Выбары

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак


беларускаярусский


Выбары - шоў ілюзіаністаў, с апрэдзялённай перыядзiчнасцью даюшчэе гастролі па ўсей рэспубліке форма учасьція людзей у паліцічэскай жызьні. У Квітнеючай паследнія дваццаць лет прэдстаўлюць сабой фарс-вадэвіль у нескалькіх актах.

Вот так эта праісходзіт

Історыя

Істарычэскі слажылась, што выбары на церыторыі Белаусі нічэво харошава не прынасілі. Хаця начыналася усё давольна харашо. У Полацкам і Тураўскам княжэствах сушчэствавала вечэ - сабраніе ўсех узрослых мужчын, каторыя пасрэдстваі эцім самых выбараў рэшалі ўсе сацыяльна-паліцічэскія вапросы, уплоць да назначэнія і сьняція князя, абяўленія вайны і прочэва.

У Вялікам Княжэстве Літоўскам выбараў, касаюшчыхся разных вяшчэй, была многа. Прэждзе усяво стоіць упамянуць выбары шляхтай і магнатэрыяй Вялікага князя, каторыя, очэнь быстра прэўрацілісь у такую ж фікцыю як і нынчэ, бо у сушчнасці толька давалі сваё адабрэніе на назначэнія караля польскага на Велікакняжэцкі трон. Выбары князя праізвадзілісь на соймах - срэдневяковых аналагах саўрэменных парламентаў. У соймы тожэ правадзілісь выбары на сойміках - месных сабраніях шляхты. Благадара дзеяцельнасьці соймаў, разгула шляхецкай анархіі, сначала Вялікае Княжэства , а патом і уся Рэч Паспалітая, скаціліся ў сранае гаўно.

Так жэ у этат перыяд выбары правадзілісь у магістрат у гарадах палучыўшых Магдэбурскае права.

После таво как Рэч Паспалітая прыняла іслам, а церыторыя Квітнеючай увашла ў састаў Расійскай Імперыі, шляхта хоць і пацярала кучу праў, но магла ішчо выбіраць уезных і губернскіх прэдвадзіцелей дваранства.

У 1905 гаду Расійская Імперыя начала трашчаць па швам, народ бунтаваўся, трэбваў дземакраціі і палучыў яе - у 1906 г. былі праведзены выбары у І Гасударсьцьвеную Думу, у каторай упярвые участвалі усе слаі насяленія Квітнеючай. Как не странна ана былі праведзены очэнь чэсна (у рэзультаце у Думу папала множэства лібералаў і левакоў разнага толка), аднака цар воўрэмя адумаўся і распусьціў яе к херам. Патом правадзілісь выбары у прочыя Думы но і ані асобай ролі не сыгралі - імперыя так жэ прыказала долга жыць. Эцім васпользвалісь нацыянальныя сілы і бальшавікі тожэ пыталісь арганізоўваць выбары для прыданія легецімнасьці сваей уласці, адака і ў том і ў другом случае беларускі народ у ніх пракцічэскі не ўчастваваў. Напрымер, у 1917 гаду правадзілісь выбары в Учрэдзіцельнае сабраніе. На церыторыях, каторые былі ядром фарміраванія беларускай нацыі (віленшчына, гродзеншчына, западная міншчына) выбары не правадзілісь ваапшчэ ў связі з нямецкай акупацыяй. У прыфрантавой обласці абсалютнае бальшынство набралі бальшэвікі проста за шчот галасоў арміі Западнава фронта, каторая чуць менее чэм полнасцю састаяла із панаехаў. А вот у Магілёўскай обласці овэр 80% набралі эсэры са слабай беларускай самасвядомасцю, некатарые із ніх прынялі ўчасціе ў Первам Усебеларускам з'ездзе.

У Сауке, каторы на бумаге яўляўся дземакрацічэскім гасударствам, началі іграцца ў выбары пракцічэскі ў том відзе каторы мы відзім і сяйчас. Есьць адзін назначаны кандзідат, каторава у любом случае выбяруць, как бы не прагаласаваў народ.

Віды выбараў у саўрэменнай Квітнеючай

Прэзідзенцкія Працэс назначэнія прадленія выбара Самізнаецекаво на должнасьць прэзідзента Квітнеючай. Праходзят каждыя пяць лет. Кроме Сонцападобнага ў ніх абычна учатвует пара прэдставіцелей так называемаей апазіцыі, а так жэ старыя друзья дзействуюшчага прызядзента - напрымер Гайдукевіч.

Парламенцкія Працэс выбара (на дзеле жэ назначэнія) ківаюшчых галоў у Нацыянальнае сабраніе. Праходзят раз у чытыры года аднім махам у обе палаты (Савет Рэспублікі і Палата прэдставіцелей). Праізводзяцца па мажарытарнай сісьцеме.

