Pampedia:Памяркоўная Энцыклапедзія

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск

Еслі пры чценіі данава цекста ў вас вазнікает жэланіе задаць вапрос “На каком языке это написано?” ілі здзелаць замічаніе “Не ведаеце мовы – лепш увогуле не пішыце!”, успакойцесь і выберыце другой язык. Аднака, для таво штобы максімальна пачустваваць каларыт праекта і пранікнуцца ево унікальнай атмасферай, жэстачайшэ рэкамендуем прадолжыць чценіе на трасянке.

беларускаярусский


Ітак, што жэ такое "Пампедзія"?

"Пампедзія есць універсальнае васпітаніе ўсево чэлавечэскава рода. У грэкаў «педзія» азначае абучэніе і васпітаніе, пасрэдствам каторых людзі становяцца культурнымі, а «пам» азначае усеобшчнасць. Ітак, рэч ідзёт а том, штобы абучалісь ўсе, ўсему, ўсестаронне"

(Ян Амос Каменскі, мысліцель-гуманіст, педагог, абшчэсцвенный дзеяцель) [1]

Ну а ішчо "Пампедзія" – абрэвіатура "ПАМяркоўнай энцыклаПЕДЗІІ" – праект Парціі Памяркоўных Цэнтрыстаў (ППЦ), каторый прэдстаўляет із сібя архіў лучшых парційных стацей, а такжэ інтэракціўную энцыклапедзію жызні ў Квітнеючай. Ад Парціі кроме архіва ў этат праект вашла трасянка, сваеабразны сціль, а такжэ памяркоўнасць. Праект не ставіт перэд сабой задачу даць максімальнае калічэства знаній – для этава есць более занудные істочнікі ілі хаця бы Вікіпедзія. Наша задача – ў лёгкай і лаканічнай форме прэпаднесці чытацелям наіболее інцерэсную інфармацыю, імеюшчую непасрэдсцвеннае атнашэніе к жызні ў Квітнеючай. Вазможна, какой-нібудзь праніцацельны вумнік ужэ задаёцца лагічным вапросам:

Нахера ізабрэтаць веласіпед і запалняць інтэрнэты новымі высерамі?

На самам дзеле™ аналагічных праектаў на данны мамент ў інтэрнэце нет. Напрымер, на Вікіпедзіі есць очэнь інфармаціўны, но давольна ўнылы партал “Белоруссия” (тут ужэ само названіе намекает). Такжэ есць ўсячэскіе змагарскіе сайты з кучэй пафаса, ліцьвінства і аднабокай падачэй мацерыала. Хватае і застабільных сайтаў пра Квітнеючую, аўтары каторых, пахожэ, учылі історыю па учэбнікам Карамзіна і савецкіх ідзеолагаў. Карочэ, ўсё херня: ілі слішкам скушна і уныла, ілі аднабока і зааганжыравана, ілі і то і другое сразу. Па саатнашэнію сціль/аб’екціўнасць неплоха смотрыцца група стацей у Квітнеючай на этай вашэй Лурке. Аднака немножэчка ачэвідна, што аснаўную аудзіторыю Луркі састаўляют саўсем не жыцелі Квітнеючай, паэтаму там чуствуецца прэнебрэжыцельна-насмешлівае атнашэніе, харакцернае для імперскіх імбецылаў, шчытаюшчых себя нашымі старшымі брацьямі. Но мы на Лурку не абіжаемся, іба там цексты пра Квітнеючую напісаны не для нас, а для расіян і прочых абітацелей Рунэта. Карочэ, не будзем выкручываць вам яйца: мы рэшылі падсасаць кое-што ад той жэ Луркі і запіліць свой собсцвенны сайт, созданы жыцелямі Квітнеючай для жыцелей Квітнеючай. Ево вы січас і чытаеце.

Атлічыя ад Луркі

Ва-первых, мы чэсна прызналісь, што іспользавалі Лукамор'е ў качэстве абразца, а ва-утарых, сама Лурка яўляецца падсосам западнава аналага і асоба не сцісняецца ў этам прызнаваца. Паэтаму нам памяркоўна, еслі ўдруг хто-та сабраўся абвіняць нас ў плагіаце ілі неарыгінальнасці. Да і вапшчэ, тапорный і палеўных плагіат в Квітнеючай – абычнае дзела. Ключэвым атлічыем нашэва праекта ат аналагаў яўляецца ўзкая цемаціка – садзержаніе стацей далжно быць абезацельна связаным з нашай страной. Ну і вазможнасць выбраць язык: кананічнай яўляецца версія на трасянке, аднака ана дубліруецца на ліцературных рускам і беларускам языках.

Бліжэ к дзелу

“Пампедзія” – энцыклапедзія, созданая з цэлью расказаць а жызні ў Квітнеючай інфармаціўна, но лаканічна, панятна і весела, а самае глаўнае – максімальна аб’екціўна. Следуя заветам Капітана Памяркоўнасць, а такжэ ідзелалам цэнтрызма, праект должэн быць непрэдўзятым і тру-незавісімым. Лічнае мненіе аддзельных таварышчэй, іх суб’екціўные сімпаціі і анціпаціі нам очэнь важны тут нікаму не ўсралісь, садзержаніе стацей далжно апірацца толька на факты і падтверждацца ссылкамі. Ў случае, еслі ісціна гдзе-та саўсем не радам і цема стацьі яўляецца прадметам ярасных срачэй, нужна прэдаставіць усе сушчэствуюшчые точкі зрэнія, штобы чытацель мог узвесіць усе аргументы і самастаяцельна выбраць, ва што верыць. Кстаці, эта тот рэдкі случай, када жыцелі Квітнеючай смогут што-та выбраць. Іспользаваць юмар і прочые занімацельные элементы, дзелаюшчые чценіе более інцірэсным і вясёлым, нікак не запрэшчаецца, аднака інфармаціўная старана далжна прэваліраваць над разўлекацельнай.

Мінутка агітацыі

Еслі канцэпцыя этава праекта кажэцца вам інцерэснай і перспекціўнай, жэстачайшэ прыглашаем к саўмеснай рабоце. Каждый можэт стаць учаснікам праекта, напісаць і дабавіць сваю стацью, ўнясці праўкі ў чужой мацерыал і канешна жэ устроіць срач ў абсуждзеніях. Саздаваць новы кантэнт можна на адном із трох языкоў.

      

Адна із стацей: Трасянка

ЎНІМАНІЕ! Эта стацья перэнасышчэна суб'екціўным мненіем. І да, эта далжна быць плашка, но мне лень.
Акцябр.jpg

Трасянка — рэзультат смешэнія беларускай (часта дзіалектнай) мовы і русскага языка, язык памяркоўных граждан Квітнеючай, рабочых, крэсцьян, старых бабак, малых дзецей, мелкіх і крупных чыноўнікаў і дажэ Самізнаецекаво, язык Парціі Памяркоўных Цэнтрыстаў [2], апафеоз беларускасці і памяркоўнасці, лучшы язык ў мірэ.

Праісхаждзеніе слова

Вабшчэ, трасянкай перваначальна называлі смешанае (ператрасенае) сена з саломай. Эта дзелалась не проста так, а штобы была чэм накарміць звер'ё, для каторава весной ужэ не была нармальнава сена, і не астацца без страцегічэскава прадукта — шкваркі. Падобна сену і саломе смешаліся мова і рускі язык, і этат распрастранённы лінгвісцічэскі фенамен тожэ метафарычна сталі назваць трасянкай.

Історыя

Ва ўрэмена цара-бацюшкі

Многіе шчытают, што трасянка есць пашла са светлых ўрэмён СССРа, но эта ні халеры не так. Історыя трасянкі начынаецца з таво мамента, кагда бацюшка Нікалай Первы на прысаедзінённых после трох раздзелаў Матушкай Екацерынай землях тагдашняй Беларусі начынае правадзіць велікадзержаўную паліціку пад красівым лозунгам "Что не доделал русский штык — доделает русский чиновник, русская школа и русский поп"[3]. Такім образам, медленна, но верна рускі язык стаў пранікаць ў жызнь гаражан, мелкіх памешчыкаў і другіх гаспод срэдней рукі (багатыя жлабы як гаварылі на польскам, так і прадалжалі, а крэсцьяне як і сто лет назад калупалісь ў земле, гаварылі на мове і не абрашчалі ўніманія на замарочкі паноў). После Вастанія Каліноўскава весь этат замес з русіфікацыей ешчо большэ усіліўся і наканецта нашоў атражэніе ў 1866 гаду, гдзе мы ўстрэчаем нашу дарагую трасяначку ў п'есе Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта":

...па указу всеміласцівейшай гасударыні Елісаветы Петровны 49-га апреля 1893-га года і всеміласцівейшай Екацярыны Вялікай от 23-го сенцябра 1903-га года, а равномерно в смысле Статута літоўскаго раздзела 8-га, параграфа 193-га, коім назначается в пользу суда от цяжушчыхся грывны.[4]

Па прыколу трасянку іспользавалі дажэ леваруцыонны Янка Купала са сваім "между протчым, мамаша!, "Наша Ніва" — газета з "рысункамі" (толька на полнам сер'ёзе) і многіе другіе.
Газета была (і есць) нацыанальна-змагарская, но её трасянка очэнь мілая

После Рэвалюцыі

Настаяшчы прарыў ў развіціі трасянкі случыўся после Леваруцыі, ў 1920-30 годы, кагда з Расіюшкі ў Беларусь папрыежджалі інжэнеры і началі агіціраваць строіць камунізм. Тагда сяло масава ламанулась ў горад на завод [5] і стала па быраму перэхадзіць на великий и могучий, патамушта за сьвядомую белмову расстрэлівалі [6] (што і случылася з цемі, хто абсіраў русіфікацыю і трасянку — з Вацлавам Ластоўскім, напрымер), нічэво лічнава. І ешчо страіцель камунізма не можэт гаварыць на калхознай мове, он жэ не дзярэўня какаята. Такжэ стоіт напомніць, што да Вайны беларусы (за ісключэніем новых гарадскіх) жылі ў сяле і па традзіцыі мнагавекавой даўнасці прадалжалі гаварыць на мове і калупацца ў земле (у гарадах і мясцечках ўсё ешчо прэабладалі жыды)

После вайны

Ва ўрэмя вайны фашысты папалілі ўсех жыдоў, і гарада былі разваленые, безлюдные і очэнь унылые. Тагда началась другая вална ўрбанізацыі, каторая саправаждалась сазданіем усякіх учэбных заведзеній і страіцельствам заводаў. Пры этам начальства пракцічэскі паўсемесна была рускагаварашчым. Панаехаўшые ў гарада калхознікі здзелалі вывад, што...(прадалжэніе)

Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram