Шаблон:Макет:Відзео

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
Подпісь


Ахтунг! Данный шаблон яўляецца макетам с двумя перэменнымі (ID відзео і подпісь), паэтаму он должэн быў стаць ліш асновай для рабочэва шаблона ціпа

 {{Шаблон:Макет:Відзео    
 |ID=   
 |Подпісь=  
 }}  

аднака па какой-та неведамай нам прычыне відзео, дабаўленнае ў стацью па вышэўказанаму шаблону, не работает. Мы сібе ўжэ ўсе мазгі сламалі, но так ніхера і не понялі (есцественна, ізначальна пераменные бралісь у трайные фігурные скобкі). Паэтаму еслі хто-та із вас сможэт рэшыць праблему і сдзелаць упрашчонный шаблон рабочым, будзем безмерна благадарны.

А пака жэ астаёцца толька дабаўляць відосы с ютуба (этат шаблон -- ТОЛЬКА для ютуба!) пры помашчы грамоздкава макета. Для этава нужна скапіраваць на нужную страніцу следуюшчый цекст

{|align="right" cellpadding="0" cellspacing="5" 
|<YouTube width="320" height="180">ID</YouTube>
|-
|align="right"|''Подпісь''
|}

і заменіць пераменные "ID" і "Подпісь" канкрэтнымі значэніямі.
ID -- эта код в адрэснай страке відзео после знака раўно. Напрымер, первый ролік "Памяркоўнай історыі" імеет такой адрэс:

https://www.youtube.com/watch?v=7FcNvo-cS80 

7FcNvo-cS80 в даннам случае і есць ID.п.с. іспользаваніе макета імеет і сваі плюсы, так как пазваляет ізменяць усе параметры прама на страніцэ, што можэт быць весьма палезным.
Паэтаму вот шпаргалка:

align -- распалажэніе. В первам случае атносіцца ка ўсему роліку, ва ўтаром -- к подпісі пад нім. Па ўмалчанію стаіт "right", т.е. справа, аднака этат параметр можна заменіць на left (так следует дзелаць, еслі справа на страніцэ стацьі вісіт інфаблок). Цеарэцічэскі можна ўстанавіць і значэніе "center", но на пракціке этава дзелаць не нужна. Нямножэчка ачэвідна, што данный параметр следует ізменяць в абоіх случаях сразу.
width -- шырына экрана; height -- ево высата. Еслі прыспічыт ізменіць данные параметры, сахраняйце спакойствіе прапорцыі.
cellpadding -- расстаяніе между граніцай ячэйкі і іё садзержымым, лучшэ не трогаць.
cellspacing -- расстаяніе между внешнімі граніцамі ячэек, тожэ лучшэ не трогаць.


ЭТЭНЦЫЯ!
Расшырэніе, благадара катораму работает данный шаблон, пазваляет аналагічным образам загружаць кантэнт і с некатарых другіх рэсурсаў (каторые ў нас ніхто не іспользует). Для этава в страке

|<YouTube width="320" height="180">ID</YouTube>

нужна замяніць <YouTube></YouTube> на следуюшчые тэгі

Google Video -- <gvideo></gvideo>
Аудзіо Archive.org -- <aoaudio></aoaudio>
Відзео Archive.org -- <aovideo></aovideo>