Месные Працэс назначэнія мелкіх рэшал у месныя саветы. За харошае павядзеніе ізбраныя могуць быць патом павышаны да ківаюшчых галоў. Праводзяцца так жэ раз у чытыры года

Рэферэндумы Праводзяцца как толька стукне ў галаву Самізнаецекаму. Пака была ўсяво тры штукі, но эта не прэдзел!

Канкрэтна

Выбары 1994 - атнасіцельна чэсныя. Па слухам, Самізнаецехто пабяждаў у первам турэ, но втарым і трэцім шлі Пазняк і Шушкевіч, і толька после ніх - Кебіч, тагдашній прэм'ер-міністар. Тагда із штаба Кебіча якабы пазванілі ў БНФ і прэдлажылі 2 варыанта: ілі аб'яўляць рэальные ітогі (Самізнаецехто - прэзідзент, у Пазняка пачотнае втарое места), ілі прапіхнуць Кебіча ва ўтарой тур. Па суці, вапрос стаял у том, каво БНФ ненавідзіт большэ У БНФе паслалі іх куда падальшэ і прызвалі к байкоту втарова тура. Канец нямнога прэдсказуем - к уласці прышла "радзікальная апазіцыя". Впрочэм, перэхадзяшчый вымпел наменклатуры ў ліцэ Мясніковіча давольна быстра перамятнуўся із штаба Кебіча ў каманду Самізнаецекаво, цем самым "апазіцыя" гарманічна слілась з уласцю і нікакіх бурленій не вазнікла.

Рэферэндум 1995 года - агалцелая прапаганда проціў мовы, сімволікі і за эканамічэскую інтэграцыю с Расіяй. Задумываўся для полнава разгрома БНФаўскай апазіцыі і палучэнія фінансавай паддзержкі васточнава саседа. Па целеку круглыя суткі круцілі высер Азаронка "Дзеці лжы", што ў канечнам ітоге пазволіла выіграць усе 4 вапроса ўпалне чэсным падшчотам галасоў. Цем не менее, самым непапулярным вапросам аказался вапрос сімволікі, каторый не набраў бальшынства ад усех беларусаў - большая часць ліба прагаласавала проціў, ліба ваапшчэ на рэферэндум не явілась.

Парламенцкія выбары 1995 - атнасіцельна нячэсныя. Самізнаецекаму Парламент к таму ўрэмені ў прынцыпе быў не нужэн, паэтаму накануне он ізрок легендарную фразу: "Я на выбары не пайду, усё раўно абмануць". Цем не менее, Кансцітуцыонный Суд падлажыў Гаранту свінню, і заявіў, што да выбараў новава састава Вярхоўнава Савета палнамочыя сахраняет старый, непамяркоўный. Паэтаму са ўтарова раза наканец удалось ізбраць правамочный Вярхоўны Савет 13 сазыва. Ні адзін БНФавец (дажэ Зянон) у Парламент не папаў, аднака дасцігалась эта за шчтот прыпісак ізбірацелей, што прывадзіла к фармальна правальнай яўке і перавыбарам. Новый састаў быў па суці адзінамышленнікам Самізнаецекаво і чуць менее чэм полнасцью састаяў із камуністаў і калхознкаў аграрыеў, аднака некатарым папулярным лібералам (Лябедзьке, Ганчару, Шушкевічу etc) удалось такі праскачыць. УНЕЗАПНА Кампарція Беларусі прышла к вываду, што паліціка Самізнаецекаво носіт анцінародный харакцер, і ўшла ў апазіцыю. Карочэ, новый сазыў тожэ начал непамяркоўнічаць.

Рэферэндум 1996 - первая кампанія Ярмошынай. Народзец якабы высказаўся за смертную казнь, проціў выбарнасці мэраў, і ўтвярдзіл новую Кансцітуцыю з царскімі палнамочыямі Самізнаецекаво. Забаўна, што аднаўрэменна правадзілісь давыбары ў Парламент, па некатарым акругам ва ўтарой тур выхадзілі змагары, а цэлый БНФавец Генадзь Грушавой дажэ пабядзіў у 1 турэ. Впрочэм, эта нікаво ўжэ не валнавала, т.к. па новай Кансцітуцыі права назначыць первый сазыў "палаткі" прынадлежала Самізнаецекаму.

Парламенцкія выбары 2000 года. Первые выбары "палаткі", паэтаму па неопытнасці срэдзі лаяльных дзепутатаў зацясалісь змагары (Фралоў, Скрабец, Парфяновіч), каторыя накануне рэферэндума а пажызненнам праўленіі Самізнаецекаво дажэ аб'яўлялі галадоўку. Новый састаў інагда пазваляў сабе непамяркоўнічаць, напрымер, упервые ў історыі прагаласаваў за атмену Прэзідзенцкава Дзекрэта. Большэ такой херні не паўтаралась.

Выбары 2001 года. Та самая "элегантная пабеда". Па крайней мерэ ў крупных гарадах галаса па-прэжнему шчыталі чэсна, Самізнаецехто выіграў у 1 туры.

Парламенцкія выбары і рэферэндум 2004 года. Складываецца ўпечатленіе, што Рэжым ізначальна толкам не панімаў, какую цехналогію прымяніць, штобы пабядзіць ешчо элегантнее, чэм у первый раз. Папулярных апазіцыонных кандзідатаў сначала масава не рэгістрыравалі па беспрадзелу, но ў паследній мамент зарэгістрыравалі пачці ўсех. Некатарые змагары ўсір'ёз радавалісь рэферэндуму а пажызненнам праўленіі Самізнаецекаво, шчытая, што агітацыя проціў несменяемасці ўласці гаранцірует ім пабеду. Аднака із целевыступленій кандзідатаў пачыкалі пачці ўсю агітацыю проціў рэферэндума, а ў канцэ канцоў Палатка аказалась полнасцю сцерыльнай, а на рэферэндуме нарысавалі такой працэнт, што ў шоке быў дажэ Самізнаецехто.[1] Первые выбары, на каторых уместа падшчота галасоў наблюдацелям паказывалі фокусы.

Выбары 2006 года, па прызнанію Самізнаецекаво, сфальсіфіцыравалі, іба на самам дзеле ў яво была 93,5%, но для еўрапейцаў прышлось сніжаць да 83%.


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак

Выбары 2010 года Запомнілісь рэкордным чыслом зарэгістрыраваных (10), арэстованных (7), пасажэнных (3) і ізбітых (1) кандзідатаў.

Выбары 2015 года Нічэво інцярэснава не праізашло.

Выбары 2016 года Назначылі "апазіцыонных" дзепутатаў - Канапацкую і Анісім.

Сікрэт фокуса

1. Глаўнае ўсловіе ўспеха фокуса - тшчацельный падбор членаў ізбірацельных камісій. Ані дзеляцца на 2 кацягорыі - фокуснікі (каторые знают сікрэт фокуса і выпалняют аснаўную работу) і стацісты (падсадные ўткі, каторые пасіўна памагают фокусніку, пры этам могут рэальна верыць у магію). На сайтах іспалкомаў публікуют усе спіскі камісій, каждая із каторых якабы сфармірована какімі-та абшчэственнымі арганізацыямі, парціямі, прафсаюзамі і прастымі гражданамі. На самам дзеле ўсе камісіі фарміруюцца іспалкомамі па прынцыпу служэбнай завісімасці ад прэдсядацеля і састаят із членаў аднаво трудавова калякціва какой-нібудзь бюджэтнай арганізацыі. Абычна ў такіх условіях жэланія іспорціць фокус не вазнікает.

2. Ва ўрэмя падшчота галасоў плахой фокуснік папрасіў бы наблюдацелей закрыць глаза. Аднака ў нас дзействуют тоньшэ: дастатачна проста атвясці наблюдацелей хаця бы на 3 метра (а лучшэ на 5-7-10). Фота і відзеос'ёмка, канешна жэ, запрэшчэны, іначэ чуда не будзет.

3. После высыпанія бюлеценей із урн іх распрэдзеляют между ўсемі членамі камісіі. Учытывая, што кандзідатаў абычна 3-4, а членаў камісіі 10-12, каждую графу бюлеценя шчытает мінімум 2 чэлавека. У рэзультаце фокуснік, каторый шчытает праўластнава кандзідата, можэт тупа накідаць сабе ў стопку пабольшэ бюлеценей самых разных кандзідатаў, і этава ніхто не замеціт. Но дажэ еслі член камісіі будзет шчытаць чэсна, он нікагда не ўзнает, скока нашчытал яво таварыш - перагаворы между стацістамі строга запрэшчэны, каждый сваі рэзультаты дакладывает лічна фокусніку - прэдсядацелю камісіі, каторый іх якабы "сумірует". Нетрудна слажыць 5+7 і палучыць 10 ілі 30, еслі каждый знает толька сваю цыфру.

4. Фокуснік запалняет пратакол заранее давядзённымі цыфрамі, даёт на подпісь стацістам і вывешывает на стэндзе. Ура, фокус удался, ачэрэдная элегантная пабеда праўластнава ноўнэйма з яўкай овэр 60%! Пры этам задаваць вапросы ціпа "Пачэму на ўчастак прышло 100 чэлавек, а ў пратаколе напісана 300?" ілі "Пачэму стопка кандзідата Пупы па талшчыне саўпадала са стопкай Лупы, а ў пратаколе аказалась у 2 раза меньшэ?" - беспалезна. Эта ўсё раўно што прыйці на дзецкій утрэннік і сарваць ватную бараду з Дзеда Мароза - цібя проста вышвырнут із памяшчэнія, штобы не порціў дзецям чувства празніка і валшэбства.

На аддзельных участках дзействуют более тапорна: фарміруют камісіі полнасцю із фокуснікаў, папалняют урны ў абед і па начам.

Пруфы

  1. Александр Лукашенко признался, что сам не ожидал такой явки на референдум и такого большого процента голосов в поддержку вопроса, вынесенного на народное обсуждение


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram