Дзіскрымінацыя мужчын в Квітнеючай

Материал из Pampedia
Версия от 20:36, 12 апреля 2019; Admin (обсуждение | вклад) (Частные прымеры)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Внутренние ссылки.jpg Дабаўце внутрэнніе ссылкі!
В цексте ўпамінаюцца аб'екты атдзельных стацей Пампедзіі, на ніх нада сдзелаць ссылкі


Опшчая інфармацыя

Нашэ опшчэства сачэтает саўрэменные стрэмленія к гендарнаму равенству раўнаправію с традзіцыонным пачціцельным і снісхадзіцельным (факцічэскі льготным) атнашэніем к жэншчынам, в рэзультаце чэво паследніе, па сраўненію с мужчынамі, імеют большэ прывілегій пры раўных правах.

Вапшчэ, Квітнеючая невераятна бабская страна. Цёткі кругом! Учыцеля (каторые памагают Рэжыму на выбарах; безраздумна выпалняют самые маразмацічные прыказы рукавоцтва; возят шкалату на сельхозработы і срывают паказ фесцівальных фільмаў із-за сваей тупасці) — цёткі; врачы — цёткі; пасеціцелі паліклінік -- цёткі; в апшчэственнам транспарце — цёткі (с мудацкімі сумкамі-уюмкамі в каждай руке), бальшынство вадзіцелей в Квітнеючай — тожэ цёткі... На рукавадзяшчых далжнасцях в Квітнеючай очэнь бальшой працэнт цётак... В палатку ат змагароў на паследніх выбарах пусцілі толька цётак. На дурыбары ходзят в аснаўном бабы, галасуют за Самізнаецекаво в аснаўном бабы...

Ва ўсякіх гаўнасмі сушчэствуют спецыальные бабскіе раздзелы, мужскіе аналагі пры этам атсуцтвуют.

Сраўніце, как атмічают в Квітнеючай Международный мужской дзень (19 наябра) і как -- Международный жэнскій дзень (8 марта).

Ну і плюс такіе, ужэ прывычные (!) правіла эцікета, мол, бабам нада ўступаць, баб нельзя біць (ва-первых, а каво можна? ва-ўтарых, впалне можэт быць сітуацыя, када баба прэвасходзіт апанента па фізічэскім харакцерысцікам). Паследнее спасобсвует таму, што бабы часта дажэ не пытаюцца следзіць за языком і вапшчэ яўляюцца более непамяркоўнымі. Эта можэт саздаць іллюзію таво, што ані более смелые, т.е. выстаўляет іх у выгаднам свеце. Хаця стоіт прызнаць, што в праціватаяніі с міліцыанерамі-усем-рэбятам-прымерамі бабскій фактар нікакой ролі не іграет, т.к. паследніе (навернае, ані феміністы) б'ют усех адзінава. Напрымер, гдзе-та быў відос, на каторам сатруднік АМОНа б'ет в ліцо жэну Д. Завадскава; была немала пруфаў ізбіенія жэншчын на этай вашэй Плошэчэ-2010 і т.д. Аднака на бытавом ураўне, т.е. в абсалютнам бальшынстве случаяў бабы злаўпатрэбляют сваей безнаказанасцью.

Напрымер, была історыя, када бабы в Віцепске "захвацілі" трамвай і заставілі атвязці іх на нужные астаноўкі (хаця трамвай ехаў нямножэчка не туда) [1]. Пры этам многіе каментатарШы пісалі, мол, какіе ў нас бабы маладцы; мужыкі — пасіўнае быдла, а вот бабы — змагаркі за сваі права і за справядлівасць... Но дзела ў том, цёткам свойсвенна думаць, што ім усе далжны (спасіба вышэперэчысленым апстаяцельствам) і свойственна люта-бешэна непамяркоўнічаць, када дзела касаецца лічна іх сракі. Ціпічный мужык пажалеет сваі нервы і врэмя, махнёт рукой і спамяркоўнічает, но вот бабы будут с пенай у рта што-та араць, махаць рукамі, ТРЭБАВАЦЬ!!!1 і так далее (думаем, каждый із вас хаця бы раз у жызні відзеў падобнае). Пры этам мы знаем немала прымераў, када мужыкі впрагалісь за другіх людзей, но аналагічных дзействій са стараны баб сходу не прыпомнім...

Кстаці, када на вапрос а зарплаце называеш сваі капейкі, нярэдка можна ўслышаць што-та ціпа "да, для мужчыны, канешна, малавата". п.с. нясложна дагадацца, аткуда растут ногі ў такой логікі: ачэвідна, на падкорке ў многіх сідзіт тэзіс "мужчына должэн".

Бліжэ к дзелу

Па срэдней прадалжныцельнасці жызні мужчын мы на 119 месце із 183 стран, включая афрыканскіе, жэншчын -- на 70 (Данные ВОЗ за 2015 год.[2]. І несматра на то, што ва ўсём мірэ бабы жывут в срэднем дольшэ, разбежка ў разных странах разная, в дзясятках стран (в т.ч. не самых развітых) ана не прэвышает пяці лет. У нас жэ бабы жывут аж на цэлых 12 лет дольшэ мужыкоў [3], што намекает: дзела не ў прыродзе, а іменна ў асобенасцях страны.

Пры этам на пенсію бабы выходзят раньшэ. С павышэніем пенсіонава возраста да 58 (ж) і 63 (м) лет, палучаецца, што жэншчыны будут жыць на пенсіі ў срэднем 20 лет, а мужчыны толька 3 года. Да нядаўнева врэмені эта паказацель састаўляў 23 года і 4-5 лет саатвецтвенна.

Кроме этава аднім із ярчайшых праяўленій дзіскрымінацыі мужыкоў яўляецца абязацельная служба ў арміі толька для ніх. Хаця в некатарых странах пад прызыў пападают усе граждане незавісіма ат пола. В нармальных странах абязацельнава прызыва вапшчэ нет.

Армія
ЗА.jpg
неслаба падсірает в утрэнню кашу парням ат 18 да 27 лет, с учотам збораў -- да 45. Асобенна актуальна эта праблема сразу после выпуска із школы, т.к. сітуацыя сцімулірует паступіць у первый жэ год хоць куда-нібудзь. В рэзультаце многіе так і паступают, патом высіжывают очэрэдзь за дзіпломам, прыходзят на работку і к 25 гадам асазнают, што прасралі туеву хучу врэмені і аказалісь у чужой тарэлке. Бабы жэ імеют вазможнасць спакойна перэпаступаць, куда ім хочэцца; брасаць універ і т.д. Ну і па аканчаніі ўнівера бабы могут строіць кар'еру ілі выхадзіць замуж, а парні снова сталківаюцца с зялёнымі акцівістамі. Самніцельным рэшэніем яўлялась заочная магістратура, аднака в Квітнеючай сахранялась дыра ў законе, па каторай выпускнікоў этай самай магістратуры (ана аканчываецца ў феўрале) загрэбалі в летній прызыў без вазможнасці паступленія в аспірантуру. [4] Эта праблема сушчэствава многа лет, рэшэна лі ана січас -- хз. Более таво, власці вапшчэ рэшылі прыкрыць шанс с заочнай магістратурай [5]


Пры разводах большэ прафіта палучают такжэ бабы.

Дзікрэтным отпускам, каторый фармальна прэдусмотрэн для абоіх радзіцелей, факцічэскі пользуюцца бабы.

В Угалоўнам кодэксе для баб прэдусмотрэны прывілегіі: за адно і то жэ прэступленіе мужыка могут расстраляць ілі пасадзіць на пажызненнае, а бабе дадут максімум 25 лет; такжэ ў баб есць права на более мяхкае наказаніе.

В Адміністраціўнам кодэксе напісана, што бабу не могут закрыць на 15 сутак, еслі ана васпітывает дзяцей возрастам младшэ 12 лет. Мужыка пры этам впалне могут, дажэ еслі он ацец-адзіночка.


