Дзень міліцыі

Материал из Pampedia
Версия от 20:25, 12 апреля 2016; Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Мала каво радует, но 4 марта - дзень беларускай міліцыі! Ва-первых стоіт атмеціць, што фа…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Мала каво радует, но 4 марта - дзень беларускай міліцыі!

Ва-первых стоіт атмеціць, што факцічэскі ў нас ужэ вот пачці 100500 лет как паліцыя, а не міліцыя. Іба паследнее - народнае апалчэніе, а первае - наемнікі на службе гасударства, падробнасці гугліце самі. Карочэ, в этам плане традзіцыона паследаваць прымеру брацкай Расіі і сменіць названіе была бы кстаці. Ціпер бліжэ к дзелу. Міліцыі ў нас крайне многа (145000 таварышчэй па срэднім даным), в 2,5 раза большэ арміі. Этат факт какбы намекает, што врагов внутры Квітнеючай в эці жэ 2,5 раза большэ, чэм снаружы. і неўдзівіцельна, ведзь враг хітрый: напасць в аткрытую баіцца (іба брацкая Рассія), паэтаму засылает всячэскіх агентав ціпа змагароў і т.д. Аднака міліцыі всё равно не хватает. па слухам, скора туда будут набіраць інвалідав (гаварат, што ўжэ набірают!) - храмых, слепых і т.д.іба враг не дрэмлет! Еслі вы ідзёце па цёмнаму пераўлку і на вас напалі гопнікі, шанс, што вас спасёт міліцыя, прама скажэм, нікакой. в стромных местах в стромнае врэмя міліцыанеры абычна не паявляюцца. но эта не патаму, што ані труслівые ілі некампецентныя, как вы падумалі, нет! Ані проста рукавоцтвуюцца прынцыпам "а вдруг вайна - а я уставшый?". Ведзь на самам дзеле, в самый неажыданый мамент враг можэт устроіць ачэрэдную акцыю працеста, каторая будзет нуждацца в срочнам і брутальнам разгоне, паэтаму міліцыя атсіжываецца, штобы сахраніць себя в харошэй фізічэскай і псіхічэскай (не всегда удаёцца, іба враг) форме. Па закону, сатруднікі міліцыі не далжны курыць, бухаць і мацерыцца, асобена пры іспалненіі і в форме. Аднака, нашы таварышчы відзелі мнагачысленные нарушэнія эціх правіл. Шос Штож, мы аткроем сікрэт: эта дзелаецца спецыальна, іба міліцыанеры такім образам маскіруюцца пад абычных памяркоўных граждан (а інагда дажэ пад калдырэй!), штобы вцерэцца в даверые і разведаць нужную інфармацыю. А кагда ані эта дзелают без формы, палучаецца так натуральна, што іх не ўзнают дажэ таварышчы в форме. вот такой вот прафесіаналізм. не сматра на то, што змагары і прочыя атмарозкі і вшывыя казлы всячэскі ругают міліцыанерав,упрэкая іх в пасобнічэстве крававаму рэжыму, абідна называя іх фашыстамі, эсэсавцамі, апрычнікамі і проч, стоіт атмеціць: ані не правы. наша міліцыя - самая дземакрацічная в мірэ! і эта дажэ не патаму, што в мірэ січас всево восем стран, гдзе есць "міліцыя"!Дзела в том, што толька нашы міліцыанеры апсалютна не раздзеляют граждан па палавому, вазрастному, нацыанальнаму і другім прызнакам, адзінакава раздавая всем люлей ва врэмя вражэскіх правакацый. і ані правы, іба пад лічынай падросткав ілі жэншчын можэт скрывацца капіталісцічэскій враг беларускава народа. не сматра на весь гераізм, стоіт сказаць і пра пічальку. 19 дзекабра 2010 года ва врэмя падавленія жэстачайшава пагрома групай вааружоных змагароў-галаварэзаў, купленых за амерыканскія гразныя дзеньгі, былі сільна збітыя 79 доблесных міліцыанерав. Толька прэдставце злосць і агрэсію эціх паганых змагароў, каторыя сваімі б-ч-б флажкамі затусавалі пачці восем дзесяткав бранірованых і вааружоных рабят, ахраняюшчых наш пакой!.. Цем, хто заінцерысавался, скажэм, што стаць міліцыанерам в Квітнеючай очэнь проста. Для паступленія в 2011 гаду хваціла в срэднем 150 балав за 3 прэмета і ацестат, аднака главнае - харошае фізічэская форма (штоб не павтарылась трагедзія 19 дзекабра). Такжэ напомнім, што міліцыя - бюджэтная отрасль, так што помніце: вашы дзеньгі в надзёжных руках!