Дразды

Материал из Pampedia
Версия от 20:31, 20 июля 2020; Змагарна-памяроуный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Макет Языкавое меню |Загаловак на беларускам языке=Дразды |Загаловак на рускам…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак
Кв.jpg Квітнеючая Über Alles!
В этай стацье Дразды рассматрываецца толька с пазіцый Квітнеючай! Не стоіт удавацца ў падробнасці, каторые нас не касаюцца


 НЕКАТАРЫЕ ПУНКТЫ ДАЛЖНЫ ССЫЛАЦЦА НА СААТВЕЦТВУЮШЧЫЕ СТАЦЬІ (КАТОРЫХ ПАКА НЕТ), НЕ НАДА СІЛЬНА ЎГЛУБЛЯЦЦА В ІСТОРЫЮ АТДЗЕЛЬНЫХ САБЫЦІЙ В ЭТАЙ СТАЦЬЕ 
Дразды (афіц. бел. "Дразды", рус. "Дразды"; сьвяд. "Мудакі якія падлягаюць ліквідацыі") -- гасударства ў гасударстве, каторае жывёт за шчот народца. Яўляецца адной із самых багатх стран у мірэ. Па мненію месных жыцелей - ані жывуць такжэ как і квітнеючая, а вот народзец так ня думает.
На адной цэнтральных із уліц

Історыя

Сначала тут быў абычный сельскіх мухасранск. Но саўрэменая застройка паявілась у начале нулявых, кахда Мінгоріспалком начаў закрытае рапрэдзяленіе зямлі. Патом тут началі строіць дама чыноўнікі і бізнэсмэны, саўрэменем абычнае сяло стала гасударствам у гасударстве.

Населеніе

Обшчэства

Паліцічэская жызнь