада та спраўка—неізвесна. Патом нада выбраць факульцет. Скарэй усево, ты не “еўрапеец”, паэтаму выбіраеш тот, гдзе паменьшэ конкурс (ведзь ты ідзёш за дзіпломам, а патом будзеш іскаць места, іба с “вышкай” бірут вездзе”, ты “эліта”. Кагда будзет аблом, начнуцца піздастраданія жалабы на несправедлівасць міраўстройства.), ілі тот, гдзе выпускнікі “харашо ўстраіваюцца і многа палучают”—юрыст, эканаміст, дзіпламат, некатарые ўрачэбные спецыяльнасці. У прафесіі, гдзе работают с людзьмі і цэннасцямі (напрымер, “Таможэннае дзела” ілі “Лечэбнае дзела”, там после 3 курса можна стаць псіхіатрам ілі церапеўтам, каторы дае нужную справачку) ідзёт многа абітурыентаў, намераных браць у будушчэм узяткі за рэшэніе вапросаў сваей кампеценцыі. Кагда выбраў і здаў бумагі—сідзі і не дзёргайся. Чытай спіскі паступіўшых, не прашоў на бюджэт, ідзі на платнае, перанасі дакументы. Патом проста хадзі на лекцыі, уступі ў БРСМ, не залупайся ні с кем и не стань змагаром, воўрэмя ўсё здавай, і будзет цібе дзіплом. А с нім усё вышэперачысленае. Прэпадавацелі разные, адні пахуісты крайне талерантны ка ўсем, другіе оооочэнь прынцыпіальные. Такіе дажэ могут заставіць стаяшчэва ў очэрэдзі за корачкай чэла паўчыцца немнога. У групе тожэ разны састаў, многа фапабельных дзевачак, каторые ўсё ўрэмя красят ногці, есць іскрэнніе “задроты”, хто выбраў спецыяльнасць па душы (такіх немнога, но ані есць, чашчэ ўсево на праізводственных і ўсякіх рэдказемельных мацемацічэска-фізіка-хімічэскіх і ўсякіх творчэскіх, акцёрскіх і художэсцвенных спецыяльнасцях, на паследніх бывае апрыдзілённы працэнт галубых), есць мажоры с седзьмымі айфонамі, што ходзят на лекцыі па велікім празнікам. Вывад: дзіплом эта не ўдаставерэніе ума і не самацэль а палучэніе абразаванія эта не толька цэнны мех хаждзеніе на пары і здача воўрэмя кантрольных і дзенег (еслі ты платнік ілі даў узятку за зачот). Будушчэе рабочэе места эта то, гдзе ты рэалізуеш сібя как лічнасць, за што палучыш вазнаграждзеніе ў відзе зарплаты ілі чэснай прыбылі, а не зона ахоты і доступ к рэсурсам для сваіх нужд. Еслі не апрыдзілішся, чыво хочэш дабіцца і зачэм цібе знанія—ты ачэрэдной пярдун у неба дворнік з В\О. Еслі станеш карупцыянерам, будзеш как он [8], ілі как он [9], как карта ляжэт, в обшчэм.

Выбар за табой, солнышка!!!!!!!

Сноскі

  1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Виленский_университет
  2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_государственный_университет
  3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Виленский_университет
  4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Философский_пароход
  5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ликбез
  6. http://harmfulgrumpy.livejournal.com/311813.html
  7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Николая_Вавилова
  8. http://gp.by/category/news/crime/news32130.html
  9. http://to-name.ru/biography/mihail-hodorkovskij.htm


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram