Васьмое марта

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск

Шаблон:Плашка№1

8 марта ва многіх развітых странах і в Квітнеючай заадно атмечаецца Международны жэнскій дзень. Мы выступаем за равнаправіе палов, паэтаму прыветствуем даный празнік. МЖД (не малдавская жэлезная дарога, а международны жэнскій дзень) берот начала ат сацыалістав, каторые выступалі проців дзіскрымінацыі жэншчын і хацелі для ніх прав і свабод (как нашы змагары).100 лет назад жэншчыны былі куда непамяркоўнее сіводняшніх - ані сабіралі мнагатысячные міцінгі і дземанстрацыі, настаівая на сваіх трэбаваніях (а не варылі дома баршчы). В брацкай, тагда ішчо нашай, Расіі, в 1917 г. жэнскій міцінг на 8 марта (23 февраля па стараму сцілю - какая іронія) стал адным із талчков Февральскай рэвалюцыі! Патом ужэ хітрые камунякі (і капіталісты тожэ) рэшылі, што лучшэ жэншчынам всё-такі варыць баршчы, а не лезць в сір'ёзные дзела і спецыальна сдзелалі 8 марта проста днём всех жэншчын (да-да, і цёшчы тожа), лішыв ево паліцічэскай акраскі. А штобы пра паліціку і права точна не думалась, с 1966 г. в Велікам і Магучэм 8 марта сдзелалі выхадным днём для всех. За эта і спасіба ат Памяркоўных! Кстаці, сіводня этат празнік афіцыальна атмечаецца более, чэм в 30 странах, аднака толька в Мадагаскарэ он выхадной ліш для жэншчын (мужыкі работают (а в брацкам Кітае работают все, іба трудалюбівые)). 8 марта бальшынство ̵п̵а̵д̵к̵а̵б̵л̵у̵ч̵н̵і̵к̵а̵ў̵ ̵ мужчын гатовы чэрэз обруч прыгаць, штобы ўгадзіць сваім дамачкам. Па целевізару і прочым СМІ ў то жэ ўрэмя цэлый дзень срут радугай, ціпа какой замечацельный празнік вясны і жэншчын. Прадаўцы гаўнацвяткоў загрэбают дзеньгі граблямі. І вапшчэ, кругом такой ажыатаж, што ў этай стране с нім можэт сраўніцца толька Новый год. Аж праціўна. Асоба дастаўляет, што многіе таварышчы пішут і гаварат не "с 8 марта", а "с 8 мартАМ"... Учытывая некатарые нездаровые тэндэнцыі ў опшчэстве ў паследнее ўрэмя, есць мненіе, што празнік этат нямножачка абсурдный і бесталковый. Феміністкі, напрымер, не адабрают (можна прэдпалажыць, што адабрают толька це, хто любіт палучаць падаркі за налічые вагіны проста так і ўпамянутые прадаўцы гаўнацвятоў). Вот ППЦ, напрымер, выступает за тру-раўнаправіе і за справядлівае атнашэніе ка ўсем таварышчам незавісіма ат пола і даты. Еслі таварышч заслужывает харошэва атнашэнія, падаркаў і гаўнацвятоў - нада даваць эта таварышчу не толька па празнікам. А еслі таварышч - ТП, то і празнікі не яўляюцца повадам для незаслужаных падаркаў і кампліментаў.