Обсуждение Pampedia:Памяркоўная Энцыклапедзія

Материал из Pampedia
Версия от 00:59, 23 апреля 2016; Зянон (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Дарагіе памяркоўные таварышчы!== Я ўнімацельна прачытаў маніфест Пампедзіі і са ўсем о…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Дарагіе памяркоўные таварышчы!

Я ўнімацельна прачытаў маніфест Пампедзіі і са ўсем очэнь саглесен. Едзінсцвеннае, што пры ўсём уважэніі к устаяўшэмуся ў Парціі канону трасянкі хачу высказаць сваё фі атнасіцельна некатарых маментаў у арфаграфіі, каторыя я перэдзелаў на свой лад (пасмотрыце ў праўках, як што — ўсё ізменіце назад). Я прэдўкушаю будушчые халівары нашчот арфаграфіі ў обшчэм і маго ўмешацельства ў традзіцыю ў часнасці і паэтаму прэдлагаю абсудзіць некатарые дзеталі, гдзе маё мненіе не сходзіцца з устаяўшымся. Такім образам, пуцём абшчэсцвеннава абсуждзенія жэстачайшэ прэдлагаецц начаць фарміраваць стандарт Жывой Обшчэнацыанальнай Памяркоўнай Трасянкі. Ура!

Бліжэ к дзелу

Я прэдлагаю ўнесці некатарыя карэкцівы ў арфаграфію, каторые бы наіболее точна атражалі ўсе яўленія, свойсцвенные трасянке (па маему мненію, есцесцвенна)

1. У первам слоге перэд ударэніем ўсегда астаёцца е. Іканне ціпа сібя, ішчо, сцісняцца — эта чэрта толька юга-западнава дзіалекта, а нашая трасянка обшчэнацыанальная. Так што лучшэ з е. Ў крайнем случае я.

2. У нескладовае. Правіла очэнь прастое: пішы, как лучшэ слышыцца і не абрашчай ўніманія на правіла белмовы, ціпа после знакаў прэпінанія і сагласных у нескладовае не ставіцца. Ставіцца. Хай ідут пад халеру. Ўместа рускага прэдлога в і ў начале слова тожэ лучшэ ставіць ў. Бальшую букву Ў, кстаці, ніхто не атменяў.

3. Падробней пра прэдлогі. Лучшэ ўсево рускіе прэдлогі ціпа с, от, в і прочые перэдзелываць на наш лад і пісаць мылые серцу з, ад, ў.

4. Аканчанія прылагацельных. Ў мужском розде давайце пісаць-і/-ы, а то славечкі ціпа глаўныЙ, сопственныЙ не очэнь па-нашэму штолі. БальшЫ, памяркоўнЫ, парційнЫ, напрымер звучат очэнь харашо.

5. І ў глагольных формах лучшэ адкідваць этае сранае ў славах ціпа хватаеТ, імееТ, а то вабшчэ.

6. Глухіе звукі ў славахсоПственны, ўдруХ, ваПшчэ я ісправіў, но ужэ самневаюсь, так што рэшайце самі. ЎдруХ я не праў.

7. То жэ самае касаецца сачэтанія ств, якое я заботліва на працяжэніі ўсево цекста вапраўляў на беларускае сцв: сопственны/собсцвенны. Думайце самі, рэшайце самі.

8. І пасматрыце слава ціпа ўпечатлеНіе. Можэт там лучшэ пісаць нн, а? Я не іспраўляў, мала лі.

9.Ешчо прэдлагаецца упрасціць пад халеру эці сраные дзефісы і пісаць проста штота, гдзета, па нашэму.

Эта былі ўсё напісанія па прынцыпу праізнашэнія. І тут мой самы глаўны фундаментальны тэзіс: Беларуская трасянка — эта не запісываніе рускава цекста беларускімі буквамі, эта толька ево адаптацыя пад беларускае праізнашэніе , то есць самае глаўнае — красіва гаварыць па-беларускі с помашч'ю рускіх слоў. Ізвіняюсь, еслі вы эта і так ўсю жызнь зналі і для вас эта і так само сабой разумеецца і такі баян, што мама дарагая. Но эта жэ очэнь важна.

Нрашу прашчэнія за маё сранае занудства, но матчасць тожэ нада знаць.

Ўсё, дзеткі. Начынайце халівары.