"Цэлі ўстойчывава развіція в Квітнеючай"...[6]

Узаімаісключаюшчые параграфы

Аўтары дажэ не понялі, што пісаць в адном прэдлажэніі пра гендарнае равенства і прывілегіі толька для аднаво гендара нямножэчка ўзаімаісключаюшчэ. Эта как еслі бы напісалі

Цэль 1488. Абеспячэніе расавава равенства граждан Квітнеючай і расшырэніе праў і вазможнасцей усех белых людзей.

ілі

абеспячэніе равенства двух гасударственных языкоў пуцём расшырэнія сфер упатрэбленія рускай мовы.

Бабскіе арганізацыі

В Квітнеючай сушчэствует туева хуча (31) чыста бабскіх арганізацый [7]

Пачэму бабам усё врэмя нужна высёрбывацца і запіліваць што-нібудзь чыста бабскае, каторае атлічалась бы ат опшчэчалавечэскава, прыдуманава мужыкамі не толька для сібя, а для людзей вапшчэ -- вапрос рытарычэскій. Аднака па факту мы імеем дзіскрымінацыю.

Гдзе вы відзелі, штобы в нашэ врэмя мужыкі создалі чыста мужской "кружок"? Дажэ па запросу "мужские организации в Беларуси" паіскавік выдаёт толька ссылкі на мужскую адзежду і манастыры!

Палучаецца, што в Квітнеючай есць ліба опшчые арганізацыі, ліба чыста бабскіе, што кагбэ праціварэчыт прынцыпам равенства і яўляецца пруфам гендэрнай дзіскрымінацыіі.

Напрымер, сушчэствует так называемый беларускій саюз жэншчын (беларускава саюза мужчын, канешна жэ, нету). В уставе этай арганізацыі (п 1.1) напісана:

«..."Белорусский союз женщин"... объединение женщин, создаваемое для участия в управлении государственными делами (!!!), отстаивания в органах законодательной и исполнительной властей прав и законных интересов женщин, семьи, детей». 

«участия в управлении государственными делами»?

А па поваду атстаіванія праў «сям'і і дзяцей» кагбэ ясна, што ані занімаюцца лабіраваніем чыста бабскіх інцерэсаў, т.к. опшчымі правамі сям'і і дзяцей занімаюцца спецыальные органы. Да і вапшчэ, у нармальных сем'ях есць не толька бабы.

І вот ціпер бабы хацят запіліць і сваю паліцічэскую парцію [8].

На сайце для баб с саглашэнія баб-юрыстаў ("юрыст-АК") апублікована інфа с бабскава «Цэнтра па прадвіжэнію праў жэншчын "Её права"» а том, што бабы жалуюцца на дзіскрымінацыю. [9] Не замічаеце в этам прэдлажэніі нічэво страннава?

Частные прымеры

Баб за рулём у Свядомам кармілі бясплатнымі заўтракамі [10]. Кстаці, стоіт напомніць, што гаўнасмі называют баб-вадзятлаў "аўтаблядзіледзі", хаця пры этам нету паняція "аўталорд" ілі "аўтасэр", т.е. і тут можна гаварыць пра дзіскрымінацыю мужыкоў, тачнее -- пра неабаснованае вазвышэніе баб-вадзіцелей, пра каторых в то жэ врэмя в народцэ ходзіт куча анекдотаў, што кагбэ намекает. А багамерзскій рэсурс "Наша Ніна" -- вапшчэ адзельная цема для даннай стацьі.

Пад шумок пад шырмай "барбы с насіліем" і "барбы с дзіскрымінацыей жэншчын" узаканіваецца новый віток дзіскрымінацыі мужыкоў. Ціпер вот "афіцыальна" ставіцца знак равенства между паняціямі "патрыархальнасць" і "скрытая агрэссія".

— Откуда вообще берется это желание бить? 
— В основе все еще лежат укорененные в нашем обществе ... патриархальные устои...
— Но как бороться с этими патриархальными устоями? 
— ...Для начала — обучать исключению дискриминационных подходов, равенству полов, недискриминации по признаку пола. Этому надо учить в школах, в вузах... 
— А уровень патриархальности, скрытой агрессии можно замерить? 
— ...
— Почему мы говорим только о женщинах-жертвах, мужчины разве не жалуются на домашнее насилие? 
— ... Фактически мы защищаем от мужчин — это надо понимать. [11]


"Толька для жэншчын. Сем беларусак палучат па $3000 на асушчэствленіе сваей мячты" [12]


"С учетом ситуации в демографии будут спрашивать у женщин о желании завести детей. У мужчин такую информацию уточнять не будем, - заявила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева."[13]

В нашэй стране бабы наўчыцілісь дзелаць дзяцей аўтаномна? 3,14здзят што-та за полные сем'і і прочую херату, а па факту ў мужыка дажэ не спросят, хочэт лі он рабёнка. Ево дзела ў случае чэво садзержаць спінагрыза і маман, а што он там думает, нашэму гасударству насраць. Вазможна, ано такжэ не проціў, штобы разные шлёндры нагулівалі будушчых граждан ат інастранцаў, хз.

Такжэ стоіт акцэнціраваць уніманіе на том, што аўтар вышэпрыведзенай цытаты баба.

Анкета в школе Свядомава, 2018 г. Варыант, што шкалатрон жывёт с біалагічэскім атцом і мачэхай/сажыцельніцай дажэ не рассматрываецца.


"В Бресте массово задерживают противников аккумуляторного завода, в том числе и женщин" [14]

А с хера лі далжно быць па-другому?спісак можна прадалжаць

Асвішчэніе праблемы ў СМІ і прочых інтэрнэтах

К шчасцью, праблема дзіскрымінацыі мужыкоў в Квітнеючай хоць рэдка, но становіцца цемай стацей некатарых СМІ. Аднака воз і ныне там. Цем не менее прэдлагаем некатарые мацерыалы (із каторых то-сё можна сперэць сюда):

Гендерная идеология проникла в Беларусь?

Дискриминация мужчин в Республике Беларусь -- Ахтунг! эта партал ЛГБТ-саопшчэства. Хер знает, што а вас падумают, еслі запалят за прасмотрам даннава рэсурса (хаця там нет нічэво плахова).

Дискриминация мужчин по-белорусски

Преподаватель БГУ: Воинская повинность - нарушение гендерного равенства и дискриминация мужчин

О дискриминации мужчин в Беларуси

«У моего брата в трудовой книжке написано "медсестра"»: Беларусы признаются в дискриминации мужчин

Мужское здоровье. О дискриминации мужчин -- ВНЕЗАПНА СБ (хаця эта калонка Кулінковіча)

"Мужчин в поликлиники не загнать". Минздрав о том, как решить проблему мужской смертности -- не саўсем пра дзіскрымінацыю, но между строк чытаецца многа інцірэснава.

"В Беларуси мужчины чаще женщин оказываются за чертой бедности и чаще попадают в безработные"

Андроцид в России -- братушкі-славяне вапшчэ рэшылі гаварыць не "дзіскрымінацыя", а "істрэбленіе мужчын". Рэсурс весьма спецыфічный, аднака тожэ інцірэсна, да і ссылкі есць.

Ссылкі

 1. https://news.vitebsk.cc/2016/11/15/v-vitebske-chetyire-zhenschinyi-zahvatili-tramvay/
 2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ожидаемой_продолжительности_жизни
 3. https://news.un.org/ru/story/2016/05/1285231#.Vz33BISyOkp
 4. https://news.tut.by/otklik/285293.html
 5. https://news.tut.by/society/569574.html
 6. http://mfa.gov.by/upload/GUMDI/SDG_start.pdf
 7. http://oobsg.by/женские-общественные-объединения-за.html
 8. https://naviny.by/article/20161123/1479923215-za-nami-buduchynya-u-belarusi-hochuc-stvaryc-zhanochuyu-partyyu
 9. https://nina.nn.by/?c=ar&i=197769&lang=be
 10. https://nina.nn.by/?c=ar&i=204360&lang=be
 11. https://news.tut.by/society/574860.html?tw&crnd=65934
 12. https://nn.by/?c=ar&i=186355
 13. https://www.kp.by/daily/26870/3913472/
 14. https://www.b-g.by/news/v-breste-massovo-zaderzhivayut-protivnikov-akkumulyatornogo-zavoda-v-tom-chisle-i-zhenshhin/
Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram