«Русский мир»

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Внутренние ссылки.jpg Дабаўце внутрэнніе ссылкі!
В цексте ўпамінаюцца аб'екты атдзельных стацей Пампедзіі, на ніх нада сдзелаць ссылкі
Источник.png Укажыце істочнікі!
Штобы ніхто не думаў, што стацья — фальшыўка, сфабрыкованая ў Польшэ, дабаўце ссылкі на істочнікі інфармацыі


Два рускіх міра

Ваплашчэніе саўрэменнава рускава міра

Тру-рускій мір(ілі жэ расіянскій мір) паявіуся не сразу. Масковія яво начала строіць яшчо ў незапамятныя ўрэмена. Яшчо не была Расіяніі, а расіянскі мір ужэ начынал строіцца. Узкаглазыя манголы, каторыя сваім сапагом прыдзержывалі рускія княжэства васточнее Смаленска, снісхадзіцельна сматрэлі на срачы между меснымі князькамі. Как гаварыцца: чэм бы князья не цешылісь ліж бы дань плацілі. Вобшчэм в ітоге эціх срачэй, альфасцерхамі аказалісь Маскоўскія князья, каторыя началі пад сваі знамена сабіраць акрэсныя княжэства.

А на западзе была Велікае княжэства Літоўскае, каторае какбэ тожа рускае. І ВКЛ начала строіць свой "рускій мір" са шляхтай і паненкамі. І Вялікае княжаства Літоўскае і Вялікае княжаства Маскоўскае прэцендавалі на роль лідзера у сборэ рускіх зямель. Начаўся срач а том чыя Русь кручэ: Маскоўская ілі Літоўская. ВКЛ в 15 веке аб'едзініла пад сваей власцью землі саўрэменнай Квітнеючай, а такжэ Хахляндзіі, за ісключеніем Юга-Вастока і Крыма. Но тагда Крым не был захвачан зеленымі чалавечкамі. Он прынадлежаў хто бы мог падумаць, Крымскаму Ханству. ВКЛ была паісціне стронг і давала прасрацца клятым маскалям. Напрымер у саставе Вялікава Княжаства былі такіе саўрэменные расіянскіе гарада, как: Смаленск-наш, Бранск-тожа-наш, Белгарад (не Белград) і Курск (не падлодка). Ну і немножка Пскоўшчыны.

Масковія к 15 веку у сваём саставе імела следуючшыя княжаства: усцюжскае, галічскае, владзімірскае, белаазёрскае, яраслаўскае, суздальскае, ніжагародскае, мурамскае, твярское. В начале 16 века Масковія рэшыла паказаць Літве хто на Русі хазяін і атваявала некатарые пагранічные землі. А такжэ прысаедзініла к себе самасційнае і незалежнае Разанскае княжэства. Ну і канешна жэ жэстачайшым паказацелем стронгавасці ВКМ стала прысаедзіненіе Наўгародскава княжаства.


Аснова Вялікаросіі

16
Церыторыя Масковушкі у 16 веке
век стал врэменем кагда Масковія паціхоньку стала прэўрашчацца у Расіюшку. Так, іменна тагда гербам ВКМ стаў двуглавы арол, каторы был пазаімстваваны у Візанціі. Дзела ў том, што князь Іван ІІІ жаніўся на Соф'е Палеолаг - прэдстваіцельніцэ імператарскай дзінасціі Візанціі. А двуглавы арол как раз і был гербам этай самай дзінасціі. После этава параднення, Масковія начала называць Маскву трэцім Рымам. Патамушта на мамент свадзьбы, ў Канстанцінопалі (Втаром Рыме) ваўсю весялілісь туркі, а на праваслаўныя храмы масава ставілісь залатыя палумесяцы.

В 16 веке ВКМ такі прысаедзеніла к сабе і Твер і Пскоў. В паследнем как і ў Ноўгарадзе (не путаць с Навагрудкам) была ліквідзіравана дзермакрацічнае і ліберасцічнае веча і ўведзена жэстачайшая маскоўская діктатура. Эці сабыція завершылі працэсс сабіранія пад власцью Масквы земель, народзец каторых упаследствіі будзет радавацца прысаедзіненію Крыма і унічтажэнію апельсінаў.16 і 17 века эта ўрэмена кагда ВКМ і ВКЛ пастаянна между сабой сралісь. Прыгранічные смаленскія і бранскія землі пастаянна перахадзілі із рук у рукі.

Із-за эціх пастаянных срачэй Літва начала буксаваць у развіціі. Ана пацірала пазіцыі ў сабіраніі рускіх зямель. Эцім васпользавалісь хітражопыя пшэкі і заключылі с ВКЛ Люблінскую Ўнію ў 1569 годзе. Паявілась новае тру-гасударства - Рэч Паспалітая. Нужна сказаць, што хітражопыя пшэкі адцяпалі сібе ўсе хахляцкія землі. Альфачамі у Рэчы Паспалітай былі пшэкі і ціпер ані працівастаялі маскалям у дзеле сабіранія рускіх земель. Но пшэкі былі упаротымі па каталічаству, а рускіе землі былі праваслаўнымі. Паэтаму Масковія палучыла знатны козыр. Ціпер можна была начынаць крычаць пра ўшчымленіе праў праваслаўнага насіленія ў ВКЛ. А эта самае населеніе (імеецца ўвіду шляхта) была не проч стаць тру-католікамі. Усе дзела ў шляхецкіх вольнасцях.

Эці самые вольнасці можна назваць цем сімвалам каторый умесце с наўгародскім і пскоўскім вечам працівапастаўляў адзін "рускій мір" другому. В западнам рускам мірэ працвітала ліберасція, а ў васточнам - жэстачайшая дзіктатура.

Маскоўскі "рускі мір" буксуя на западнам напраўленіі, рэшыў пайці расшырацца на васток. Рускімі там і не пахла, зато былі усялякія нішцякі ў відзе меха, леса і прочава нужнава у хазяйстве шырпатрэба. В 16 веке пры царстваваніі Івана Грознава, каторава ужэ інагда называлі Імператарам, быў заваёваны рад васточных зямель. Усе как ў том ізвеснам фільме: "Казань браў, Астрахань браў...". Кроме этава Грозны захапаў церыторыі пры Каспіі (Нагайская Арда). Ну і самае глаўнае: началісь турпаходы у Сібір. То есць палучыўшы ад літвінаў на шапке, і не імея вазможнасці расшырацца на запад, маскалі началі расці за шчот васточных зямель. І эта аказалась правільным рэшэніем.

Шанс на паварот

В
Шанс Масковушкі на гейрапеізацыю
начале 17 века в Масковіі началісь эпічные срачы, каторые патом назвалі Смутай. Усё началось са смерці паследнева прэдставіцеля царскай дзінасціі. На трон сел Барыска Гадуноў - брат жаны умершава цара. Карочэ, срачы за трон прадлілісь аж да 1613 года. Тут мы не будзем расказываць пра асобеннасці эціх срачэй, патамушта эта была пахожа на мексіканскі серыял і амерыканскі баявік у адным флаконе. Раскажам ліш а самам глаўнам.

Не ўсем нравілась што на троне сідзіт херпайміхто. Паэтаму в народзе пашлі слухі: "А сын-та Івана Грознава, гаварат жывой!" І вот в 1603 гаду в Рэчы Паспалітай аб'явіўся "выжыўшы" царэвіч Дмітрый. Хітражопыя пшэкі быстрэнька скумекалі што можна паімець нехілы прафіт і началі сабіраць для Дзімкі войска. Кагда войска была собрана, яво направілі ў Маскву, папутна распрастраняя новасці а том што царэвіч жывы і ён ідзет у Маскву! После всякіх там махачэй, узятак і прочава непатрэбства Лжэдмітрый такі сей на маскоўскі прэстол.

Не нужна думаць што маскалі сразу жэ арганізавалі ўсенароднае сапраціўленіе. Наабарот: многіе баяры былі за новага цара. К таму жэ всякіе там сяляне і прочые смерды жылі у гауне і надзеялісь что с новым царом наступіт стабільнасць і усе будут палучаць папіццот. Вобшчэм, за ісключэніем небальшой часці апазіцыі, усем усё нравілась. А тут ешчо і Барыска Гадуноў склеіў ласты ў 1605 гаду. В этам жэ гаду царэвіч Дмітрый стаў рускім царом. Но прадзержаўся он нідолга. Ужэ в 1606 гаду яво убілі.

За што убілі спросіце вы? Ведзь ешчо нядаўна яму ўсе так радавалісь. А убілі яво за папыткі рэфарміраваць Масковію. Пры Дмітрые началі правадзіць рэформы, штобы прыблізіць Рускае Царства к Еўропе. Дмітрый немножка разруліў эканамічэскіе праблемы. Но вазможна самую бальшую роль в убійстве Дмітрыя сыграла то, што он любіу патроліць месных баяр на прэдмет іх полуазіацкасці і атсталасці.

После первава Лжэдмітрыя была ешчо два, была Семібаяршчына, вайна с пшэкамі, набегі татар і ешчо множэства всякава. Вся эта мексіканская мыльная опера закончылась в 1613 гаду, кагда на царстваваніе выбралі Міхаіла Федаравіча - раданачальніка дзінасціі Раманавых, каторая працарствавала аж 1917 года.

Начальный перыад Смуты был харошым шансам для Масковіі стаць бліжа к Еўропе. Ведзь васточный "рускій мір" у то ўрэмя эта папы, чэлабітныя, епіцімьі, мракабесіе і прочые нішцякі. А Еўропа таго ўрэмені эта Вазраждзеніе, высокае іскуства, архіцектура, зараждзеніе парламентарызма і прочые гейрапейскіе цэннасці, праўда без гейпарадаў. Но случылаь как случылась. Расіюшка пашла сваім пуцем. Пашла семімільнымі шагамі по пуці прэўрашчэнія ў Імперыю.


Ад Русі к Расіюшке

После Смуты Расіюшка начала нешчадна развівацца. Сначала канешна была сложна, но к серэдзіне 17 века наступіла далгажданная стабільнасць і папіццот. Расіюшка, как і была паложана тагдашняму гасударству, вела усячаскіе войны: с туркамі, шведамі, фрыцамі, і канешна жэ с пшэкамі. К канцу 17 века у Рэчы Паспалітай быў атваеван Смаленск-наш. Расіюшка адцяпала себе такжэ і Леваберэжную Хахляндзію. Ну і канешна прадалжауся "дранг нах остен" - турпаходы на васток. На начала 17 века тагдашняя Расіюшка сваімі граніцамі ужэ ўпалне была пахожа на Расіюшку саўрэменную.

У то ўрэмя как васточный "рускій мір" рос і крэп, западны "рускі мір" аканчацельна прэўрашчаўся в унылае гаўно. ВКЛ аканчацельна лягло пад пшэкаў. Прасралі Смаленск-наш, прасралі Кіеў-іх, старазмагарская мова была засунута у сраку. Усе гаварылі на пшэцкам і усе эцікеткі на прадуктах тожа былі на пшэцкам.

Ачэрэдным этапам в історыі васточнава "рускава міра" стала праўленіе Пятра Первава. Эта быў жэстачайшы дзіктатар, каторы аднака пытаўся прывіць Расіюшке немножка гейрапейства. В рэзультаце Севернай Вайны (1700-1721 гг.) Пётар Первы палучыў выхад к Балційскаму мору. В ва ўрэмя баявых дзействій был аснован горад Санкт-Пецербург - "акно ў Гейропу". І самае глаўнае: к 1721 году Расіюшка па праву могла ужэ называцца Імперыей, са ўсем із этава выцекаюшчым, в том чысле і с "імперскімі імбецыламі".

Расіянская Імперыя стрэміцельна начынает набіраць вес на міравой арэне. С расіюшкай ціпер вынуждзены былі карэшыцца сільные еўрапейскія дзяржавы. Кстаці ва урэмя праўленія Пятра Перва, пачці сразу жэ после яго каранацыі Левабярэжная Хахляндзія пацірала сваю аўтаномію. Гетмана там ужэ не выбіралі.

После таво как Расіюшка стала Імперыяй, начаўся новы этап в станаўленіі "рускава міра". Начальная стадзія этава этапа завершаецца ў 1795 гаду, кагда Рэч Паспалітая была распілена, в том чысле і Расіюшкай, каторая забрала "рускіе" землі этава гасударства. Но эта ужэ саўсем другая історыя.


На саўрэменнам этапе

«

Мы - русский мир. Мы были вместе и будем всегда. Мы теснейшим образом связаны с российским народом, мы братья

»
Раз


«

Много в последнее время говорится об идее некоего Русского мира. Но, я так понимаю, это — не про нас

»
Два


«

Я не понимаю, что такое «русский мир», вы — тем более, а наш народ вообще не понимает, какой «русский мир»

»
Тры


Праяўленія "Русского міра" в Квітнеючай

Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак

Карцінкі


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram