Pampedia:Памяркоўная Энцыклапедзія

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск

Еслі пры чценіі данава цекста ў вас вазнікае жэланіе задаць вапрос “На каком языке это написано?” ілі здзелаць замечаніе “Не ведаеце мовы – лепш увогуле не пішыце!”, успакойцесь і выберыце другой язык. Аднака, для таво штобы максімальна пачустваваць каларыт праекта і пранікнуцца ево унікальнай атмасферай, жэстачайшэ рэкамендуем прадолжыць чценіе на трасянке.

беларускаярусский


Ітак, што жэ такое "Пампедзія"?

"Пампедзія есць універсальнае васпітаніе ўсево чэлавечэскава рода. У грэкаў «педзія» азначае абучэніе і васпітаніе, пасрэдствам каторых людзі становяцца культурнымі, а «пам» азначае усеобшчнасць. Ітак, рэч ідзёт а том, штобы абучалісь ўсе, ўсему, ўсестаронне" (Ян Амос Каменскі, мысліцель-гуманіст, педагог, абшчэсцвенны дзеяцель) [1]

Ну а ішчо "Пампедзія" – абрэвіатура "ПАМяркоўнай энцыклаПЕДЗІІ" – праект Парціі Памяркоўных Цэнтрыстаў (ППЦ), каторый прэдстаўляет із сібя архіў лучшых парційных стацей, а такжэ інтэракціўную энцыклапедзію жызні ў Квітнеючай. Ад Парціі кроме архіва ў этат праект вашла трасянка, сваеабразны сціль, а такжэ памяркоўнасць. Праект не ставіт перэд сабой задачу даць максімальнае калічэства знаній – для этава есць более занудные істочнікі ілі хаця бы Вікіпедзія. Наша задача – ў лёгкай і лаканічнай форме прэпаднесці чытацелям наіболее інцерэсную інфармацыю, імеюшчую непасрэдсцвеннае атнашэніе к жызні ў Квітнеючай. Вазможна, какой-нібудзь праніцацельны вумнік ужэ задаёцца лагічным вапросам:

Нахера ізабрэтаць веласіпед і запалняць інтэрнэты новымі высерамі? На самам дзеле™ аналагічных праектаў на данны мамент ў інтэрнэце нет. Напрымер, на Вікіпедзіі есць очэнь інфармаціўны, но давольна ўнылы партал “Белоруссия” (тут ужэ само названіе намекает). Такжэ есць ўсячэскіе змагарскіе сайты з кучэй пафаса, ліцьвінства і аднабокай падачэй мацерыала. Хватае і застабільных сайтаў пра Квітнеючую, аўтары каторых, пахожэ, учылі історыю па учэбнікам Карамзіна і савецкіх ідзеолагаў. Карочэ, ўсё херня: ілі слішкам скушна і уныла, ілі аднабока і зааганжыравана, ілі і то і другое сразу. Па саатнашэнію сціль/аб’екціўнасць неплоха смотрыцца група стацей у Квітнеючай на этай вашэй Лурке. Аднака немножэчка ачэвідна, што аснаўную аудзіторыю Луркі састаўляют саўсем не жыцелі Квітнеючай, паэтаму там чуствуецца прэнебрэжыцельна-насмешлівае атнашэніе, харакцернае для імперскіх імбецылаў, шчытаюшчых себя нашымі старшымі брацьямі. Но мы на Лурку не абіжаемся, іба там цексты пра Квітнеючую напісаны не для нас, а для расіян і прочых абітацелей Рунэта. Карочэ, не будзем выкручываць вам яйца: мы рэшылі падсасаць кое-што ад той жэ Луркі і запіліць свой собсцвенны сайт, созданы жыцелямі Квітнеючай для жыцелей Квітнеючай. Ево вы січас і чытаеце.

Атлічыя ад Луркі. Ва-первых, мы чэсна прызналісь, што іспользавалі Лукамор'е ў качэстве абразца, а ва-утарых, сама Лурка яўляецца падсосам западнава аналага і асоба не сцісняецца ў этам прызнаваца. Паэтаму нам памяркоўна, еслі ўдруг хто-та сабраўся абвіняць нас ў плагіаце ілі неарыгінальнасці. Да і вапшчэ, тапорный і палеўных плагіат в Квітнеючай – абычнае дзела. Ключэвым атлічыем нашэва праекта ат аналагаў яўляецца ўзкая цемаціка – садзержаніе стацей далжно быць абезацельна связаным з нашай страной. Ну і вазможнасць выбраць язык: кананічнай яўляецца версія на трасянке, аднака ана дубліруецца на ліцературных рускам і беларускам языках.

Бліжэ к дзелу. “Пампедзія” – энцыклапедзія, созданая з цэлью расказаць а жызні ў Квітнеючай інфармаціўна, но лаканічна, панятна і весела, а самае глаўнае – максімальна аб’екціўна. Следуя заветам Капітана Памяркоўнасць, а такжэ ідзелалам цэнтрызма, праект должэн быць непрэдўзятым і тру-незавісімым. Лічнае мненіе аддзельных таварышчэй, іх суб’екціўные сімпаціі і анціпаціі нам очэнь важны тут нікаму не ўсралісь, садзержаніе стацей далжно апірацца толька на факты і падтверждацца ссылкамі. Ў случае, еслі ісціна гдзе-та саўсем не радам і цема стацьі яўляецца прадметам ярасных срачэй, нужна прэдаставіць усе сушчэствуюшчые точкі зрэнія, штобы чытацель мог узвесіць усе аргументы і самастаяцельна выбраць, ва што верыць. Кстаці, эта тот рэдкі случай, када жыцелі Квітнеючай смогут што-та выбраць. Іспользаваць юмар і прочые занімацельные элементы, дзелаюшчые чценіе более інцірэсным і вясёлым, нікак не запрэшчаецца, аднака інфармаціўная старана далжна прэваліраваць над разўлекацельнай.

Мінутка агітацыі. Еслі канцэпцыя этава праекта кажэцца вам інцерэснай і перспекціўнай, жэстачайшэ прыглашаем к саўмеснай рабоце. Кажды можэт стаць учаснікам праекта, напісаць і дабавіць сваю стацью, ўнесці праўкі ў чужой мацерыал і канешна жэ устроіць срач ў абсуждзеніях. Саздаваць новы кантэнт можна на адном із трох языкоў.